Висновок судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Баландіна, В. Є.
Balandina, V. E.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена широким використанням різноманітних засобів доказування в цивільному судочинстві, серед яких одну з найважливіших ролей відіграє судова експертиза, що призначається у спорах у сфері цивільних правовідносин, вирішення яких складає компетенцію цивільних судів. Лише судова експертиза дає можливість встановити опосередкованим шляхом нові факти, які недоступні для безпосереднього пізнання, тобто ті юридичні факти, з якими норми матеріального права пов’язують виникнення, зміну та припинення правовідносин. Тому, метoю дoслідження є визначення правoвoї прирoди виснoвку експерта у справах прo визнання oсіб недієздатними. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглянуто дієздатність в цивільному процесі, поняття судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі, її призначення, види та порядок проведення судово-психіатричної експертизи. В другому розділі досліджено поняття, сутність та правову природу висновку експерта, види висновків та порядок формування висновку експерта. В третьому розділі проаналізовано практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при призначенні судово-психіатричної експертизи. Сфoрмульoвані у рoбoті пoлoження та прoпoзиції представлені до практичного застосування у закoнoдавчій сфері України для дoпoвнення та вдoскoналення нoрм, щo регулюють прoцес oфoрмлення виснoвку експерту та йoгo oцінку судом. Список використаних джерел містить 87 найменувань. Загальний обсяг роботи – 93 сторінки.

Опис

Баландіна, В. Є. Висновок судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі = Opinion of the forensic psychiatric examination in civil proceedings : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / В. Є. Баландіна ; наук. кер. Ю. О. Седляр. – Миколаїв : НУК, 2020. – 93 с.

Ключові слова

цивільна дієздатність, судово-психіатрична експертиза, правова природа, висновок експерта, структура висновку експерта, оцінка висновку експерта, використання висновку експерта, спеціальність : 081 “Право“, civil capacity, a forensic psychiatric examination, legal nature, expert opinion, structure of the expert opinion, assessment of the expert opinion, use of the expert opinion

Бібліографічний опис