Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті реалізації її національних інтересів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Кузьменко О. Ю.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми. Розвиток співробітництва між державами та іншими учасниками міжнародних відносин пов'язаний з функціонуванням цілої системи міждержавних та недержавних організацій глобального і регіонального значення. Зростання взаємозалежності світових інституцій, виникнення та загострення глобальних проблем спонукали зростання актуальності пошуку шляхів підвищення ефективності багатостороннього співробітництва та поширенню його сфери. Міжнародне співробітництво у матеріальній сфері проявляється у таких формах: міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва; спільне виробництво продукції на двочи багатосторонній основі, коли окремі країни беруть участь у випуску тієї чи тієї продукції; праця у сфері капітального будівництва; організація спільних підприємств. На сучасному етапі існування валютно-фінансового співробітництва міжнародні організації відіграють все більш помітну роль в світовій економіці. Їх діяльність вносить необхідне регулювання та сприяє встановленню стабільності у функціонування валютно-розрахункових відносин. Серед найбільш впливовіших міжнародних валютно-фінансових інституцій виділяють так звані «Бреттон-Вудські організації», до яких відносять Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк (СБ). Окрім того найбільш потужними та дієвими організаціями також є Банк міжнародних розрахунків, регіональні банки та валютно-кредитні організації Європейського Союзу (Європейський фонд валютного співробітництва, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Північної Америки (Міжамериканський банк розвитку), Південно-Східної Азії (Азіатський банк розвитку) та ін. Деякі країни Східної та Центральної Європи досягли значних економічних результатів саме завдяки підтримці міжнародними кредиторами реформ, здійснюваних їх керівництвом. Оскільки поточна підтримка української економіки та її відбудова після війни були б неможливими без фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій, питання " Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті реалізації її національних інтересів "набуває першочергового значення. Наразі дослідженню проблем та перспектив співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті її національних інтересів присвячені наукові праці таких вчених, як А. Кредисова, Б. Губського, В. Новицького, А. Поручника, С. Сокаленка, А. Філіпенка, О. Щербини, М. Бучинської, С. Яникіна, Л. Ринейської та ін. Однак актуальність цієї тематики не знижується і постійно потребує постійного моніторингу та наукових досліджень. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз співпраці країн з міжнародними фінансовими організаціями, вплив кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями, на економіку України. В рамках мети дослідження слід виділити наступні дослідницькі завдання: 1. Дослідити історію та передумови формування міжнародних фінансових організацій. 2. Визначити цілі та особливості кредитів, що надаються міжнародними фінансовими організаціями країнам-членам. 3. Виявити проблеми та перспективи подальшої співпраці з цими організаціями на прикладі України. Об’єктом дослідження є співпраця України та інших країн з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародним валютним фондом, групою Світового банку (наприклад, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку) та Європейським банком реконструкції та розвитку. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та прикладних аспектів сучасного періоду розвитку діяльності міжнародних фінансових установ та питання їх співпраці з Україною та іншими країнами. Методологічну основу дослідження склали методи наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, логічного аналізу, системного підходу тощо. Для вирішення окремих завдань в кваліфікаційної роботі також застосовувалися такі методи: монографічний – при вивченні літературних джерел; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, формування висновків та обґрунтування нових гіпотез; функціональної оцінки – для визначення сучасних тенденцій розвитку співпраці з міжнародними фінансовими установами. Інформаційну базу дослідження складає законодавство України, статистичні матеріали Національного банку України та Міністерства фінансів України, Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, наукові статті вітчизняних та зарубіжних дослідників, інтернет-ресурси. В роботі використовувалися монографічна і довідкова література, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 67 сторінок, з них основний текст – 51 сторінка. Робота містить 12 таблиць, 2 схеми. Список використаних джерел налічує 39 найменування на 4 сторінках.

Опис

Кузьменко, О. Ю. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в контексті реалізації її національних інтересів = Cooperation of Ukraine with international financial organizations in the context of realization of its national interests : бакалаврська робота ; спец. 051 "Економіка" / О. Ю. Кузьменко ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 49 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис