№ 1 (457) 2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Маркетингові дослідження ринку невеликих підприємств: практичні аспекти
  (2015) Парсяк, В. Н.; Parsyak, Vladimir N.
  Викладено методику проведення маркетингових досліджень ринку як засіб зменшення невизначеності, що супроводжує діяльність малих та середніх підприємств в умовах напруженої конкурентної боротьби за прихильне ставлення споживачів. Запропоновано ключові процедури якісного та кількісного аналізу ринку.
 • Документ
  Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області
  (2015) Тимченко, В. Л.; Гіржева, О. Л.; Тимченко, І. В.; Кирильчук, М. А.; Tymchenko, Viktor L.; Hirzheva, Olena L.; Tymchenko, Inna V.; Kyrylchuk, Maryna A.
  Представлено алгоритми розробки бази даних екологічної інформації та інтерактивної карти геоінформаційної системи (ГІС) лісових ресурсів Миколаївської області. Наведено результати використання геоінформаційних технологій для підвищення ефективності управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області.
 • Документ
  Визначення концентрації важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу
  (2015) Рижков, С. С.; Трохименко, Г. Г.; Маркіна, Л. М.; Циганюк, Н. В.; Ryzhkov, Serhiy S.; Trokhymenko, Hanna H.; Markina, Liudmyla M.; Tsyhaniuk, Nina V.
  Розроблено оригінальну методику визначення кількості важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу (БЦП). Виконано експериментальні дослідження та отримано дані про накопичення важких металів у рідких фракціях БЦП. Проведено порівняння результатів на вміст важких металів у залишку БЦП методами атомно-абсорбційної спектрометрії та спектрофотометрії. Визначено відповідність вмісту важких металів у продуктах БЦП до вимог ДСТУ.
 • Документ
  Обработка видеосигнала для измерения параметров вибрации объектов, расположенных на разных расстояниях от наблюдателя
  (2015) Быковский, Ю. М.; Нурзай, В. А.; Bykovskyi, Yurii M.; Nurzai, Volodymyr A.
  Розроблено оптичний спосіб визначення параметрів вібрації об'єктів шляхом інтерпретації інформації відеофайла, показано можливість застосування оптичного наближення відеокамери для спостереження об'єктів на різній відстані, використання стробоскопічного освітлення для реєстрації високих частот вібрації. Подано методику розбиття кадру для одночасного вимірювання вібрації від різних джерел.
 • Документ
  Возможные процессы электроразрядного синтеза углеродных наноматериалов с различной электрической проводимостью
  (2021-05-18) Челпанов, Д. И.; Кускова, Н. И.; Chelpanov, Dmytro I.; Kuskova, Natalia I.
  Запропоновано пояснення можливих процесів, які зумовлюють формування різноманітних вуглецевих наноматеріалів (ВНМ). Проведено експериментальні дослідження зміни питомої електропровідності порошків ВНМ, отриманих у результаті електророзрядної обробки різноманітних органічних рідин; побудовано апроксимаційну залежність питомої електричної провідності від кількості атомів вуглецю в sp2-гібридизованому стані.
 • Документ
  О белых пятнах в справочной литературе по электрическим машинам
  (2015) Локарев, В. И.; Попроцкий, Д. В.; Lokariev, Valentyn I.; Poprotskyi, Dmytro V.
  Досліджено можливість скорочення трудомісткості енергетичних розрахунків в електроприводі при використанні інформації щодо ККД та сos φ у часткових режимах електродвигуна. Показано на конкретних прикладах, що з допомогою даної інформації можливо побудувати електромеханічні та енергетичні характеристики електродвигуна, оцінити кількісно рівень його енергоспоживання при різних навантаженнях, вирішувати окремі завдання енергоресурсозбереження на стадії вибору двигуна.
 • Документ
  Анализ исследования тонкой структуры холоднодеформированной стали 20 до и после предрекристаллизационной термической обработки
  (2015) Дубовой, А. Н.; Чечель, А. В.; Жданов, А. А.; Dubovyi, Oleksandr M.; Chechel, Oleksandr V.; Zhdanov, Oleksandr O.
  Наведено результати досліджень тонкої структури холоднодеформованої маловуглецевої сталі 20 до і після передрекристалізаційної термічної обробки за допомогою електронної металографії і рентгеноструктурного аналізу. Показано, що після передрекристалізаційної термічної обробки холоднодеформованої сталі 20 відбувається подрібнення субзерен, зниження рівня мікронапружень і щільності дислокацій, що забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей.
 • Документ
  Ресурсосберегающий способ электродуговой металлизации
  (2015) Роянов, В. А.; Бобиков, В. И.; Roianov, Viacheslav O.; Bobikov, Volodymyr I.
  Наведено результати дослідження застосування пульсуючого розпилюючого струменя стисненого повітря при електродуговій металізації. Показано залежність властивостей пульсуючого розпилюючого струменя стисненого повітря від частоти перекриття каналу сопла металізатора.
 • Документ
  Особенности моделирования работы гребного винта в свободной воде в среде Flow Vision
  (2015) Корнелюк, О. Н.; Korneliuk, Olha M.
  Розроблено рекомендації щодо вибору кроку інтегрування при розв'язанні у середовищі CFD-пакета Flow Vision задачі моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді. Досліджено вплив методу розрахунку i способу вибору кроку інтегрування на результати розрахунку. Наведено результати числових експериментів.
 • Документ
  Модель функционирования судна-газовоза LNG
  (2015) Дун Синьшо; Dong Xinshuo
  Розроблено модель функціонування судна-газовоза LNG. Отримано залежності для визначення часу всіх основних функціональних операцій такого судна та ймовірності їх виконання. Отримані результати можуть бути використані в задачі пошуку оптимальних основних характеристик судна-газовоза LNG.
 • Документ
  Розрахунок головних розмірів буксирів з урахуванням технологічності корпусу
  (2015) Цикало, Н. В.; Tsykalo, Natalіa V.
  Наведено алгоритм та результати розрахунку головних розмірів буксира-штовхача за відсутності повного пакета даних прототипу з урахуванням технологічності корпусу на ранніх стадіях його проектування.
 • Документ
  Применение метода внутренней точки для оптимизации характеристик грузового судна ограниченного района плавания
  (2015) Ли Тхань Бин; Le Thanh Binh
  Розглянуто застосування однієї з модифікацій методу штрафних функцій (методу внутрішньої точки) разом з умовою Куна-Таккера для оптимізації характеристики вантажного судна обмеженого району плавання.
 • Документ
  Порядок расчета характеристики снабжения судна
  (2015) Панкова, О. В.; Pankova, Olha V.
  Складено алгоритм розрахунку характеристики постачання судна з використанням статистичних даних щодо суден різних типів, таких як балкер, танкер, універсальне суховантажне судно, контейнеровоз. Визначення характеристики постачання відіграє важливу роль при проектуванні суден, оскільки дана величина робить істотний вплив на вагове навантаження судна.
 • Документ
  Стандартная логистическая единица водного транспорта
  (2015) Галь, А. Ф.; Казарезов, А. Я.; Фатеев, Н. В.; Gal, Anatolii F.; Kazariezov, Anatolii Ya.; Fatieiev, Mykola V.
  Аннотация. Приведены сравнительные характеристики судов со стандартными корпусами. Указано одно из перспективных направлений развития судостроения в Украине – строительство стандартных корпусов транспортных судов, самоходных и несамоходных барж, стоечных судов, рыболовных судов и судов технического флота. Приведены рекомендации по выбору элементов для строительства стандартных судов украинского транспортного флота.