Світовий досвід використання МФО для зростання національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження. Аналізу стану і підвищенню ефективності діяльності кредитної системи у розвинених країнах приділяється значна увага у зв’язку з її безпосереднім впливом на економічне зростання та забезпечення фінансової та соціальної стабільності. Це, у свою чергу, обумовлює важливість функціонування усіх складових кредитної системи, зокрема і сектору надання мікрофінансових послуг, який у цілому ряді країн довів свою важливість у забезпеченні соціально-економічного розвитку шляхом, у першу чергу, підтримки малого і середнього бізнесу та боротьби із бідністю. Багаторічні системні проблеми та кризові явища, а також негативний вплив військових дій та їхньої активізації внаслідок російської воєнної агресії мають суттєвий негативний вплив на стан та перспективи розвитку усієї країни та вітчизняної економіки. При цьому зростає важливість усіх можливих способів підтримки та забезпечення економічного розвитку з метою забезпечення економічної бази спротиву агресії та подальшого відновлення економіки України. Позитивний світовій досвід застосування підходів мікрокредитування з метою підтримки малого і середнього бізнесу, підвищення рівня життя малозабезпечених верств населення та загального соціально-економічного розвитку на місцевому та національному рівні, а також широке розповсюдження діяльності мікрофінансових організацій в Україні обумовлює важливість зазначеного питання й актуальність дипломної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення процесу мікрокредитуування і його ролі в розвитку бізнесу та національної економіки. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: – дати визначення МФО та пояснити їх роль у розвитку національної економіки; – оглянути розвиток МФО у світі та в Україні; 5 – систематизувати концепції та теоретичні моделі використання МФО для підтримки малого бізнесу; – дослідити діяльність МФО у світі та їх вплив на рівень розвитку національних економік; – проаналізувати досвід інших країн у використанні МФО для підтримки малого бізнесу і розвитку соціальної сфери; – дати оцінку діяльності МФО в Україні та їх внеску у розвиток національної економіки; – проаналізувати потенційні перешкоди та можливості вирішення проблем розвитку мікрофінансового сектору України; – розробити пропозиції щодо підвищення ролі МФО в Україні для підтримки малого бізнесу. Об’єктом дослідження роботи є процес надання мікрокредитних послуг. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних методів процесу мікрокредитування у різних країнах та досвід діяльності МФО в Україні в сучасних умовах. У роботі використовувалась сукупність методів, таких як: теоретичного узагальнення, метод наукових абстракцій, індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для уточнення економічних категорій; статистичні та графічні методи – для аналізу економічної діяльності; логічного узагальнення – при формулюванні висновків. Інформаційною базою для написання роботи послужили нормативноправові акти, монографічна література, періодичні видання. Обробка та оформлення результатів дослідження здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Опис

Костенко, Д. О. Світовий досвід використання МФО для зростання національної економіки : магістерська робота ; спец. 051 ''Економіка'' / Д. О. Костенко ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 74 с.

Ключові слова

фінансування, кредит, бізнес, мікрофінансові послуги, мікрофінансові організації, 051 ''Економіка'', financing, credit, business, microfinance services, microfinance organizations

Бібліографічний опис