Автоматичне керування прив'язними підводними системами при роботі з точковими підводними об'єктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Буруніна, Ж. Ю.
Надточий, В. А.
Алоба, Л. Т.
Войтасик, А. М.
Клочков, О. П.
Сірівчук, А. С.
Burunina, Zh.Yu.
Nadtochy, V. A.
Aloba, L. T.
Voytasik, A. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто питання автоматизації підводно-технічних робіт, що виконуються прив'язними підводними системами, оснащеними начіпними інструментами - маніпуляторами, різаками тросів тощо. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Морська робототехніка" зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" галузі знань 14 "Електрична інженерія".
The textbook covers the automation of underwater technical work performed by tethered underwater systems, equipped with hinged tools - manipulators, cable cutters, etc. For researchers, specialists, graduate students and graduates of higher education institutions majoring in 141 "Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics" and 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies".

Опис

Автоматичне керування прив'язними підводними системами при роботі з точковими підводними об'єктами = Automatic Control of Tethered Underwater Systems When Working With Underwater Point Objects : навч. посібник / Ж. Ю. Буруніна, В. А. Надточий, Л. Т. Алоба, А. М. Войтасик, О. П. Клочков, А. С. Сірівчук ; під ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 63 с.

Ключові слова

гідроакустична система, математичні моделі, підводний маніпулятор, підводна самохідна система з начіпним обладнання, система автоматичного керування, система автоматичної просторової стабілізації, hydroacoustic system, mathematical models, underwater manipulator, underwater self-propelled system with hinged equipment, automatic control system, automatic spatial stabilization system

Бібліографічний опис