Удосконалення моделі ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe та розробка програмного забезпечення для її реалізації

dc.contributor.advisorПухалевич А. В.uk_UA
dc.contributor.authorМишенін, Олег Ігорович
dc.contributor.authorMyshenin, Oleh Ihorovych
dc.date.accessioned2021-03-22T12:04:59Z
dc.date.available2021-03-22T12:04:59Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionМишенін, О. І. Удосконалення моделі ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe та розробка програмного забезпечення для її реалізації = Improving the ISBSG model for estimating the mainframe software project duration and developing the software for its implementation : магістерська робота ; спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення“ / О. І. Мишенін ; наук. кер. А. В. Пухалевич. – Миколаїв : НУК, 2020. – 98 с.uk_UA
dc.description.abstractКваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2020 р. Обсяг роботи: 98 стор., 8 табл., 10 рис., 34 використаних джерела, 5 додатків. Актуальність теми роботи: необхідність підвищення достовірності оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Мета та завдання дослідження. Метою роботи є підвищення достовірності оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Об’єкт дослідження: процес оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Предмет дослідження: математичні моделі для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в дослідженні були застосовані методи теорії ймовірностей, математичної статистики, регресійного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено нелінійну регресійну модель ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe в залежності від трудомісткості розробки цих програмних проектів за рахунок побудови рівнянь границь довірчого інтервалу та рівнянь границь інтервалу прогнозування нелінійних регресій, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe. Практичне значення одержаних результатів. Розроблене програмне забезпечення для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe дозволить скоротити час відповідного оцінювання, забезпечить зберігання результатів оцінювання, а також надасть швидкий доступ до результатів попередніх оцінювань. Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень, викладені в роботі, пройшли апробацію на III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» (м. Херсон, 30 листопада 2020 р.). Публікації. Результати роботи опубліковано в 1 матеріалі конференції.uk_UA
dc.description.abstract1The qualification work in obtaining a master's degree in specialty 121 – "Software Engineering". Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Mykolaiv, 2020 Volume: 98 p., 8 tables, 10 figures, 34 sources, 5 appendixes. Topic Relevance: Demand of improvement of mathematical models for estimating the duration of software applications development and developing software for its implementation. Research goal and objectives: increasing the reliability of estimation of the duration of the mainframe software application development. Object of research: the process of the estimation the duration of the mainframe software applications development. Subject of research: mathematical models for estimating the duration of the mainframe software applications development. Methods of research: methods of probability theory, mathematical statistics, regression analysis. Scientific contribution: nonlinear regression model ISBSG for estimating the mainframe software project duration depending on the effort was improved by developing the equations of the ranges of confidence interval and prediction interval of the nonlinear regression that enabled increasing the reliability of estimation of the duration of software application development. Practical value of obtained results. Developed software allows to automate and shortening the time of the estimation the duration of software applications development. Approbation of the thesis results. III All-Ukrainian scientific-practical Internet conference of students, graduate students and young scientists on the topic "Modern computer systems and networks in management" (Kherson, November 30, 2020).uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-22T12:03:17Z No. of bitstreams: 1 Myshenin -magister.pdf.pdf: 1456397 bytes, checksum: 11347a83b3d2c7b612b8b9e18eaa265b (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-22T12:03:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Myshenin -magister.pdf.pdf: 1456397 bytes, checksum: 11347a83b3d2c7b612b8b9e18eaa265b (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2021-03-22T12:04:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Myshenin -magister.pdf.pdf: 1456397 bytes, checksum: 11347a83b3d2c7b612b8b9e18eaa265b (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-03-22T12:04:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Myshenin -magister.pdf.pdf: 1456397 bytes, checksum: 11347a83b3d2c7b612b8b9e18eaa265b (MD5)en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3694
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectоцінювання тривалостіuk_UA
dc.subjectпрограмні проектиuk_UA
dc.subjectрегресійні моделіuk_UA
dc.subjectнормалізуючі перетворенняuk_UA
dc.subjectнелінійна регресіяuk_UA
dc.subject121 “Інженерія програмного забезпечення“uk_UA
dc.subjectduration estimationuk_UA
dc.subjectsoftware projectsuk_UA
dc.subjectregression modelsuk_UA
dc.subjectnormalizing transformationsuk_UA
dc.subjectnon-linear regressionuk_UA
dc.titleУдосконалення моделі ISBSG для оцінювання тривалості програмних проектів для mainframe та розробка програмного забезпечення для її реалізаціїuk_UA
dc.title1Improving the ISBSG model for estimating the mainframe software project duration and developing the software for its implementatiouk_UA
dc.title22020
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Myshenin -magister.pdf.pdf
Розмір:
1.39 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: