Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН”

dc.contributor.advisorБабич М. М.uk_UA
dc.contributor.authorМаксимішин, Олексій Миколайович
dc.contributor.authorMaksymishyn, Oleksii Mykolaiovych
dc.date.accessioned2023-03-13T09:20:43Z
dc.date.available2023-03-13T09:20:43Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionМаксимішин, О. М. Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН” = Organization and methods of accounting and analysis of administrative expenses on the basis of the enterprise LLC JV "NIBULON" : магістерська робота ; спец. 071 "Облік і оподаткування" / О. М. Максимішин ; наук. кер. М. М. Бабич. – Миколаїв : НУК, 2022. – 67 с.uk_UA
dc.description.abstract«Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП – НІБУЛОН‖» Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Миколаїв, 2022 р. Обсяг роботи: 67 стор., 16 табл., 2 формули, 49 використаних джерел. Актуальність теми роботи: оптимізація обліку адміністративних витрат підприємства з метою ефективної економії витрат та максимізації прибутку. Мета роботи: обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління адміністративними витратами на окремо взятому підприємстві в аспекті бухгалтерського обліку, включаючи синтетичний та аналітичний облік із застосуванням актуальних регламентованих нормативних первинних документів ведення обліку адміністративних витрат. Завдання роботи: -розглянути законодавчо-нормативні акти, які регулюють бухгалтерський облік адміністративних витрат; -з’ясувати основні складові облікової політики щодо формування адміністративних витрат, які мають бути розкриті в обліковій політиці підприємства; -описати особливості документального оформлення операцій з формування фінансового результату підприємства; -встановити особливості синтетичного та аналітичного обліку формування адміністративних витрат; -охарактеризувати законодавчо-нормативну базу з обліку і аудиту адміністративних витрат; -дати організаційно-економічну характеристику ТОВ СП – "НІБУЛОН"; проаналізувати фінансовий стан ТОВ СП –"НІБУЛОН"; -перевірити організацію адміністративних витрат на ТОВ СП –"НІБУЛОН"; Предмет дослідження – питання знаходження шляхів вдосконалення ведення бухгалтерського обліку адміністративних витрат, покращення фінансового стану ТОВ СП –"НІБУЛОН". Об‘єкт дослідження – система бухгалтерського обліку та процес бухгалтерського обліку адміністративних витрат підприємства ТОВ СП – "НІБУЛОН".uk_UA
dc.description.abstract1«Organization and methods of accounting and analysis of administrative expenses on the basis of the enterprise LLC JV "NIBULON"» Qualification work for the second (master's) level of higher education in the specialty 071 "Accounting and Taxation". Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Mykolaiv, 2022. Volume of work: 67 pages, 16 tables, 2 formulas, 49 references. Relevance of the topic: optimization of accounting for administrative expenses of the enterprise in order to effectively save costs and maximize profits. Purpose of the work: substantiation of theoretical provisions and practical recommendations for improving the information support of the process of managing administrative costs at a particular enterprise in terms of accounting, including synthetic and analytical accounting using current regulated regulatory primary documents for accounting for administrative costs. Tasks of work: -to consider the legislative and regulatory acts governing the accounting of administrative expenses; -to find out the main components of the accounting policy for the formation of administrative expenses, which should be disclosed in the accounting policy of the enterprise; -describe the features of documenting operations on the formation of the financial result of the enterprise; -to establish the features of synthetic and analytical accounting for the formation of administrative expenses; -to characterize the legal and regulatory framework for accounting and auditing of administrative expenses; -to give an organizational and economic description of LLC JV "NIBULON"; -analyze the financial condition of LLC JV "NIBULON"; -to check the organization of administrative expenses at LLC JV "NIBULON"; The subject of research – the issue of finding ways to improve the accounting of administrative expenses, improve the financial condition of LLC JV "NIBULON". The object of research – the accounting system and the process of accounting for administrative expenses of the enterprise LLC JV "NIBULON".uk_UA
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6594
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectадміністративні витратиuk_UA
dc.subjectефективна економіяuk_UA
dc.subjectмаксимізація прибуткуuk_UA
dc.subjectсинтетичний та аналітичний облікuk_UA
dc.subject071 "Облік і оподаткування"uk_UA
dc.subjectadministrative expensesuk_UA
dc.subjecteffective savingsuk_UA
dc.subjectprofit maximizationuk_UA
dc.subjectsynthetic and analytical accountinguk_UA
dc.titleОрганізація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат на базі підприємства ТОВ СП “НІБУЛОН”uk_UA
dc.title1Organization and methods of accounting and analysis of administrative expenses on the basis of the enterprise LLC JV "NIBULON"uk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Maksymishyn_magister.pdf.pdf
Розмір:
685.59 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: