Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги

dc.contributor.authorВерещаго, Е. Н.
dc.contributor.authorКостюченко, В. И.
dc.contributor.authorVereshchaho, YE. M.
dc.contributor.authorKostiuchenko, V. I.
dc.contributor.authorВерещаго, Є. М.
dc.contributor.authorКостюченко, В. І.
dc.date.accessioned2022-01-27T11:13:51Z
dc.date.available2022-01-27T11:13:51Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionВерещаго, Е. Н. Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги = Analysis of the stability of the electrical power supply system of the welding electric and plasma arc / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Електротехніка та електроенергетика : наук. журн. НУ "ЗП". – Запоріжжя : НУ "ЗП", 2019. – № 3. – С. 34–41.uk_UA
dc.description.abstractМета роботи. Розгляд питань, що стосуються проблеми стійкості системи "джерело живлення - електрична дуга" при малих збуреннях і її вирішення в рамках методу малих коливань. Обговорення вибору математичної моделі, викладення ефективного підходу до вирішення завдань стійкості, основаного на використанні для аналітичного опису ланцюгів змінного струму загальних рівнянь квазістаціонарних режимів. Методи дослідження. У методологічному плані стаття базується на відомих класичних положеннях загальної теорії стійкості. В основному розглядається стійкість при малих збуреннях і використовуються методи, які базуються на аналізі диференціальних рівнянь першого (лінійного) наближення, які отримали плідне застосування і розвиток у теорії автоматичного регулювання. Отримані результати. Приклади розв’язання конкретних завдань стійкості в аналітичній, а також в графічній або графоаналітичній формі мають важливе значення в становленні і затвердженні теоретичних положень. На відміну від числових рішень вони більш наочно ілюструють всі характерні сторони проблеми. Зокрема, вони є хорошою ілюстрацією тієї відмінної сторони завдання про аперіодичну стійкість, що його рішення залежить виключно від статичних характеристик елементів системи і може бути отримано в рамках лише кінцевих рівнянь, а в якості критерію стійкості можна використовувати коефіцієнт опору. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток відомий метод стосовно нового об’єкту дослідження перетворювача з м’яким перемиканням, що працює на електричну дугу. Приділено окрему увагу більш чіткій постановці завдання і більш диференційованій оцінці її прийнятності для заданої технічної системи. Практична цінність. У зв’язку з безперервним розвитком окремих систем електроживлення значення проблеми їх стійкої роботи ще більше зростає. Стаття може служити реальною основою для конструктивного вирішення питань загальної теорії стійкості нових джерел живлення технологічних навантажень, сприяти створенню сприятливих умов для подальшого плідного її розвитку, а також для розробки нових ефективних методів вирішення конкретних завдань, що цікавлять фахівців в області систем електроживлення електротехнологічних установок.uk_UA
dc.description.abstract1Purpose. Consideration of issues related to the stability problem of the "power source – electric arc" system with small disturbances and its solution in the framework of the method of small oscillations. Discussion of the choice of a mathematical model, the presentation of an effective approach to solving stability problems, based on the use of general equations of quasistationary modes for the analytical description of AC circuits. Methodology. In methodological terms, the article is based on the well-known classical principles of the general theory of stability. Basically, stability under small perturbations is considered and methods are used that are based on the analysis of differential equations of the first (linear) approximation, which have received fruitful application and development in the theory of automatic control. Findings. Examples of solving specific problems of stability in analytical, as well as in graphic or graphoanalytic form, are important in the formation and approval of theoretical principles. Unlike numerical solutions, they illustrate more clearly all the characteristic aspects of the problem. In particular, they are a good illustration of the distinctive side of the aperiodic stability problem that its solution depends solely on the static characteristics of the system elements and can be obtained within the framework of only finite equations, and the resistance coefficient can be used as a stability criterion. Originality. The well-known method was further developed in relation to a new object of study – a soft-switching converter operating on an electric arc. Special attention has been paid to a clearer formulation of the problem and a more differentiated assessment of its acceptability for the given technical system. Practical value. In connection with the continuous development of individual power supply systems, the importance of the problem of their sustainable operation is growing even more. The article can serve as a real basis for a constructive solution to the problems of the general theory of stability of new power supplies for technological loads, contribute to the creation of favorable conditions for its further fruitful development, as well as for the development of new effective methods for solving specific problems of interest to specialists in the field of power supply systems of electrotechnological installations.uk_UA
dc.description.abstract2Цель работы. Рассмотрение вопросов, касающихся проблемы устойчивости системы "источник питания – электрическая дуга" при малых возмущениях и её решение в рамках метода малых колебаний. Обсуждение выбора математической модели, изложение эффективного подхода к решению задач устойчивости, основанного на использовании для аналитического описания цепей переменного тока общих уравнений квазистационарных режимов. Методы исследования. В методологическом плане статья базируется на известных классических положениях общей теории устойчивости. В основном рассматривается устойчивость при малых возмущениях и используются методы, которые базируются на анализе дифференциальных уравнений первого (линейного) приближения, получившие плодотворное применение и развитие в теории автоматического регулирования. Полученные результаты. Примеры решения конкретных задач устойчивости в аналитической, а также в графической или графоаналитической форме имеют важное значение в становлении и утверждении теоретических положений. В отличие от численных решений они более наглядно иллюстрируют все характерные стороны проблемы. В частности, они являются хорошей иллюстрацией той отличительной стороны задачи об апериодической устойчивости, что её решение зависит исключительно от статических характеристик элементов системы и может быть получено в рамках лишь конечных уравнений, а в качестве критерия устойчивости можно использовать коэффициент сопротивления. Научна новизна. Получил дальнейшее развитие известный метод применительно к новому объекту исследования – преобразователю с мягким переключением, работающего на электрическую дугу. Уделено отдельное внимание более чёткой постановке задачи и более дифференцированной оценке её приемлемости для заданной технической системы. Практическая ценность. В связи с непрерывным развитием отдельных систем электропитания значение проблемы их устойчивой работы ещё больше возрастает. Статья может служить реальной основой для конструктивного решения вопросов общей теории устойчивости новых источников питания технологических нагрузок, способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего плодотворного её развития, а также для разработки новых эффективных методов решения конкретных задач, интересующих специалистов в области систем электропитания электротехнологических установок.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2022-01-27T11:13:51Z No. of bitstreams: 1 Vereshchaho3.pdf: 800154 bytes, checksum: 4dfc81f510c5a79927b949f581007d30 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-01-27T11:13:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vereshchaho3.pdf: 800154 bytes, checksum: 4dfc81f510c5a79927b949f581007d30 (MD5)en
dc.identifier.govdochttps://doi.org/10.15588/1607-6761-2019-3-4
dc.identifier.issn1607-6761 (Print)
dc.identifier.issn2521-6244 (Online)
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5019
dc.language.isoruuk_UA
dc.relation.ispartofseries621.791:621.313uk_UA
dc.subjectустойчивостьuk_UA
dc.subjectсистема электропитанияuk_UA
dc.subjectэлектрическая дугаuk_UA
dc.subjectинертность дугиuk_UA
dc.subjectstabilityuk_UA
dc.subjectpower supply systemuk_UA
dc.subjectelectric arcuk_UA
dc.subjectthe arc inertiauk_UA
dc.subjectстійкістьuk_UA
dc.subjectсистема електроживленняuk_UA
dc.subjectелектрична дугаuk_UA
dc.subjectінертність дугиuk_UA
dc.titleАнализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дугиuk_UA
dc.title1Analysis of the stability of the electrical power supply system of the welding electric and plasma arcuk_UA
dc.title22019
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Vereshchaho3.pdf
Розмір:
781.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: