Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Клочко, Олена
Klochko, Olena

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження фінансових результатів діяльності підприємства, оцінка наявних ризиків та розробка комплексу антикризових заходів для покращення фінансової стійкості та запобігання банкрутству. Основними завданнями дослідження є: - розглянути особливості функціонування підприємств пасажирського наземного транспорту міського і приміського сполучення в Україні, виділити основні тенденції та проблеми розвитку сфери пасажирських перевезень; - дослідити сутність та місце лізингу у забезпеченні ефективності функціонування автотранспортного підприємства; - ознайомитися з існуючими інструментами антикризового управління підприємствами пасажирського наземного транспорту; - надати характеристику фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження; - проаналізувати рівень та динаміку фінансових результатів; - провести кореляційно-регресійний аналіз прибутку; - проаналізувати показники рентабельності; - визначити основні ризики та надати характеристику існуючій системі управління ризиками на підприємстві; - провести оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства; - розробити систему антикризових заходів на підприємстві; - розробити проєкт оновлення рухомого складу. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження у кваліфікаційній роботі використано такі методи: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, емпіричні методи, системного та комплексного підходу, статистичного аналізу, статистичні і графічні. Інформаційну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали щорічної фінансової звітності ПрАТ «Автотранс», матеріали періодичних та спеціалізованих видань, офіційні дані Державної служби статистики України. У магістерській роботі проаналізовано рівень і динаміку фінансових результатів, проведено кореляційно-регресійний аналіз прибутку та аналіз показників рентабельності підприємства. За результатами аналізу фінансових результатів визначено основні ризики діяльності підприємства та надано характеристику існуючої системи управління ризиками, проведено оцінку рівня фінансової стійкості та діагностику ймовірності банкрутства підприємства, розроблено систему антикризових заходів, розроблено проєкт оновлення рухомого складу за рахунок лізингу.

Опис

Клочко, О. В. Розробка комплексу антикризових заходів на підприємстві пасажирського наземного транспорту = Development of a set of anti-crisis measures at the enterprise of passenger land transport : робота на здобуття рівня магістра; спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / О. В. Клочко; наук. кер. О. Е. Ломоносова. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 114 с.

Ключові слова

фінансовий результат, система управління ризиками, фінансова стійкість, антикризові заходи, спеціальність : 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", financial result, risk management system, financial stability, anti-crisis measures

Бібліографічний опис