Регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, та розробка програми для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Мисько, Ю. М.
Mysko, Y. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – "Інженерія програмного забезпечення". Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2021 р. Обсяг роботи: 95 стор., 9 табл., 26 рис., 29 використаних джерел, 5 додатків. Актуальність теми роботи: Актуальність обраної теми для кваліфікаційної роботи полягає в тому, що підвищення достовірності оцінювання розміру програмного забезпечення (ПЗ), оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, дозволить зменшити кількість невдало завершених проєктів з розробки ПЗ таких застосунків. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за допомогою регресійної моделі. Об’єктом дослідження є процес оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Предметом дослідження є нелінійна багатофакторна регресійна модель оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були застосовані методи теорії ймовірностей та математичної статистики, регресійного аналізу, побудови нелінійних регресійних моделей на основі нормалізуючих перетворень. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні множинної нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net за рахунок використання одновимірного нормалізуючого перетворення у вигляді десяткового логарифму, що дозволило підвищити достовірність оцінювання розміру веб застосунків що створюються з використанням фреймворку .Net в порівнянні з існуючою моделлю. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці програми для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net на основі нелінійної регресійної моделі та за рахунок використання багатофакторної нелінійної регресійної моделі. Публікації. Основні результати магістерської роботи викладено у Матеріалах ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою "Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні" та підготовлено статтю для публікації у фаховому виданні.

Опис

Мисько, Ю. М. Регресійна модель для оцінювання розміру застосунків, що створюються з використанням фреймворку .Net, та розробка програми для її реалізації = A regression model for estimating the size of applications created using the .Net framework and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Ю. М. Мисько ; наук. кер. Пономаренко Т. В. – Миколаїв : НУК, 2021. – 96 с.

Ключові слова

.Net, оцінювання розміру застосунків, багатофакторна регресійна модель, 121 "Інженерія програмного забезпечення", .Net, evaluation of application size, multifactor regression model

Бібліографічний опис