№ 4 (487) 2021

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Оцінка ефективності управлінських рішень щодо підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства
  (2021) Коломієць, С. В.; Коломієць, А. С.; Kolomiiets, Serhii V.; Kolomiiets, Anna S.
  Мета дослідження – розробити підходи до оцінки ефективності управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства. Для оцінки рівня екологічної безпеки автотранспортних підприємств, а також транспортних засобів, що обслуговуються ними, виокремлено найбільш інформативні критерії, здатні порівняти велику кількість можливих схем організації процесу технічного обслуговування і ремонту та варіантів парку транспортних засобів різного призначення з точки зору рівня забруднення середовища, утворення відходів і витрат експлуатаційних матеріалів. При цьому має враховуватись універсальність критеріїв для порівняння різних схем як однотипних, так і різнотипних автотранспортних підприємств з урахуванням умов експлуатації парку транспортних засобів, а також для оцінки відповідності їх сучасним вимогам екологічної безпеки. У процесі дослідження сформована методика формування інтегрального критерію екологічної безпеки автотранспортного підприємства, яка ґрунтується на методі експертних оцінок групи критеріїв викидів шкідливих речовин, відходів та витрат експлуатаційних матеріалів. На основі аналізу сучасного стану впливу на навколишнє середовище від виробничої діяльності автотранспортного підприємства та досліджень щодо ресурсо- і енергозбереження та зменшення негативного впливу на довкілля під час експлуатації транспортних засобів запропоновано декілька варіантів змін базових характеристик діяльності підприємства (з метою підвищення рівня екологічної безпеки). Аналіз рівня екологічної безпеки досліджуваного підприємства на основі запропонованих критеріїв і прогнозування їх зміни під час упровадження всіх рекомендованих заходів свідчить про значний еколого-економічний ефект та підвищення рівня екологічної безпеки підприємства через упровадження запропонованих заходів. Таким чином, оцінка ефективності управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства за допомогою розробленої методики, є дієвим інструментом у загальній системі управління підприємством.
 • Документ
  Innovative technologies of flue gas neutralization in carbon graphite producing units
  (2021) Ivanenko, Olena I.; Gomelya, Mykola D.; Panov, Yevgen M.; Trokhymenko, Ganna G.; Plashykhin, Sergii V.; Overchenko, Tetyana A.; Krysenko, Tamara V.; Dovholap, Serhii D.; Іваненко, O. І.; Гомеля, М. Д.; Панов, Є. М.; Трохименко, Г. Г.; Плашихін, С. В.; Оверченко, Т. А.; Крисенко, Т. В.; Довголап, С. Д.
  я. Рекомендовано широке використання для очищення димових газів промислових виробництв від монооксиду вуглецю та летких смолистих речовин діоксидмарганцевого каталізатора на носії з природного цеоліту-кліноптилоліту, враховуючи його доступність та екологічну безпечність. Екологічну безпечність застосування діоксидмарганцевого каталізатора на цеолітовому носії можна аргументувати не тільки можливістю отримання каталізатора з відпрацьованих сорбентів для очищення марганцевмісної природної води, а й безпечністю захоронення відпрацьованих каталізаторів. Цеолітовий каталізатор запропоновано розміщувати в контейнерах у каналах камер із температурою 320–390°С печей випалювання електродних заготовок, що є інноваційним технічним рішенням проблеми очистки димових газів від монооксиду вуглецю. Запропоноване науково-технічне рішення з використання контейнерів із каталізатором безпосередньо в камерах печі випалювання не вимагає значних капітальних витрат на переоснащення виробництва та будівництво окремих споруд каталітичного газоочищення. Проте облаштування контейнерів та заміна каталізатора після його відпрацювання вимагатиме підвищення терміну простою на підприємстві вуглеграфітового виробництва між кампаніями випалювання. Найбільш раціональним новітнім технічним рішенням є застосування газобетонних блоків із каталізатором, які швидко та зручно можуть бути розташовані безпосередньо на вуглецевому матеріалі пересипки електродів у підсклепінному просторі камер печей випалювання. Перевагами використання феритного матеріалу як активної речовини пористих каталізаторів поряд із високою ефективністю є їх інертність та стійкість у довкіллі, що не створюватиме проблем з утилізацією каталітичних систем після відпрацювання. Показано високу ефективність застосування цеолітових та блочних пористих каталізаторів під час окиснення летких смолистих речовин. Визначено, що діоксидмарганцевий каталізатор на газобетонному носії має вищу окиснювальну здатність порівняно з діоксидмарганцевим цеолітовим каталізатором. Визначальною перевагою застосування блочних газобетонних каталізаторів поряд зі зручністю встановлення є довготривалий термін їх експлуатації, після завершення якого можлива утилізація блоків на підприємствах електродної промисловості, що призведе до зниження матеріальних затрат на виробництві, а також збереження природних ресурсів.
 • Документ
  Вплив транспортного потоку на географію шумового забруднення урбанізованих територій
  (2021) Зюзюн, В. І.; Цюман, Є. С.; Синяк, О. Г.; Болбот, Д. О.; Ziuziun, Vadym I.; Tsiuman, Yevheniia S.; Sinyak, Olena G.; Bolbot, Dmytro O.
  Збільшення кількості транспортних засобів у містах призводить до перезавантаження вуличнодорожньої мережі і збільшення екологічних впливів. Транспортні потоки створюють значне шумове навантаження на урбанізовані придорожні території, а тому питання оцінки рівня шумового забруднення та географії його розповсюдження в напрямку житлових комплексів є важливими та актуальними. Мета. На основі дослідження транспортного потоку Столичного шосе міста Києва оцінити рівень шумового забруднення придорожньої зони та географію його розповсюдження в напрямку житлових комплексів. Методика. Рівень шумового забруднення розраховувався на основі експериментальних даних про транспортні потоки в районі Столичного шосе міста Києва та математичного апарату на основі формули Орнатського та Карагодіна. Результати. Дослідження реального транспортного потоку в межах урбанізованих територій дозволило оцінити рівень шумового забруднення та географію його розповсюдження на міську забудову. Розрахунок здійснювався до відстані 140 м від Столичного шосе (відстань, де закінчується житлова забудова). Допустиме значення рівня шуму перевищено на всій відстані (як у денний (до 35 дб(А)), так і в нічний час (до 64 дБ(А))). Цей факт підтверджує необхідність упровадження шумозахисних заходів на досліджуваній території. Наукова новизна полягає в розвитку i поглибленні методичних рекомендацій щодо оцінки впливу транспортних потоків міст на рівень шумового забруднення урбанізованих територій. Практична значимість. Комфортність життя міського населення залежить від багатьох факторів, зокрема екологічних. А тому реальна оцінка рівня шумового навантаження на урбанізовані території, що створюється транспортними потоками, є критично важливою. Реальні експериментальні спостереження за кількісним та якісним складом транспортних потоків дозволили розрахувати рівень шумового забруднення досліджуваного міського району
 • Документ
  Підхід до моделювання розподілу ресурсів проєкту "Логістична система"
  (2021) Піддубна, Н. М.; Poddubnaya, Nataliia N.
  Роботу присвячено питанню вивчення, структурування та оптимізації ресурсного забезпечення проєкту «Логістична система». Основною метою є розробка нового підходу до обліку й оптимального розподілу ресурсів, а також визначення необхідного ресурсного потенціалу в разі розширення або створення нового проєкту. Проведені дослідження базувалися на теоретичному аналізі наукової літератури таких напрямів, як загальна економічна теорія, системний аналіз, проєктний менеджмент і логістика. Для розв’язання поставленого завдання використовувалися методи дослідження операцій і теорії систем. Дослідження базуються на створенні логістичної системи в проєктній формі. Ресурсний потенціал проєкту «Логістична система» виокремлюється в мікрологістичну підсистему, паритетну підсистемам «джерело (постачальник)» матеріального потоку, «переміщувальна підсистема» та «стік (споживач)». Ініціацією формування або перетворення ресурсного потенціалу є керований матеріальний потік (з погляду аналізованої системи) із його якісними й кількісними показниками. У роботі вводиться визначення перетворюваних і неперетворюваних ресурсів проєкту «Логістична система» й уточняється їхня роль у створенні продукту проєкту. Наведені ієрархічні схеми ресурсів проєкту «Логістична система» з потужним і напруженим потоками, де визначається вплив матеріального потоку на перетворювані та неперетворювані ресурси. Оскільки в логістичній системі, що найбільше впливає на продукт, є «переміщувальна» підсистема, то в роботі уточнюється поняття транспортної інфраструктури переміщувального модуля проєкту «Логістична система» та наводиться його класифікація. Вводиться поняття варіанта розподілу перетворюваних ресурсів у кінцевих вузлах, переміщувальній підсистемі й логістичній системі. Наведені варіанти відрізняються масштабом зміни ресурсів. Для розв’язання завдання розподілу перетворюваних фінансових ресурсів запропоновано модель розподілу зусиль (модель динамічного програмування) з урахуванням необхідних обмежень за обсягом перетворюваного матеріального потоку і вимог кінцевого споживача до параметрів продукту проєкту. Практична значущість розробок полягає в можливості подальшого використання теоретичних обґрунтувань для формування оптимальної стратегії управління ресурсного потенціалу проєкту.
 • Документ
  Використання економетричних моделей для аналізу розвитку підприємства на прикладі морських торговельних портів
  (2021) Гіріна, О. Б.; Литвиненко, А. С.; Girina, Olga В.; Lytvynenko, Alina S.
  У статті розглядаються економетричні моделі для цілей аналізу та прогнозу розвитку підприємства. Охарактеризовано двофакторні виробничі функції, які дозволяють пов’язати розмір результатів виробничої діяльності з витратами ресурсів підприємства: функції з фіксованими пропорціями чинників (функція Леонтьєва), мультиплікативної виробничої функції (функції Кобба-Дугласа), лінійної функції, функції Аллена, функції постійної еластичності заміщення чинників (функції CES). Наведені приклади ситуацій в економіці для їх використання. Для аналізу та прогнозу розвитку морських торговельних портів визначено два напрями використання економетричних моделей, як-от вивчення динаміки вантажопотоків морських портів і оцінка впливу обсягів ресурсів на валовий дохід. Подано огляд наукових досліджень у цих напрямах. Методом дослідження є статистичне моделювання функції Кобба-Дугласа, розрахунок її параметрів із використанням методу найменших квадратів за допомогою програми Excel «Пошук рішення». Об’єктом дослідження є порти України. Предметом – вплив виробничих ресурсів на розвиток цих підприємств. На основі статистичних даних побудована функція Кобба-Дугласа в темпах приросту, розраховані загальні частки основних виробничих фондів, чисельності працівників у темпах приросту доходу, аналізується вплив інтенсивного та екстенсивного виробництва на темп приросту доходу. Вивчаються частки екстенсивного та інтенсивного приросту доходу за рахунок фондів та чисельності. Рівноважний розвиток характеризується рівністю темпів приросту валового доходу та обсягу основних виробничих фондів. Використовуючи рівноважну норму капітальних вкладень, підприємство досягає найбільш сталого розвитку. Для аналізу характеру розвитку розглянуто показники фактичної рівноважної норми капітальних вкладень та їх ефективності. Ці показники пов’язані з коефіцієнтами еластичності функції Кобба-Дугласа та темпами приросту ресурсів підприємства. Застосування функції Кобба-Дугласа дозволило виявити сильні та слабкі сторони підприємств, визначити умови збалансованого розвитку та підвищення ефективності виробництва. Розрахунки дають змогу прогнозувати та аналізувати валовий дохід або обсяги виробництва залежно від факторів виробництва екстенсивного та інтенсивного характеру.
 • Документ
  Mаcroeconomic situation of the Ukrainian agricultural sector
  (2021) Vzhytynska, Kseniia Y.; Вжитинська, К. Ю.
  У статті розглянуто поточні тенденції розвитку агропромислового комплексу в межах того, що в Україні земельна реформа обмежилася перетворенням державної власності в колективну. Слабкі реформи не змогли докорінно змінити традиційну колективну організацію українських господарств. Розпад і внутрішня перебудова великих господарств були дуже обмеженими. Тому не дивно, що процес переходу не забезпечує підвищення прибутковості та ефективності. Висунуто припущення, що сільське господарство може дати поштовх широким інвестиціям та реформам у всій економіці. Запропоновано основні п’ять цілей, яких має дотримуватися держава в процесі реалізації аграрної реформи в Україні. Проаналізовано вплив реалізації аграрної реформи на галузь та висунуто пропозиції щодо підсилення її дії. Вагомість порушених питань виражається в тому, що чинна влада повинна враховувати всі фактори, які впливають або можуть вплинути на розвиток аграрного сектору України (як екзогенні, так і ендогенні), оскільки тільки завдяки симбіозу пропозицій у цій сфері може бути можливий позитивний результат. Визначено, що негативні дії відбуваються двома способами, як-от відсутність відшкодування ПДВ та експортних квот і мит. Звичайно, є багато дрібних позитивів і негативів від державної політики, але вони відносно несуттєві. У статті визначено результати аналізу основних переваг та недоліків реформування в АПК за окресленими напрямами. Доведено, що подальший прогрес у напрямі підвищення ефективності сільського господарства України потребує продовження реструктуризації фермерських підприємств у менші автономні одиниці, засновані на приватній власності на землю та активи. Також країна потребує чіткого формулювання процедур, які дозволяють вийти окремим особам та малим групам із частками землі та майна, розвитку земельних ринків, а також створення ринкової інфраструктури для конкурентоспроможного постачання сировини, маркетингових послуг та фінансових послуг. Мета. Відобразити важливість обраної теми, оскільки вона перебуває в контексті великої економічної та продовольчої безпеки країни. Метод. У статті використано такі методи: аналіз, синтез, дедукцію, метод екстраполяції, порівняльний метод та індуктивний. Наукова новизна. Вагомість порушених питань виражається в тому, що ми повинні враховувати всі фактори, які впливають або можуть вплинути на розвиток аграрного сектору України. Тільки симбіоз пропозицій у цій сфері уможливить позитивний результат. Результати. Доведено, що країна потребує чіткого формулювання процедур, які дозволяють вийти окремим особам та малим групам із частками землі та майна, розвитку земельних ринків, а також створення ринкової інфраструктури для конкурентоспроможного постачання сировини, маркетингових та фінансових послуг. Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі студентів, а також можуть стати основою для подальших наукових досліджень у цьому напрямі.
 • Документ
  Управління інвестиційним портфелем із використанням алгоритмів машинного навчання
  (2021) Герасименко, О. Ю.; Ігнатюк, С. В.; Herasymenko, Oksana Yu.; Ihnatiuk, Serhii V.
  Отримання пасивного заробітку є однією з найпопулярніших тем сьогодення. Використання накопиченого людьми великого обсягу даних допомагає розв’язувати проблеми ефективніше та оминати помилки через людський фактор, зокрема, у сфері інвестування. Розвиток сучасних технологій, як-от машинне навчання та нейромережі, сприяв тому, що люди мають можливість вкладати свої кошти набагато ефективніше та безпечніше. Завдяки розробленим моделям нейромережа може майже точно передбачити подальшу ціну акції, використовуючи для навчання історичні дані за ціною акцій. У статті розроблено прогностичну модель для передбачення ціни акції компанії на фондовому ринку з використанням рекурентної нейронної мережі, а саме довгої короткочасної пам’яті, проведено оцінку точності її прогнозу. Задля доступності використання моделі пересічними користувачами розроблено телеграм-бот, до якого можна підключитися, вказати компанію та отримати прогноз за ціною її акції. Код програми-бота реалізовано мовою програмування Python із використанням спеціальних бібліотек для створення ботів. Модель нейромережі створено із застосуванням бібліотек машинного навчання Keras і TensorFlow. Мета дослідження – розробити прогностичну модель для передбачення в короткостроковій перспективі ціни акції компанії на фондовому ринку; створити телеграм-бот для її практичного використання. Методика. Порівняльний аналіз алгоритмів машинного навчання, емпіричне дослідження прогностичної моделі. Результати. За результатами порівняльного аналізу вибрано рекурентну нейронну мережу довгої короткочасної пам’яті для прогнозування ціни акції компанії на фондовому ринку. Спроєктовано відповідну модель нейронної мережі, реалізовано телеграм-бот для практичного застосування моделі. Наукова новизна. Дослідження має прикладний характер і полягає у вивченні особливостей застосування довгої короткочасної пам’яті для передбачення ціни акції компанії на фондовому ринку. Практична значимість роботи полягає в розробці телеграм-бота для допомоги інвесторам різних рівнів у аналізі та вирішенні питань інвестиційного портфеля.
