Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Максимішин, Олексій Миколайович
Maksymishyn, Oleksii Mykolaiovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

«Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП – НІБУЛОН‖» Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 67 стор., 16 табл., 2 формули, 49 використаних джерел. Актуальність теми роботи: оптимізація обліку адміністративних витрат підприємства з метою ефективної економії витрат та максимізації прибутку. Мета роботи: обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління адміністративними витратами на окремо взятому підприємстві в аспекті бухгалтерського обліку, включаючи синтетичний та аналітичний облік із застосуванням актуальних регламентованих нормативних первинних документів ведення обліку адміністративних витрат. Завдання роботи: -розглянути законодавчо-нормативні акти, які регулюють бухгалтерський облік адміністративних витрат; -з’ясувати основні складові облікової політики щодо формування адміністративних витрат, які мають бути розкриті в обліковій політиці підприємства; -описати особливості документального оформлення операцій з формування фінансового результату підприємства; -встановити особливості синтетичного та аналітичного обліку формування адміністративних витрат; -охарактеризувати законодавчо-нормативну базу з обліку і аудиту адміністративних витрат; -дати організаційно-економічну характеристику ТОВ СП – "НІБУЛОН"; проаналізувати фінансовий стан ТОВ СП –"НІБУЛОН"; -перевірити організацію адміністративних витрат на ТОВ СП –"НІБУЛОН"; Предмет дослідження – питання знаходження шляхів вдосконалення ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат, покращення фінансового стану ТОВ СП –"НІБУЛОН". Об‘єкт дослідження – система бухгалтерського обліку та процес бухгалтерського обліку адміністративних витрат підприємства ТОВ СП – "НІБУЛОН".

Опис

Максимішин, О. М. Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН” = Organization and methods of accounting and analysis of administrative expenses on the basis of the enterprise LLC JV "NIBULON" : магістерська робота ; спец. 071 "Облік і оподаткування" / О. М. Максимішин ; наук. кер. М. М. Бабич. – Миколаїв : НУК, 2022. – 67 с.

Ключові слова

адміністративні витрати, ефективна економія, максимізація прибутку, синтетичний та аналітичний облік, 071 "Облік і оподаткування", administrative expenses, effective savings, profit maximization, synthetic and analytical accounting

Бібліографічний опис