№ 4 (482) 2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Прикладний інструментарій формування інтелектуального капіталу в умовах суспільно-політичних трансформацій
  (2020) Соломко, Т. Ю.; Бауліна, Т. В.; Кухтик, Т. В.; Solomko, Tatiana Yu.; Baulina, Tatiana V.; Kuchtyk, Tamara V.
  Анотація. Мета статті – розробка і обґрунтування теоретико-методологічних засад, методичних основ і практичних рекомендацій щодо реалізації державної політики у сфері формування та становлення інтелектуального капіталу для активізації процесів модернізації національного господарства, а також розвитку інноваційно-інтелектуальної сфери в Україні, розробка алгоритму систематизації та узагальнення значного масиву інформації для накопичення і трансформації знань щодо змін параметрів розвитку потенціалів системно-універсального функціонування. Методика. Розробка прикладного інструментарію для впровадження об’єктивних процедур для оцінювання-прогнозування параметричних змін інтелектуального капіталу і розробки стратегії його формування в контексті модернізації національного господарства була реалізована за допомогою методів аналізу і узагальнення. Результати. Окреслюючи історичну детермінованість, загальні закономірності, тенденції та особливості процесів формування, нарощення та використання інтелектуального капіталу національного господарства автори: 1) окреслили державні механізми інтенсифікації зазначених процесів за рахунок експериментальної перевірки їх адекватності та побудови прогнозів макроекономічних показників на основі розробленої програми “MainStreaM.For.IC v.6.3”; 2) конкретизували конститутивно-ключові чинники забезпечення дієвості технологій стратегічного управління; 3) охарактеризували детермінанти трансформації сучасної політики формування інтелектуального капіталу в межах складної економічної системи держави. Практична значимість. Наведені практичні рекомендації дозволяють вирішувати проблеми класифікації та ранжування інформаційної бази даних, прогнозування і оптимізації процедури формування інтелектуального капіталу для визначення складу адаптивних технологій управління та регулювання економіки. За результатами прогнозно-аналітичної оцінки основних макроекономічних показників і ресурсного забезпечення науково-технічного прогресу в державі встановлено складність сучасного історичного етапу розвитку національної економіки, яка полягає у відсутності адекватного реальним соціально-економічним процесам ресурсно-функціонального забезпечення когнітивно-інформаційних аспектів руху в умовах трансляції негативного резонансу подій, зумовлених синхронним перебігом і матеріалізацією таких негативних економічних явищ: 1) інерційно-деструктивного впливу суб’єктів державного управління на системоутворюючі регулятори національної економіки; 2) деформації загальної системи стратегічного управління процесами формування, нарощення та раціонального й ефективного використання існуючого інтелектуального потенціалу; 3) перманентного пошуку та зміни економічних пріоритетів за відсутності визначених відповідно до національних інтересів цільових функціоналів, які пов’язують такі цілі із засобами їх досягнення.
 • Документ
  Програма “Solidworks Professional” і деякі закономірності гідробіоніки для побудови моделей підводних апаратів
  (2020) Савінок, О. М.; Марінічева, К. В.; Єгоров, В. Б.; Тельпашов, К. Б.; Savinok, Oksana M.; Marinicheva, Katerina V.; Yehorov, Viktor B.; Telpashov, Kirill B.
  Анотація. При проектуванні моделей статичних підводних апаратів на різних глибинах було використано програмне забезпечення SolidWorks, ліцензійна версія якого є на базі лабораторії «Мехатроніки та робототехніки» Одеської національної академії харчових технологій. Завдання, які були вирішені за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Professional: 3D-проектування моделей, інженерний аналіз (міцність, стійкість). При моделюванні було використано різні параметри з довжиною до 3 м та діаметром від 0,301 до 0,536 м різної форми. Враховуючи можливості програмного забезпечення, було протестовано моделі в статичних умовах дії тиску, який при цьому створюється на об’єкт, – 0,505 МПа. Для визначення можливих кінематичних характеристик у змодельованих об’єктів було проведено попередній аналіз їхніх геометричних параметрів. Найбільш досконалими за кінематичними характеристиками в підводному середовищі є морські тварини з певними формами тіл. Основними критеріями для аналізу були відношення відносної відстані від носової частини до найбільш широкої частини моделі, їх загальної довжини та відносна товщина природних профілів. Проведені розрахунки аналізованих параметрів для спроектованих моделей дозволили встановити, що оптимальні значення були у моделей 13 та 15. Форма і розмір моделей 13 та 15 відповідають оптимально встановленим співвідношенням для біологічних об’єктів і можуть стати прототипом для подальших наукових доробок при проектуванні підводних роботизованих апаратів, які будуть широко використовуватися при проведенні наукових досліджень і не тільки. Однак для однозначного висновку щодо характеру змін міцностних властивостей моделей та для аналізу впливу середовища на об’єкт і кінетику руху моделі у водному середовищі необхідне проведення додаткових випробовувань в умовах гідродинамічних і кінематичних процесів із використанням варіацій програми SolidWorks Simulation press.
 • Документ
  Виготовлення друкованих плат за допомогою технологій 3D-друку
  (2020) Невлюдов, І. Ш.; Близнюк, Д. С.; Гурін, Д. В.; Нікітін, Д. О.; Разумов-Фризюк, Є. А.; Стрілець, Р. Є.; Nevliudov Igor Sh.; Bliznyuk Danila S.; Gurin Dmytro V.; Nikitin Dmytro A.; Razumov-Frizyuk Yevgen A.; Strelets Roman E.
  Анотація. Різноманіття радіоелектронної техніки та зростаючий масовий попит на неї висувають такі нові технічні вимоги, як мініатюризація апаратури, багатомодульність пристроїв. Перед виробниками постають складні завдання: задоволення вимог ринку, відповідність існуючим стандартам виробництва. Сучасний розвиток технологій в області приладобудування насамперед спрямований на мініатюризацію пристроїв і інтеграцію в одному пристрої великої кількості модулів, що призводить до необхідності мініатюризації як виробів загалом, так і їхніх окремих компонентів, вузлів і друкованих модулів. Мініатюризація пристрою передбачає зменшення як розмірів радіоелектронних елементів, так і габаритів друкованих плат (далі – ДП). Технологія фотолітографії для виробництва ДП найбільше відповідає поставленим вимогам. Однак процес виготовлення плат за такою технологією трудомісткий і вимагає додаткових витрат на створення трафаретів, використання яких не дозволяє швидко перелаштовувати виробництво на створення нових виробів. При сучасних темпах автоматизованого виробництва відсутність подібної гнучкості є істотним недоліком. Одним зі способів вирішення цих проблем можуть стати розробки методів адаптації та оптимізації технологічних параметрів експонування топології ДП з використанням адитивних технологій 3D-друку. Це актуальна тема, яка може забезпечити не тільки вирішення поставлених проблем, а й такі необхідні параметри виробу: збереження геометричних розмірів топології ДП; точність позиціонування провідників; забезпечення електричної надійності ДП; збереження механічної стійкості провідників; уникнення дефектів у топології ДП. У цій статті розглянуто можливості застосування адитивних технологій 3D-друку плат із застосуванням фотополімерних принтерів SLA, DLP і LCD. Запропонована технологія дозволяє об’єднати виробничі процеси нанесення маски та експонування, що відрізняється від традиційного методу фотолітографії. У статті описано принцип дії експериментальної установки. Під час експерименту методом фотополімерної маски була виготовлена тестова друкована плата, якість якої (травлення торців доріжок, відхилення геометричних розмірів при травленні) порівняли з платою, виконаною з використанням фоторезистивної плівки.
 • Документ
  Experimental study of the influence of the degree of filling on the effective indicators of a rotary piston engine
  (2020) Mytrofanov, Oleksandr. S.; Proskurin, Arkadii Yu.; Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.
  Анотація. Метою статті є дослідження впливу ступеня наповнення робочого циліндра на енергетичні та економічні показники роторно-поршневого пневмодвигуна. Методика. Характеристики зміни показників роботи роторно-поршневого пневмодвигуна від ступеня наповнення виконано методом фізичного моделювання, який у випадку дослідження нових зразків технічних систем є більш точним і достовірним. Метод фізичного моделювання дозволив отримати характеристики роботи в реальних умовах експлуатації з урахуванням усіх конструктивних особливостей дослідного зразка пневмодвигуна. Результати. Проаналізовано результати експериментальних досліджень із регулювання режимів експлуатації роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 за рахунок зміни ступеня наповнення. Наведено експериментальні залежності зміни енергетичних та економічних показників від ступеня наповнення робочого циліндра. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази дозволяє підвищити ефективну потужність роторно-поршневого пневмодвигуна у 1,9 разів, а на режимі Ps = 0,5 МПа і n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі підвищує Ne у 1,5 рази. Тому регулювання ε1 є ефективним способом зміни режиму навантаження пневмодвигуна. Визначено, що на всіх експлуатаційних режимах при фіксованих значеннях обертів роторно-поршневого пневмодвигуна ступінь наповнення робочого циліндра також впливає на зміну ефективної витрати стиснутого повітря. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази призводить до зростання питомої ефективної витрати стиснутого повітря у 1,12 рази, а на режимі Ps = 0,5 МПа і n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі збільшує ge у 1,11 разів. Експериментально встановлено, що збільшення ступеня наповнення сприяє підвищенню опору випускної системи роторно-поршневого пневмодвигуна. В умовах проведення експерименту значення опору випускної системи для всього діапазону зміни ε1 не перевищувало 0,075 МПа та було досить низьким показником. Наукова новизна. На базі проведених експериментальних досліджень дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна виконано оцінку ефективності регулювання експлуатаційних режимів шляхом зміни ступеня наповнення робочого циліндра. Практична значимість. Отримані рекомендації щодо регулювання експлуатаційних режимів дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 шляхом зміни ступеня наповнення робочого циліндра. Це дозволить у процесі експлуатації пневмодвигуна забезпечувати задану потужність за мінімальних витрат стиснутого повітря.
 • Документ
  Автоматизовані способи реєстрації пасажирів і багажу в системі наземного обслуговування аеропорту
  (2020) Мединський, Д. В.; Маляренко, Д. Л.; Medynskyi, Denys V.; Maliarenko, Dasha L.
  Анотація. Велику роль для підвищення конкурентоздатності аеропортів відіграє підвищення експлуатаційної ефективності в часовому вимірі – система наземного обслуговування повітряних суден в аеропортах. Підвищення ефективності експлуатаційних процесів наземного обслуговування повітряних суден знизить час на міжпольотну підготовку повітряних суден, підвищить працездатність авіакомпаній і збільшить пропускну здатність аеропорту. Під час формування планів авіарейсів, авіакомпанії прагнуть скоротити час перебування повітряного судна на землі з метою збільшення часу їхнього ефективного використання. Рівень витрат на оплату послуг, пов’язаних із наземним обслуговуванням повітряних суден, становить 15–19 % у загальному об’ємі витрат авіакомпаній і, безперечно, впливає на рівень авіаційних тарифів. Метою дослідження постає систематизація часу на обробку одного пасажира відповідно до методів наземного обслуговування повітряних суден в аеропорту. Зниження витрат і підвищення конкурентоздатності авіапідприємств можливе тільки завдяки створенню системи наземного обслуговування повітряних суден, які об’єднують роботу всіх служб аеропорту відповідно до вимог добового плану польотів. Брак наукових розробок і методичних рекомендацій із формування системи наземного обслуговування пасажирів в аеропорту як підсистеми, яка забезпечувала б внутрішню логістику аеропорту та роботу з урахуванням взаємодії учасників процесу обслуговування, зумовив потребу написання статті у сфері ефективного використання часу на обслуговування пасажирів за умови оперативного управління процесами перевезень. Ефективність обслуговування пасажирів в аеропорту в системі наземного обслуговування повітряних суден дасть змогу поліпшити рух наземних потоків обслуговування, знизити фінансові втрати, підвищити прибутки та ефективність у діяльності аеропорту. Від того, як зорганізовано наземне обслуговування повітряних суден, залежать безпека польотів, пропускна здатність аеропорту, регулярність відправлень повітряних суден, що забезпечує основний принцип внутрішньої логістики аеропорту – своєчасність. Під час розроблення графіків планування в роботі аеропорту складно врахувати різні зовнішні чинники, які надалі спричиняють труднощі в діяльності роботи агентів із наземного обслуговування повітряних суден. Методика організації взаємодії служб аеропорту базується на теорії розкладу руху повітряних суден, математичній статистиці та теорії випадкових величин. Аналіз роботи служби вказує на те, що в роботі агента з обслуговування пасажирів значний час становлять аналітичні процедури, які потребують оперативного розв’язання, особливо в разі збійних, позаштатних ситуацій, під час наземного обслуговування. Ухвалення рішень в умовах складності роботи призводить до порушення організаційно-технологічних регламентів роботи. Застосування математичних методів оперативного управління наземним обслуговуванням в аеропорту, впровадження системи підтримки ухвалення рішень до виробничої діяльності виробничо-диспетчерської служби дадуть змогу суттєво підвищити рівень безпеки та регулярності польотів, скоротити час стоянки повітряного судна, за умови оперативного обслуговування та завдяки чіткій взаємодії служб аеропорту, що, загалом, значно збільшить функціонування системи наземного обслуговування в аеропорту. Крім того, суттєвої ваги додають питання оптимізації кількості агентів з обслуговування пасажирів під час різних видів посадки пасажирів до літака, збільшать поліпшення техніко-економічних показників у роботі програмного забезпечення з рейсової документації, призначених для наземного обслуговування повітряних суден. Результати. Запропоновано концепцію побудови системи комплексного оперативного управління наземного обслуговування в роботі агента з обслуговування пасажирів, яка полягає а чіткій взаємодії служб аеропорту та авіакомпаній, об’єднаних у логістичну систему на принципах маркетингу, менеджменту та логістики, що дають змогу, на відміну від наявних систем, враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів функціонування аеропортів із метою зменшення ризиків виникнення позаштатних і збійних ситуацій. Розроблено комплексну програму обліку, обробки та аналізу даних ефективного використання робочого часу агента з наземного обслуговування повітряних суден.
 • Документ
  Аналіз досвіду використання якостей морських ссавців під час створення роботизованих морських апаратів
  (2020) Марінічева, К. В.; Савінок, О. М.; Кобзар, Т. А.; Marinicheva, Kateryna V.; Savinok, Oksana N.; Kobzar, Tetiana A.
  Анотація. Метою статті було узагальнення та аналіз досвіду досліджень основних властивостей морських ссавців, які знайшли та можуть знайти застосування в майбутньому, під час створення надводних і підводних роботизованих апаратів і морських озброєнь. Методи дослідження – системно-структурний і дидактично-аналітичний. Огляд сучасних розробок провідних технологічно-розвинених країн дав змогу зробити висновок про наявність робототехнічних комплексів, які здатні з високим ступенем автономності вести бойові дії без участі людини. В основі всіх розробок є елементи біоніки. У статті наведено аналіз досліджень у сфері біогідродинаміки. Визначено, що основними об’єктами для вивчення цього наукового напряму стали гідро- і аеробіонти. У дослідженнях основний акцент учені робили на формі тіла тварини та її змінах у процесі руху, руховому апараті, що створює тягу і підйомну силу, біоенергетиці, взаємодії водного середовища з тілом тварини. Зазначено, що, на відміну від технічних об’єктів, живі організми, що літають або плавають, використовують переважно махаючі рушії (крила, плавці), принцип дії яких ще досі не повністю вивчений. Результати досліджень стали основою під час розроблення фізичних і математичних моделей, які використовуються в авіа- і суднобудуванні. У роботі наведено характеристики деяких морфологічних властивостей морських ссавців та їхнє практичне застосування під час проєктування морських озброєнь. Особливої актуальності набувають результати досліджень звукоехолокаційної системи дельфінів, китів під час їх впровадження в мережецентричні технології, які дають змогу підвищити оперативність і ефективність бойового управління та взаємодію мобільних з’єднань флоту із силами й засобами морського базування. Аналіз перспективних проєктів показує, що в недалекому майбутньому морські роботизовані системи найрізноманітнішого призначення впевнено посядуть своє місце в морській (як надводній, так і підводній) сфері військових дій. Водночас уже нині можна констатувати, що широке застосування природних якостей морських ссавців під час створення робототехнічних комплексів сприяє створенню універсальних, економічних і перспективних інноваційних моделей.
 • Документ
  Вплив властивостей прошарку припою на напружено-деформований стан спаяних вузлів з жароміцних сплавів
  (2020) Квасницький, В. В.; Матвієнко, М. В.; Бутурля, Є. А.; Kvasnytskyi, Viktor V.; Matviienko, Maksym V.; Buturlia, Yevhen A.
  Анотація. Досліджено напружено-деформований стан (НДС) вузлів з жароміцного сплаву. Зварювання плавленням ливарних жароміцних сплавів не дає позитивних результатів. Основним способом з'єднання є паяння, але в зоні стику формується прошарок, механічні властивості якого відмінні від властивостей основного металу, що призводить до утворення складного НДС, який впливає на працездатність з'єднань. Для вивчення НДС використано комп'ютерне моделювання методом скінченних елементів та програмний комплекс ANSYS. Досліджено НДС при швидкому й повільному охолодженні циліндричних зразків з прошарками, які мають меншу границю плинності (на 15 %) та менший опір повзучості на 15 і 30 %, порівняно з основним металом. Встановлено, що на невеликій ділянці основного металу поблизу зовнішньої поверхні біля стику з прошарком і в самому прошарку формується складний НДС. Показано, що зміна опору повзучості прошарку в досліджуваному інтервалі мало впливає на характер розподілу і величину напружень на ділянці об'ємного НДС. Довжина цієї ділянки складає біля 5 товщин прошарку. Отримано епюри радіальних, осьових, дотичних і еквівалентних напружень, а також головних напружень при різних комбінаціях коефіцієнтів лінійного термічного розширення (КЛТР) і швидкостей повзучості основного металу і прошарків. Наведено криві зміни коефіцієнтів жорсткості напруженого стану, що визначається через співвідношення головних і еквівалентних напружень. Встановлено, що поява пластичних деформацій, як миттєвих, так і повзучості в прошарку мало впливає на коефіцієнт жорсткості напруженого стану і ступінь зміцнення або знеміцнення як основного металу, так і металу прошарку. Повільне охолодження знижує напруження в прошарку і в невеликій ділянці основного металу поблизу стику біля зовнішньої поверхні вузла за рахунок деформацій повзучості. При збільшенні різниці між КЛТР основного металу і прошарку рівень напружень зростає по всій довжині прошарку. Тому при розробці припоїв необхідно забезпечувати їх КЛТР близьким до КЛТР основного металу. Повільне охолодження після паяння сприяє зниженню рівня напружень за рахунок деформацій повзучості прошарку.
 • Документ
  Класифікаційні ознаки буксируваних підводних систем як інформаційний складник ранніх стадій їх проєктування
  (2020) Куценко, П. С.; Kutsenko, Pavlo S.
  Анотація. Підводні буксирувані системи належать до типових засобів підводної робототехніки, а їх застосування пов’язане з виконанням морських пошукових, природоохоронних, науково-дослідних та інших підводних робіт. Жорсткі ринкові вимоги щодо конкурентоспроможності новостворюваних засобів підводної робототехніки стимулюють пошук шляхів зменшення витрат проєктних ресурсів на створення такої техніки. Зокрема, актуальним є підвищення достовірності проєктних рішень уже на ранніх стадіях її проєктування шляхом упровадження методів комп’ютерного моделювання та широкого використання артефактних проєктів елементів, вузлів і компонентів раніше створених буксируваних підводних систем. Використання такої інформації у проєктній практиці передбачає створення відповідної системи класифікації буксируваних підводних систем як інформаційної основи для ранніх стадій проєктування. Метою роботи є вдосконалення наявної класифікації буксируваних підводних систем на основі системного підходу як інформаційного підґрунтя проєктування на ранніх стадіях їх розроблення. Для досягнення поставленої мети використано системний підхід під час формування додаткових класифікаційних ознак, теорію множин під час формування нових класифікаційних ознак буксируваних підводних систем. Результатом роботи є множина додаткових ознак, суттєвих для проєктування нової морської робототехніки, й таких, що утворюють інформаційне підґрунтя для оперативного використання у проєктній практиці і, відповідно, забезпечують підвищення загальної продуктивності процесів проєктування буксируваних підводних систем. Наукова новизна полягає в удосконаленні класифікації буксируваних підводних систем на основі застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп класифікаційних ознак: функціональних, енергетичних, інформаційних і конструктивних. Це утворює інформаційне підґрунтя для підвищення ефективності проєктних робіт на ранніх стадіях розроблення буксируваних підводних систем. Практична значимість дослідження полягає у створенні теоретичного підґрунтя для подальшого розроблення бази даних елементів, вузлів і компонентів артефактних проєктів таких систем, використання яких зменшить витрати ресурсів проєкту та сприятиме підвищенню конкурентоздатності створюваних засобів буксируваної морської техніки.
 • Документ
  Формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи
  (2020) Ковтун, Т. А.; Kovtun, Tetiana A.
  Анотація. Зміна світогляду людства та перехід до концепції сталого розвитку потребують застосування сучасних підходів до управління проєктами екологістичних систем, що відповідають вимогам зменшення екодеструктивного впливу на довкілля. Необхідність врахування та ліквідації негативних наслідків функціонування екологістичної системи призвела до потреби подовження життєвого циклу проєкту шляхом введення додаткових еколого-орієнтованих фаз. Зміна складу життєвого циклу впливає на його об’єктні, часові та грошові характеристики. Мета статті полягає у визначенні особливостей формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: визначено потоки грошових коштів протягом життєвого циклу проєкту екологістичної системи; розроблено механізм впливу на часові параметри життєвого циклу проєкту екологістичної системи; представлено розрахункові формули для визначення потоків грошових коштів проєкту, що відповідають етапам, часовим інтервалам і всьому життєвому циклу проєкту. У статті застосовано інструментарій методології управління проєктами для визначення грошових потоків, що генеруються протягом життєвого циклу проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістичної системи, предметом – моделі та методи управління вартістю та часом проєкту. Отримані результати відображають залежність між часовими та грошовими параметрами проєкту екологістичної системи. Наявність цієї залежності дала змогу розробити механізм формування грошових характеристик проєкту, що враховує два варіанти визначення тривалості життєвого циклу проєкту (суворо та не суворо визначену). Залежно від можливості впливати на тривалість життєвого циклу проєкту передбачається застосування ситуативних або компенсаційних змін тривалості часових етапів, що вплине на значення потоків грошових коштів проєкту. Застосування представлених у статті розрахункових формул дає змогу визначити потоки грошових коштів для етапів, часових інтервалів і життєвого циклу для варіантів суворого та не суворого визначення тривалості життєвого циклу проєкту екологістичної системи. Запропонований механізм визначення грошових параметрів проєкту може бути застосований під час оцінювання ефективності проєкту екологістичної системи.
 • Документ
  Управління ризиками транснаціональних корпорацій
  (2020) Коваленко, Н. В.; Панасюк, І. В.; Kovalenko, Natalia V.; Panasiuk, Iryna V.
  Анотаія. У статті розглянуто ризики, які виникають під час управління транснаціональними корпораціями (ТНК), наведено їхню класифікацію та шляхи подолання. Сьогодні ТНК відіграють важливу роль у розвитку економіки держави. Оскільки залучаючи таким способом іноземні інвестиції та розширюючи діяльність, ми збільшуємо валовий національний продукт (ВНП). В Україні діяльність ТНК щороку розширюється. Мета. Дедалі більше наших національних працівників залучено до діяльності мультинаціональних компаній, тому ми визначили для себе за мету дослідити ризики, з якими вони стикаються. Методика. Для досягнення мети ми застосовуємо емпіричні та теоретичні методи, тобто стаття є теоретичною, присвячена теоретичному вивченню проблеми. Це надає змогу отримати більше знань, навичок, досвіду, закордонної практики. Робітники літають у відрядження в головні офіси, працюють там деякий час, заводять нові зв’язки та продовжують співпрацю на національному рівні. Крім того, що транснаціональні корпорації є стимулом до розвитку, їм притаманні і негативні риси: монополізація ринків; створення загрози національним економікам, оскільки може висувати умови конкурентам; збільшує скорочення працівників на підприємстві шляхом глобалізації ринку трудових ресурсів. ТНК прагнуть постійно, як і всі інші компанії, залишатися конкурентоспроможними та утримувати свої позиції в умовах динамічного розвитку середовища функціонування. Результати. Ми виділили такі основні корпоративні ризики: кредитний, ліквідності, процентний, ринковий, операційний, системний, юридичний податковий. Наукова новизна. Охарактеризували причини їх виникнення. Дослідили кількість ТНК станом на 30 червня 2020 року. Провідні позиції належать компаніям SAUDI ARABIAN OIL, APPLE INC та MICROSOFT CORP. Навели особливості управлінських заходів регулювання ризику, які використовує ТНК, на відміну від компаній, що діють у межах однієї національної економіки: стратегія зменшення ризику, стратегія утримання ризику й загальноприйняті стратегії та методи, деякі з яких є специфічними. Управління ризиками на рівні транснаціональної корпорації має як схожості, так і відмінності з управлінням на рівні звичайної компанії. Особливості фінансових ризиків ТНК пов’язані з їхньою інтерпретацією, класифікацією та застосовуваними методами. До засобів зниження ступеня ризику відносимо: уникнення ризику, утримання його, передачу ризику. До способів зниження ступеня ризику відносимо: диверсифікацію, придбання додаткової інформації, лімітування, страхування, хеджування. Практична значимість. Обов’язки керівників полягають у виборі найбільш відповідних для компанії рішень. Одне з основних його завдань – оцінити ризик і звести його до мінімуму.
 • Документ
  Особливості проєктування джерел живлення малопотужних установок індукційного нагріву
  (2020) Костенко, Д. В.; Трибулькевич, С. Л.; Kostenko, Dmitry V.; Trybulkevich, Serhii L.
  Анотація. Проаналізовано принципи побудови джерел живлення установок індукційного нагріву. Розглянуто основні схемотехнічні рішення побудови силової частини, такі як мостовий та напівмостовий інвертор. Проведено огляд сучасного досвіду практичного виготовлення установок індукційного нагріву та їхніх джерел живлення. Досліджено основні проблеми, що виникають під час проєктування високочастотних джерел живлення на базі MOSFET- та IGBT-транзисторів, та запропоновано шляхи їх розв’язання. Особливу увагу приділено питанням розв’язки силової частини та системи керування. Проаналізовано різноманітні схемотехнічні рішення побудови драйверів потужних MOSFET- та IGBT-транзисторів. Досліджено варіанти реалізації гальванічної розв’язки силових ключів та задаючого генератора, такі як оптична розв’язка, розв’язка за допомогою трансформаторів керування затворами, а також розглянуто рішення на спеціалізованих мікросхемах із технологією iCoupler, виявлено їхні переваги та хиби. Проведено аналіз сучасного ринку елементної бази для практичної реалізації силової частини, драйверів транзисторів і системи керування. Досліджено питання плавного запуску потужних імпульсних джерел живлення з безтрансформаторним входом. Розроблено універсальну апаратну модульну платформу високочастотного джерела живлення. Запропоновано шляхи поліпшення характеристик джерела живлення шляхом переходу на програмне керування з можливістю контролю параметрів роботи, їхньої візуалізації та автоматичного програмного корегування. Мета. Розроблення комплексного підходу до проєктування високочастотних імпульсних джерел живлення установок індукційного нагріву з урахуванням питань захисту транзисторів, плавного запуску та виходу на робочий режим, можливостей удосконалення шляхом переходу на програмне керування. Методика. Під час виконання дослідження використовувалися методи порівняльного аналізу та експериментальні методи. Результати. Розроблено універсальну апаратну платформу імпульсного джерела живлення установок індукційного нагріву та комплексний підхід до її розрахунку. Наукова новизна. Уперше розроблено комплексну методику розроблення та розрахунку повномостових джерел живлення з використанням сучасних досягнень електронної промисловості у виробництві MOSFET- та IGBTтранзисторів, інтелектуальних модулів на їхній базі, а також окремих драйверів затворів. Практична значимість. Налагодження та проведення випробувань лабораторних зразків установок індукційного нагріву малої потужності.
 • Документ
  Методика практического обучения использования облачных технологий
  (2020) Чанышев, Р. И.; Chanyshev, Rashyd I.
  Мета. Метою статті є дослідження методики практичного навчання використання хмарних технологій, а також розробка конкретних рекомендацій щодо її вдосконалення. Методика. У процесі дослідження питань методики практичного навчання використання хмарних технологій і організації навчального процесу застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний метод, системний метод і метод системно-структурного аналізу, формально-логічний і статистичний методи. Результати. Даються рекомендації щодо збереження конфіденційності переданих у хмару даних без порушення умов договору з провайдером хмарних сервісів. Вказується на необхідність шифрування всіх переданих у хмару конфіденційних даних у зв’язку з тим, що провайдери хмарних сервісів залишають за собою право їх перегляду, збереження і використання у своїх цілях. Розглядаються питання навчання виконання дій із завантаження, зберігання і вивантаження файлів, надання спільного доступу до файлів і організації спільної роботи над документами. Обґрунтовується необхідність проходження цілої низки перевірок у ході отримання та використання облікового запису. У статті формулюються рекомендації щодо необхідних заходів, які мають бути вжиті для захисту облікового запису з боку користувача, і дається їх характеристика. Наукова новизна полягає у розробці методики навчання здобувачів вищої освіти використання хмарних технологій, у тому числі й методів безпечної роботи із хмарними сервісами. Практина значимість. Використання хмарних технологій у процесі навчання студентів визнано необхідним багатьма дослідниками і фахівцями. Водночас у більшій частині робіт розглядаються суто теоретичні питання такого використання або ж застосування хмарних технологій для вирішення конкретної практичної задачі. Водночас практичне використання хмарних технологій для вирішення найрізноманітніших завдань пов’язане з цілою низкою не зовсім очевидних проблем, включаючи і проблему збереження конфіденційності як особистості самого користувача, так і використовуваних під час роботи з хмарними технологіями даних. Проблеми посилюються тим, що інтерфейси програм, призначених для роботи з хмарними додатками, постійно вдосконалюються, отже, постійно змінюються. Тим самим майбутній користувач повинен отримати набір універсальних навичок роботи з хмарними сервісами, які можна застосувати і у разі подальшої істотної зміни інтерфейсів використовуваних програм.
 • Документ
  Синтез системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи
  (2020) Блінцов, В. С.; Алоба, Л. Т.; Blintsov, Volodymyr S.; Aloba, Leo T.
