Удосконалення моделі ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe та розробка програмного забезпечення для її реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Мишенін, Олег Ігорович
Myshenin, Oleh Ihorovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 98 стор., 8 табл., 10 рис., 34 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Об’єкт дослідження: процес оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Предмет дослідження: математичні моделі для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в дослідженні були застосовані методи теорії ймовірностей, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe в залежності від трудомісткості розробки цих програмних проектів за рахунок побудови рівнянь границь довірчого інтервалу та рівнянь границь інтервалу прогнозування нелінійних регресій, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Практичне значення одержаних результатів. Розроблене програмне забезпечення для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe дозволить скоротити час відповідного оцінювання, забезпечить зберігання результатів оцінювання, а також надасть швидкий доступ до результатів попередніх оцінювань. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені в роботі, пройшли апробацію на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» (м. Херсон, 30 листопада 2020 р.). Публікації. Результати роботи опубліковано в 1 матеріалі конференції.

Опис

Мишенін, О. І. Удосконалення моделі ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe та розробка програмного забезпечення для її реалізації = Improving the ISBSG model for estimating the mainframe software project duration and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / О. І. Мишенін ; наук. кер. А. В. Пухалевич. – Миколаїв : НУК, 2020. – 98 с.

Ключові слова

оцінювання тривалості, програмні проекти, регресійні моделі, нормалізуючі перетворення, нелінійна регресія, 121 “Інженерія програмного забезпечення“, duration estimation, software projects, regression models, normalizing transformations, non-linear regression

Бібліографічний опис