 • Документ
  Комп’ютерна інженерія в страхових компаніях
  (2021) Бондаренко, В. Г.; Бондаренко, П. В.; Bondarenko, Valery G.; Bondarenko, Pavel V.
  Мета. Страхування – сукупність спеціальних закритих перерозподільних відносин між його учасниками щодо формування грошових внесків цільового страхового фонду, призначених для відшкодування можливих витрат суб’єктів господарювання або втрат сімейних бюджетів унаслідок страхових випадків. Нині основним напрямом удосконалення обробки інформації в страхових компаніях є створення автоматизованої інформаційної системи на основі використання економіко-математичних методів, обчислювальної техніки та розвиненої мережі передання даних. Таким чином, метою автоматизованої інформаційної системи «Страхування» є забезпечення збирання, зберігання, оброблення та передання інформації на основі використання комп’ютерних технологій та засобів зв’язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, НБУ щодо нагляду за страховою діяльністю. Методика. Метод аналітичних коефіцієнтів, горизонтальний аналіз, аналіз абсолютних і відносних показників, порівняльний аналіз, метод економіко-математичного моделювання. Результати. Узагальнено концептуальні підходи до автоматизованої інформаційної системи «Страхування». Визначено методичні підходи до використання автоматизованої інформаційної системи «Страхування». Виявлено сучасний вплив зовнішніх факторів на структуру автоматизованої інформаційної системи страхових компаній та проаналізовано їх потенціал. Розкрито комп’ютерну інженерію та фінансові технології як чинник формування автоматизованої інформаційної системи «Страхування». Наукова новизна полягає в розроблені авторами наукових висновків, пропозицій та рекомендацій, які в сукупності вирішують таке важливе наукове завдання, як поглиблення теоретичних засад управління автоматизованою інформаційною системою «Страхування» та обґрунтування науково-методичних рекомендацій щодо його вдосконалення. Практична значимість. Застосування методики комп’ютерної інженерії в страхових компаніях цікавить багатьох як середовище для ділових операцій. Наразі доставити поліс в Україні протягом 24 годин після його підписання майже неможливо (як того вимагає Цивільний кодекс), а також майже неможливо однозначно ідентифікувати користувача в Інтернеті, що не дозволяє розвивати дистанційне страхування (4 кроки). Але не варто зупинятися, адже ті страхові компанії, які сьогодні втратять свій шанс і не будуть «святкуватися» в інтернет-просторі, завтра не зможуть ефективно працювати.
 • Документ
  Забезпечення ефективності енергоспоживання під час використання сучасних інформаційних технологій
  (2021) Гайдукевич, С. В.; Семенова, Н. П.; Леськів, Я. А.; Haidukevych, Svitlana V.; Semenova, Nadiia P.; Leskiv, Yaroslav A.
  Сьогодні актуальним є питання економії енергоресурсів. Оскільки нині у виробництві експлуатується переважно застаріле та енерговитратне обладнання, відсутні кошти на його модернізацію, не достатньо впроваджуються енергозберігальні заходи, то розрахунки за витрату енергоносіїв є дуже високими. Для забезпечення енергоефективності та економії коштів за спожиту електроенергію на базі сучасних інформаційних пристроїв розроблено та виготовлено автоматизовану систему керування електропристроями та устаткуванням виробництва. Мета полягає у висвітлені одного з методів забезпечення енергоефективності та енергозбереження за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, що стимулює розроблення нових організаційних та економічних інструментів, здатних реалізувати стратегії та інноваційний розвиток сучасних розумних виробничих комплексів та житлових будівель. Методика. Розробка й аналіз можливостей автоматичної системи, направлених на забезпечення енергоощадності. Результати. Представлено розроблену та виготовлену автоматичну систему, яка реалізує методи та сучасні інтелектуальні технології, направлені на забезпечення енергоефективності та запобігання втратам електроенергії. Розроблено програму, яка взаємопов’язує всі інтелектуальні пристрої, реалізуючи інформаційні технології та виконуючи з великою точністю різноманітні завдання. Написано код Telegram-бота й опубліковано на платформі GitHub для надання можливості керувати електропристроями і установками через месенджер Telegram. Наукова новизна. У статті розглянуто інноваційні підходи до практичного використання інтелектуальних пристроїв, керованих і налаштованих із персонального комп’ютера або смартфона для вирішення проблем енергоефективності. Практична значимість. Розроблена та виготовлена система автоматичного керування об’єктами може допомогти раціонально використовувати витрати електроенергії та значно підвищити ефективність енерговикористання при поєднанні різних технологій, які реалізує ця система. Подібними системами можна обладнувати житлові будинки, державні установи, об’єкти сільськогосподарського і промислового виробництва, тому вирішення цієї проблеми є значущим і досить актуальним.
 • Документ
  Децентралізоване багатопараметричне управління якістю та комфортністю повітря суднових приміщень: практичний підхід
  (2021) Білий, В. А.; Bily, Viktor A.
  Мета. Підтримання якості внутрішнього повітря суднових приміщень може здійснюватися через його очищення та керування розподілом. Перевагами систем керування розподілом повітря є їх невелика вартість та можливість установлення в повітропроводах системи кондиціювання наявних суден. Використання приладів керування розподілом повітря дозволяє забезпечити захист повітря житлових та робочих приміщень від аерозолів, твердих частинок дрібних фракцій та забруднювальних газів. Створення ефективних автоматичних систем управління якістю та комфортністю надбудови потребує визначення статичних та динамічних характеристик як типових ланок (вентилятора, повітроохолоджувача, фільтра, повітропроводів), так і системи загалом. Метою цього дослідження є розробка прототипу системи автоматичного управління якістю та комфортністю повітря, дослідження його динамічних характеристик та апробація за умов використання протягом рейсу судна-газовоза. Методика. Під час дослідження застосовувались методи системного аналізу, порівняння, синтезу. Об’єктом дослідження є система управління якістю та комфортністю повітря приміщень та її вплив на процеси розподілу повітря в надбудові судна й розповсюдження забруднювачів. Предметом – ефективність підтримання безпечності та комфортності газового складу повітря в суднових приміщеннях. Результати. Розроблено децентралізовану систему автоматичного управління якістю та комфортністю повітря. Апробовано систему на борту судна-газовоза під час різних режимів його роботи (навантаженого та баластного рейсу, вантажних операцій та дегазації). Досліджено динамічні характеристики повітря житлового приміщення як об’єкта керування якістю повітря.m Наукова новизна. Розроблена система автоматичного управління дозволяє підтримувати показники повітря приміщень судна в безпечних та комфортних межах. Принцип побудови та структура системи уможливлюють її масштабування та включення до її складу додаткових компонентів, як-от фільтри, абсорбери та ін. Практична значимість. Дослідження ефективності запропонованої системи автоматичного управління якістю та комфортністю повітря дозволяє рекомендувати її для включення в проєкти нових суден та встановлення в системах кондиціювання наявних. Структура системи є модульною, що зумовлює її надійність та мінімальні вимоги до технічного обслуговування під час експлуатації.
 • Документ
  Розробка математичної моделі сонячної фотоелектричної установки
  (2021) Гарасимчук, І. Д.; Потапський, П. В.; Семенишена, Р. В.; Вусатий, М. В.; Козак, О. В.; Garasymchuk, Ihor D.; Potapskyj, Pavel V.; Semenyshena, Ruslana V.; Vusatiy, Mykola V.; Kozak, Olexander V.
  У процесі дослідження розглянуто світовий досвід і взяті до реалізації основні рішення у сфері ефективного проєктування автономної сонячної фотоелектричної установки. У роботі розглянуто три варіанти просторової орієнтації сонячної фотоелектричної установки, які знайшли широке застосування в експлуатації цих установок, як-от сонячна фотоелектрична установка з незмінною орієнтацією, сонячна фотоелектрична установка з азимутною орієнтацією та сонячна фотоелектрична установка з повною орієнтацією на Сонце. На основі методики дослідження розроблено математичну модель сонячної фотоелектричної установки для визначення енергетичних характеристик сонячної фотоелектричної установки при її просторовій орієнтації, що забезпечує автоматичну орієнтацію на Сонце через узгодження режиму вироблення і рівня надходження сонячної радіації. Визначено показники, що враховують комплексну дію інтенсивності сонячного випромінювання, температури повітря, швидкості вітру, тимчасові, географічні і кліматичні чинники, міри орієнтації сонячної фотоелектричної установки на Сонці залежно від пори року і доби, технічні і конструктивні параметри установки для уточнення вольт-амперної характеристики сонячної фотоелектричної установки при її просторовій орієнтації. У розробленій математичній моделі прийнято такі допущення: величина фотоструму пропорційна інтенсивності сонячного випромінювання і не залежить від температури; розподіл сонячного випромінювання на поверхні сонячних фотоелектричних батарей рівномірний; температура за всім обсягом сонячних фотоелектричних батарей однакова; значення швидкості вітру для лицьової і тильної поверхні сонячних фотоелектричних батарей однакове. Установлено залежності вихідної напруги і струму сонячної фотоелектричної установки від конструктивних, технологічних параметрів сонячних фотоелектричних елементів, сонячних фотоелектричних батарей і зовнішніх факторів, що впливають на роботу сонячної фотоелектричної установки. Установлено вплив просторової орієнтації на роботу сонячної фотоелектричної установки з урахуванням чинників, які комплексно впливають. Використання азимутної орієнтації на Сонце дозволяє збільшити вироблення сонячної фотоелектричної установки в середньому на 28%, а повної орієнтації – на 40% (порівняно з незмінною орієнтацією).
 • Документ
  Підвищення стійкості низькоемісійної камери згоряння газотурбінного двигуна
  (2021) Сербін, С. І.; Козловський, А. В.; Serbin, Serhiy I.; Kozlovskyi, Artem V.
  Мета. Метою роботи є підвищення стійкості робочих процесів у низькоемісійних камерах згоряння (далі – КЗ) газотурбінних двигунів (далі – ГТД) за рахунок впливу низькотемпературної повітряної плазми на процеси сумішоутворення та газодинамічного вдосконалення проточної частини. Методика. Удосконалення характеристик нестаціонарного робочого процесу в низькоемісійних КЗ ГТД із використанням плазмохімічного стабілізатору забезпечено розв’язанням основних дослідницьких завдань відповідно до загальноприйнятої методології наукових досліджень. Теоретичною основою роботи стали наукові праці фахівців із дослідження процесів горіння вуглеводних палив. Результати. Стійкість процесів у низькоемісійних КЗ ГТД, що працюють на газоподібному паливі, забезпечується впливом генераторів низькотемпературної плазми на процеси утворення паливо-повітряної суміші. Розроблена математична модель нестаціонарних процесів у низькоемісійній КЗ ГТД ураховує вплив плазмохімічного генератора на стабільність процесів та дозволяє виявити акустичну нестійкість паливоспалювального пристрою. Наукова новизна. У результаті виконаного числового експерименту виявлено, що аеродинамічне вдосконалювання проточної частини та використання плазмового генератора знижує пульсації тиску в жаровій трубі на 10…35%, при цьому в зоні підведення первинного повітря зменшення пульсацій виявляється найбільше. Практична значимість. Розроблено методику числового експерименту з підвищення стійкості роботи низькоемісійних газотурбінних КЗ із використанням сучасних програмних комплексів обчислювальної гідродинаміки, що дозволяє підвищити ефективність проєктних робіт. Розроблено практичні рекомендації з підвищення акустичної стійкості КЗ ГТД потужністю 25 МВт використанням плазмохімічних генераторів та аеродинамічного вдосконалення проточної частини КЗ. Результати дослідження та методика розрахунку пульсаційних характеристик КЗ із плазмохімічними стабілізаторами використовуються на газотурбінних підприємствах під час проєктування нових та модернізації наявних зразків КЗ ГТД.
