Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Верещаго, Е. Н.
Костюченко, В. И.
Vereshchaho, YE. M.
Kostiuchenko, V. I.
Верещаго, Є. М.
Костюченко, В. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета роботи. Розгляд питань, що стосуються проблеми стійкості системи "джерело живлення - електрична дуга" при малих збуреннях і її вирішення в рамках методу малих коливань. Обговорення вибору математичної моделі, викладення ефективного підходу до вирішення завдань стійкості, основаного на використанні для аналітичного опису ланцюгів змінного струму загальних рівнянь квазістаціонарних режимів. Методи дослідження. У методологічному плані стаття базується на відомих класичних положеннях загальної теорії стійкості. В основному розглядається стійкість при малих збуреннях і використовуються методи, які базуються на аналізі диференціальних рівнянь першого (лінійного) наближення, які отримали плідне застосування і розвиток у теорії автоматичного регулювання. Отримані результати. Приклади розв’язання конкретних завдань стійкості в аналітичній, а також в графічній або графоаналітичній формі мають важливе значення в становленні і затвердженні теоретичних положень. На відміну від числових рішень вони більш наочно ілюструють всі характерні сторони проблеми. Зокрема, вони є хорошою ілюстрацією тієї відмінної сторони завдання про аперіодичну стійкість, що його рішення залежить виключно від статичних характеристик елементів системи і може бути отримано в рамках лише кінцевих рівнянь, а в якості критерію стійкості можна використовувати коефіцієнт опору. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток відомий метод стосовно нового об’єкту дослідження перетворювача з м’яким перемиканням, що працює на електричну дугу. Приділено окрему увагу більш чіткій постановці завдання і більш диференційованій оцінці її прийнятності для заданої технічної системи. Практична цінність. У зв’язку з безперервним розвитком окремих систем електроживлення значення проблеми їх стійкої роботи ще більше зростає. Стаття може служити реальною основою для конструктивного вирішення питань загальної теорії стійкості нових джерел живлення технологічних навантажень, сприяти створенню сприятливих умов для подальшого плідного її розвитку, а також для розробки нових ефективних методів вирішення конкретних завдань, що цікавлять фахівців в області систем електроживлення електротехнологічних установок.

Опис

Верещаго, Е. Н. Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги = Analysis of the stability of the electrical power supply system of the welding electric and plasma arc / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Електротехніка та електроенергетика : наук. журн. НУ "ЗП". – Запоріжжя : НУ "ЗП", 2019. – № 3. – С. 34–41.

Ключові слова

устойчивость, система электропитания, электрическая дуга, инертность дуги, stability, power supply system, electric arc, the arc inertia, стійкість, система електроживлення, електрична дуга, інертність дуги

Бібліографічний опис