Розвиток торговельних мереж на засадах міжнародного франчайзингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Короленко, В. Л.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми дослідження. Наразі для розвитку бізнесу можна використовувати різні бізнес-моделі, які вже зарекомендували себе на ринку і використовуються іншими підприємцями для створення цінності та задоволення потреб споживачів. Для організації власного бізнесу підприємцям потрібні кошти та прикласти чимало зусиль для подолання конкуренції на ринку та формування іміджу власної компанії. В такому випадку використання міжнародного франчайзингу є ефективним і вигідним способом подолати значні труднощі і отримати вже відому, продуману фірму. Франчайзинг дозволяє поєднати переваги великого та малого бізнесу, щоб використовувати досвід великих компаній для розвитку малого бізнесу. Така модель ведення бізнесу дозволяє вибудовувати відносини між різними країнами та сприяє економічному розвитку. В Україні франчайзинг розвивається як з ініціативи вітчизняних компаній, так і як франшиза зарубіжних компаній. На основі франчайзингу вибудовуються торговельні мережі, що дозволяє розвивати малий та середній бізнес в державі, сприяючи розвитку і зростанню національної економіки, інтеграції вітчизняного ринку у торгово-виробничі мережі розвинутих міжнародних економічних систем. Наразі є цілий ряд несприятливих чинників, які гальмують розвиток бізнесу в Україні як війна, обмеженість бюджетних коштів, відсутність джерел фінансування, недосконалість кредитної та страхової систем. Проте долаючи тимчасові і довготривалі перешкоди, український бізнес здатний розвиватися. І при вмілому використанні франчайзингу, підприємці мають високу ймовірність успіху власного бізнесу. Для цього варто дослідити стан, проблеми, можливості, світовий досвід розвитку та впливу міжнародного франчайзингу на функціонування та розширення українських роздрібних мереж. Дослідженнями, присвяченими такій формі ділового співробітництва, як франчайзинг, займалися зарубіжні вчені Ж. Дельта, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Мендельсон, С. Шейн, Дж. Данінг, Р. Лукас, Й. Шумпетер. Організаційно-економічний механізм франчайзингу досліджували Т.М. Григоренко, О.О. Зеркіна, 5 Ю.С. Кравцова, С.М. Махнуша, Н.І. Нечивілова, С.В. Огінок, Ю.Б. Федунь та ін. Але швидкоплинність змін в бізнес-середовищі зумовлює необхідність проводити подальші дослідження цієї сфери. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження впливу міжнародного франчайзингу на розвиток торговельних мереж України. Відповідно до поставленої мети виділяють основні завдання: − розкрити сутність міжнародного франчайзингу як напряму розвитку бізнесу на міжнародному ринку; − пояснити роль міжнародного франчайзингу як чиннику розвитку торговельних мереж; − описати стан правового регулювання в бізнес-моделі міжнародного франчайзингу; − дослідити основні тенденції міжнародного франчайзингу; − проаналізувати становлення, розвиток, тенденції та регулювання міжнародного франчайзингу в Україні; − виконати аналіз використання послуг франчайзингу «McDonald’s» в країнах присутності; − дати організаційно-економічну оцінку франчайзингової торгової мережі McDonald’s; − виконати аналіз ефективності франчайзингу ТМ McDonald’s в Україні; − окреслити перспективи розвитку торговельних мереж України на основі франчайзингу. Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є міжнародний франчайзинг як форма малого і середнього бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти використання міжнародного франчайзингу з метою розвитку торговельних мереж в Україні. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення міжнародного франчайзингу. При дослідженні теоретичних основ міжнародного франчайзингу ми використовували методи від абстрактного до конкретного, 6 поєднання аналізу та синтезу, структурно-системний, причинно-наслідкових зв’язків; при аналізі світового досвіду розвитку торговельних мереж на засадах франчайзингу використовувалися методи логічного й історичного, кількісно- якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу; у заключній третій частині основними науковими методами є причинно-наслідкових зв'язків, методи логічних та функціональних асоціацій і залежностей. Інформаційну базу дослідження складають навчальні, методичні матеріали, наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, інформаційні матеріали Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, щорічні звіти Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі (СОТ), Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA). Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні результатів дослідження для перевірки гіпотез та доведенні ефективності впровадження проєктів міжнародної франшизи в Україні при розширенні та розвитку торговельних мереж. Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано тези доповідей на Всеукраїнських наукових економічних читаннях «Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах воєнного часу» (м. Миколаїв, 01-02 грудня 2022р.) загальним обсягом 0,21 друк. арк. Структура і обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи 82 сторінок, з них повний текст і натисніть 72 сторінок. Робота містить 13 таблиць, 23 рисунки. Список використаних джерел налічує 50 найменувань на 5 сторінках.

Опис

Короленко, В. Л. Розвиток торговельних мереж на засадах міжнародного франчайзингу : робота магістра ; спец. 051 "Економіка" / В. Л. Короленко ; наук. кер. С. М. Марущак. – Миколаїв : НУК, 2022. – 83 с.

Ключові слова

франчайзинг, франчайзинговий бізнес, франшиза, франчайзі, франчайзер, 051 "Економіка", franchise, franchise business, franchisee, franchisor

Бібліографічний опис