 • Документ
  Investigation of the influence of the use of small hydrogen impurities to the main fuel on injection spraying
  (2021) Shalapko, Denys O.; Шалапко, Д. О.
  У цій роботі висвітлюється можливість підвищення ефективності двигунів внутрішнього згоряння, що працюють за циклом дизеля, з використанням добавок водню до основного палива в паливній магістралі високого тиску. Для проведення експериментальних досліджень процесу впорскування палива в циліндр двигуна з використанням водневих добавок було створено експериментальний стенд на базі паливної апаратури двигуна 4Ч11/13. Для приведення в дію паливного насосу високого тиску використовувався електродвигун потужністю 1,5 кВт. Дослідження проводились у два етапи: перший – проведення віброакустичних замірів шуму роботи паливної апаратури при використанні добавок, другий – оптичне дослідження параметрів розпилювання палива форсункою. Для проведення акустичного дослідження використовувався шумомір «Robotron RFT 00024». Аналіз отриманих даних показав, що від присутності водневої добавки значного впливу на акустичні параметри роботи паливної апаратури не спостерігається. Експериментальне дослідження параметрів розпилу потребує використання високошвидкісного відеообладнання, бо один знімок передає значно менше даних про процес розпилювання, ніж послідовність кадрів (відеозапис). Зйомка процесу розпилювання суміші палива з доданим воднем проводилась камерою «Xiaomi Yi 4K Action Camera». Ця камера дозволяє проводити зйомку з частотою кадрів 120fps з розширенням до 4К. Для обробки кадрів було вибрано метод сегментації зображень. Цей метод полягає в розділенні зображення на основний підсвічений передній план та фон. За допомогою цього методу можна відобразити основний струмінь у вигляді підсвіченого негативу та за допомогою опосередкування серії знімків зробити висновок щодо зміни структури паливного струменя. Після дослідження оброблених кадрів було з’ясовано, що при використанні водневих добавок відбувається укорочення паливного струменя та збільшення його в об’ємі. Застосування малих добавок водню до дизельного палива покращує якість розпилювання, а отже, і сумішоутворення за рахунок подрібнення крапель палива, що призводить до зниження ефективної витрати палива двигуном.
 • Документ
  Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій в умовах одночасної дії згинальних та зсувних навантажень
  (2021) Коростильов, Л. І.; Мартиченко, Я. О.; Korostlyov, Leontiy I.; Martychenko, Yaroslav O.
  Сучасні проєктні методики та документи класифікаційних товариств здебільшого рекомендують виконувати оцінку стійкості пластинчатих елементів окремо від кожного типу навантаження, що здатне призвести до втрати пластиною стійкості. За допомогою теоретичних розрахунків була доведена хибність такого підходу. У цій роботі виконано розрахунки стійкості пластинчатих елементів із вирізами в разі згинальних і зсувних навантажень, що діють на них одночасно. Проаналізовано вплив різного співвідношення сторін, а також розміру розташованого в центрі круглого вирізу на стійкість пластин. Побудовано серію граничних кривих, які описують характер впливу одночасної дії зазначених вище навантажень на стійкість прямокутних пластин. Ця наукова робота є однією із серії досліджень стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій, що нині виконуються на кафедрі будівельної механіки і конструкції корпусу корабля в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Мета. Метою роботи є виконання аналізу стійкості прямокутних пластин в умовах одночасної дії згинального σ0 і зсувного τ навантажень та оцінка впливу центральних круглих вирізів різних розмірів на стійкість таких пластин. Метод. За допомогою методу скінченних елементів чисельно досліджено стійкість шарнірно обпертих прямокутних пластин із центральним круглим вирізом різних діаметрів у разі одночасної дії згинального σ0 і зсувного τ навантажень. Результати. Побудовано серію граничних кривих, форма яких найбільш наближена до результатів розрахунку. Проведено аналіз результатів і розроблено формули для проєктування пластинчатих елементів у разі складного навантаження. Наукова новизна. Отримані результати дають змогу точніше оцінити стійкість пластинчатих елементів у разі дії на них складного навантаження σ0 і τ. Практична значимість. Результати наукових досліджень можуть бути використані в процесі вдосконалення практичних методик проєктування корпусних конструкцій суден.