  Анотація. Щораз більші вимоги до продуктивності виконання підводних пошукових робіт стимулюють одночасне застосування групи автономних ненаселених підводних апаратів. Організація таких підводних місій вимагає створення високоефективних систем автоматичного керування кожним окремим підводним апаратом як «агентом» групи апаратів, які рухаються на однаковій глибині одним курсом і швидкістю. Такий режим іменується «вирівнюванням». Одночасно необхідно автоматично забезпечити максимальну дистанцію між підводними апаратами, достатню для утримання надійного гідроакустичного зв’язку між ними, тобто режим «когезії», та усунути аварійне зближення сусідніх підводних апаратів, тобто режим «адгезії». Метою роботи є розроблення узагальненого алгоритму, структури системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи підводних апаратів, які виконують спільну підводну місію. Для досягнення поставленої мети використано методи теорії автоматичного керування для синтезу системи керування, методи нечіткої логіки для синтезу законів керування рухом підводного апарата, математичний апарат теорії матриць для моделювання процесів функціонування окремих блоків синтезованої системи керування таким апаратом. Результатом роботи є розроблений узагальнений процес функціонування системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи, який реалізує режими вирівнювання, адгезії та когезії як основні режими групового руху. Для цього використовується інформація від його власних навігаційних сенсорів і додаткових сенсорів навігаційної обстановки, моделювання навігаційної обстановки навколо нього та ідентифікації навігаційних загроз. Наукова новизна полягає у розробленні структури системи автоматичного керування веденим автономним ненаселеним підводним апаратом як «агентом» групи, яка містить блок «Сенсори навігаційної обстановки», блок «Модель навігаційної обстановки», блок «Ідентифікатор навігаційних загроз» і блок «Бортовий керуючий контролер», а також у розробленні матричних інформаційних моделей функціонування вказаних. Практична значимість дослідження полягає у створенні теоретичного підґрунтя для подальших прикладних розроблень систем керування веденим підводним апаратом, що дасть змогу підвищити продуктивність групових підводних пошукових місій.
 • Документ
  Метод рівноважного балансування та автоматизація розрахунків усталеного режиму електричної мережі
  (2020) Бевз, С. В.; Бурбело, С. М.; Войтко, В. В.; Bevz, Svitlana V.; Burbelo, Sergii M.; Voitko, Viktoriia V.
  Анотація. У статті розроблено новий метод рівноважного балансування потужності електроенергетичної системи. Цей метод виконує розрахунок електричної мережі без виділення балансувального вузла в схемі мережі. Метою роботи є уточнення розрахунку усталеного режиму за умови небалансу генерованої та спожитої потужності електроенергетичної системи шляхом зменшення похибки розрахунку струмів у вітках через визначення середньозваженого вектора струмів, що підвищить точність обчислень, та збільшення швидкодії розрахункових процесів в електроенергетичній системі шляхом зменшення кількості ітераційних обчислень. Розроблений метод дає змогу розподілити наявний небаланс рівномірно за всіма вузлами. Запропонований підхід зумовлює відмову від визначення окремого балансувального вузла в схемі, розрахунки за яким призводять до появи похибок. За розробленим методом рівноважного балансування потужностей небаланс розподілиться між усіма вузлами схеми. Водночас струм у вітках схеми буде мати значення, яке може бути отримане під час розрахунків усталеного режиму за класичним методом як середнє значення струмів, визначених під час розрахунку всіх варіантів різних балансувальних вузлів. Для приведення системи узагальненого рівняння до канонічного вигляду в усі рівняння першого закону Кірхгофа треба додати додаткову змінну рівноважного задаючого струму у формі додаткового стовпця одиниць і додаткового стовпця нулів у матриці інцидентності, що складена за другим законом Кірхгофа. У результаті роботи розроблено алгоритм методу, структура якого є лінійною, а сам метод є простим у використанні. Також розроблено засоби автоматизації розрахунків усталеного режиму електричної мережі в середовищі пакету прикладних програм MathCAD. Наукова новизна полягає у відмові від виділення балансувального вузла в схемі електричної мережі під час розрахунку усталеного режиму з рівноважним балансуванням потужності електроенергетичної системи, що забезпечує підвищення точності розрахунку завдяки застосуванню підходу щодо визначення середньозваженого вектора струмів. Практичне значення результатів полягає в тому, що застосування запропонованого методу для рівноважного балансування потужностей вузлів дає змогу зменшити час розрахунку та підвищити точність порівняно з класичним підходом, який орієнтований на введення балансувального вузла, зміна потужності в якому допомагає підтримувати рівноважні потужності між генераторами та навантаженнями системи. Значне збільшення швидкодії розрахункових процесів в електроенергетичній системі шляхом зменшення ітераційних обчислень і підвищення точності обчислень завдяки зменшенню похибки розрахунку струмів у вітках через визначення середньозваженого вектора струмів є головною перевагою розробленого методу рівноважного балансування потужностей. Запропонований метод рівноважного балансування може використовуватися самостійно під час розрахунку електричної мережі.