№ 3 (465) 2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Інструменти розробки стратегії впровадження інноваційного аутсорситнгу в суднобудівному інжинірингу
  (2016) Жукова, О. Ю.; Zhukova, Olena Yu.
  Визначено призначення стратегічного управління у створенні унікальних конкурентних переваг суднобудівним інжиніринговим підприємствам, які спираються у своїй діяльності на аутсорсинг. Окреслено причини, з яких за існуючих умов методи класичного менеджменту перестають бути у нагоді. Наведена послідовність етапів опрацювання стратегії діяльності проектно-конструкторської організації. Запропоновані приклади використання інструментів стратегічного менеджменту. Сформульовані висновки, які випливають з результатів, отриманих за їхньою допомогою. З’ясовано мотиви, які спонукають інженерів-проектувальників до продуктивного виконання замовлень верфей. Виявлені найбільш важливі стратегічні фактори і внутрішні чинники, що несуть у собі загрози для підприємства та відкривають перед ним нові можливості.
 • Документ
  Оценка техногенного риска при замене традиционных уплотнений магнитожидкостным и герметизирующими комплексами с учетом климатических факторов
  (2016) Радионов, А. В.; Radionov, Oleksandr V.
  Розглянуто умови експлуатації асинхронного двигуна (АД) з короткозамкненим ротором, що є на сьогоднішній день основою більшості промислових електроприводів. Показано, що вибір АТ по кліматичному виконанню і ступеня захисту IP досить скрутний. Підтверджено, що експлуатація АТ з МЖГК практично не залежить від кліматичних факторів і дозволяє знизити рівень техногенного ризику ущільнювальної системи при заміні сальникового ущільнення на МЖГК в 4...7 разів.
 • Документ
  Оцінка рівня забруднення поверхневих вод р. Інгулець важкими металами
  (2016) Трохименко, Г. Г.; Циганюк, Н. В.; Trokhymenko, Ganna G.; Tsyhanyuk, Nina V.
  Розглянуто проблему накопичення важких металів у поверхневих водах річки Інгулець. Розроблений метод підготовки проб для встановлення концентрації металів на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С – 115М1. Встановлено рівень концентрацій важких металів у воді р. Інгулець.
 • Документ
  Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин
  (2016) Невинський, О. Г.; Ященко, Ц. Р.; Nevynskyi, Oleksandr H.; Yashchenko, Tsvietana R.
  Вивчені фізико-хімічних закономірності адсорбції спученим вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин. Експериментально дослідженні ізотерми адсорбції КПАР вермикулітом, кінетика цього процесу та характер впливу на нього різноманітних чинників. Проведені дослідження показали ефективність використання спученого вермикуліту як адсорбенту КПАР із водних розчинів. Розроблена технологія очищення (доочищення) стічних вод від КПАР.
 • Документ
  Класифікація глибоководних археологічних проектів з використанням засобів морської робототехніки
  (2016) Надточій, А .В.; Nadtochіi, Anatolii V.
  Розроблено класифікацію глибоководних археологічних проектів, які виконуються за допомогою засобів морської робототехніки, а саме телекерованих підводних апаратів. Дана класифікація є основою при архівації глибоководних археологічних проектів та розробці моделей проактивного управління.
 • Документ
  Современные задачи группового управления движением автономных необитаемых подводных аппаратов
  (2016) Блинцов, В. С.; Алоба, Л. Т.; Доан Фук Тхы; Blintsov, Volodymyr S.; Aloba, Leo Tosin; Doan Fuk Tkhy
  Запропоновано класифікацію методів групового застосування автономних незаселених підводних апаратів. Сформульовано безліч прикладних науково-технічних завдань зі створення систем централізованого та децентралізованого управління групою підводних апаратів.
 • Документ
  Management of International Educational Projects in NUS on example of two joint programs with Chinese partners
  (2016) Ryzhkov, O. S.; Рижков, О. С.
  Концепції та виконання міжнародних освітніх програм Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова взяті за основу даного дослідження. Розроблено секторальні розподіли відповідальності при управлінні проектами навчальних програм "2 + 2" і "4 + 0". Вони запропоновані як принципові підходи управління проектами, що можна застосувати для безлічі інших програм вже існуючих, або тих, що плануються до реалізації ВНЗ України.
 • Документ
  Анализ устойчивости и качества системы автоматического регулирования объекта с запаздыванием
  (2016) Политыкин, Б. М.; Тендитный, Ю. Г.; Тендитная, Н. В.; Корнелюк, О. Н.; Politykin, Borys M.; Tenditnyi, Yurii H.; Tenditnaia, N .V.; Korneliuk, Olha N.
  Наведено результати теоретичних досліджень системи автоматичного регулювання (САР) об’єкта з запізненням. Визначено диференціальні рівняння об’єкта регулювання і елементів системи. Проведено аналіз стійкості системи, зроблена оцінка впливу змінними параметрами регулятора на стійкість системи і проаналізовані показники якості перехідних процесів в САР.
 • Документ
  Исследование объемного разряда в системах электрофильтрации газов
  (2016) Богуславский, Л. З.; Овчинникова, Л. Е.; Чущак, С. В.; Козырев, С. С.; Boguslavskyi, Leonid Z.; Ovchinnikova, Larisa Ye.; Chushchak, Serhiy V.; Kozyrev, Serhiy S.
  Розглянуто питання використання об’ємного розряду для електрофільтраціі промислових газів. Проведено експериментальні дослідження процесу запалювання об’ємного розряду, досліджено вплив конструкції електродних систем і швидкості газового потоку на умови запалювання та підтримку стабільного об’ємного розряду.
 • Документ
  Неустойчивость режима в цепи с ёмкостью и сварочной электрической и плазменной дугой, питаемой от источника постоянного тока
  (2016) Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereshchaho, Yevhen N.; Kostiuchenko, Vitalii I .
  У статті наведено результати аналітичного дослідження динамічних процесів, що протікають у колі електричної дуги з ємністю. Представлено результати математичного моделювання, які дозволяють передбачати нестійкості системи з комплексним лінійним або нелінійним навантаженням.
 • Документ
  Розробка, випробування і впровадження електродіалізного опріснювача на морських суднах
  (2016) Шевченко, В. В.; Філіпщук, О. М.; Фролов, О. М.; Shevchenko, Viktor V.; Filipshchuk, Oleksandr M.; Frolov, Oleksandr M.
  Обрано електродіалізний метод опріснення, який обґрунтовано прив’язаний до суднової практики. На основі розрахункових і дослідних даних розроблено, виготовлено й випробуване дослідно-промисловий зразок електродіалізного опріснювача, який призначений для опріснення морської води з технологічною прив’язкою на морських судах.
 • Документ
  Топливная эффективность охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля теплоиспользующей холодильной машиной на рейсовой линии
  (2016) Радченко, Р. Н.; Богданов, Н. С.; Radchenko, Roman M.; Bohdanov, Mykola S.
  Визначена раціональна температура наддувного повітря після відведення від нього теплоти у високотемпературному ступені охолоджувача наддувного повітря, яка обмежує кількість теплоти, що використовується хладоновою ежекторною холодильною машиною для глибокого охолодження наддувного повітря у високотемпературному ступені охолоджувача наддувного повітря суднового малообертового дизеля для кліматичних умов експлуатації судна на рейсовій лінії. Розраховані зменшення питомої витрати палива та економія палива в результаті охолодження наддувного повітря суднового малообертового дизеля для кліматичних умов експлуатації судна на рейсовій лінії Одеса-Йокогама.
 • Документ
  Поліпшення масогабаритних показників контактних конденсаторів газопаротурбінних установок для об’єктів морської інфраструктури
  (2016) Борцов, О. С.; Шевцов, А. П.; Bortsov, Oleksandr S.; Shevtsov, Anatolii P.
  Розглянуто поліпшення контактних конденсаторів газопаротурбінних установок за рахунок збільшення швидкості газопарової суміші.
 • Документ
  Ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних поверхонь в енергетичних установках
  (2016) Рижков, С. С.; Ryzhkov, Sergiy S.
  Пропонується ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних сітчастих поверхонь.
 • Документ
  Глибока утилізація теплоти відхідних газів і стисненого повітря сучасного малообертового двигуна
  (2016) Шостак, В. П.; Манзюк, А. Ю.; Shostak, Volodymyr P.; Manziuk, Anton Yu.
  Розглянуті потоки енергії в пропульсивній установці з сучасним потужним малообертовим двигуном S90ME, наведена і проаналізована схема глибокої утилізації теплоти відхідних газів і наддувного повітря, показані в тепловій діаграмі процеси розширення пари в турбіні з двома проміжними підводами перегрітої пари.
 • Документ
  Особливості проведення світових вітрильних регат за категоріями та класами яхт
  (2016) Єрошкіна, С. Г.; Yeroshkina, Svitlana H.
  У роботі досліджено тенденції процесів, що відбувалися у світовому яхтингу (яхтовому спорту) та його вплив на світовий сучасний яхтинг у цілому. Подано оцінку сучасних особливостей проведення вітрильних регат за категоріями та класам яхт.
 • Документ
  О практической значимости и достоверности результатов применения метода оптимальной трансформации носовой части судна
  (2016) Давыдов, И. Ф.; Печенюк, А. В.; Davydov, Ihor P.; Pechenyuk, Andriy V.
  Ціль даного дослідження полягає в аналізі практичної значимості і достовірності результатів, які отримані за допомогою метода оптимальної трансформації носової частини судна. Застосування метода до носових частин двох суден-об’єктів дозволило суттєво знизити їх буксирувальний опір. Результати по одному з об’єктів були підтверджені за допомогою спеціального експерименту в опитовому басейні. Отримані дані про оптимальну форму обводів мають практичне значення для проектування нових та модернізації існуючих суден розглянутих типів з мінімальним буксирувальним опором. Достовірність результатів обґрунтована їх якісною відповідністю відомим даним та закономірностям.
 • Документ
  О прочности корпуса судов при подъеме на коротком слипе
  (2015) Коростылёв, Л. И.; Дядюра, Е. Ю.; Литвиненко, Д. Ю.; Мартыченко, Я. О.; Korostylov, Leontii I.; Diadiura, Yevhen Yu.; Litvinenko, Dmytro Yu.; Martychenko, Yaroslav Ol.
  Розглянуто варіант підйому корпусу баржі проекту NBL-90 зі значними звисаючими частинами на спуско-підйомному сліпі суднобудівно-судноремонтного заводу "Нібулон". Проведено оцінку місцевої міцності й стійкості тонкостінних елементів днищевих конструкцій корпусу в перерізах крайніх візків спуско-підйомного устаткування сліпу. Результати розрахунків вказують на неможливість безпечного виконання даної операції при підйомній масі розглянутого варіанту.