№ 3 (459) 2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Структурування факторів зростання продуктивності праці та визначення міри їх впливу на динаміку заробітної плати
  (2015) Гурченков, О. П.; Гусаріна, Н. В.; Hurchenkov, Oleksandr P.; Husarina, Natalia V.
  Виконано структуризацiю факторiв зростання продуктивностi працi й визначено їх дiю на динамiку заробiтної плати. З'ясовано, що кожен з факторiв зростання продуктивностi працi неоднаково впливає на заробiтну плату персоналу, однак в сукупностi вони формують той середнiй її рiвень, який складається на пiдприємствi. Систематизацiя факторiв зростання продуктивностi й оплати працi має велике значення у планово-аналiтичнiй роботі пiдприємства.
 • Документ
  Значення рекреаційного попиту при виборі оптимальних гравітаційних моделей у рекреаційних проектах
  (2015) Яцунський, Є. О.; Yatsunskyi, Yevhen O.
  У статтi розглянуто декiлька гравiтацiйних моделей, проаналiзовано їх недолiки в розрiзi рекреацiйної галузi. Подано ключовi поняття рекреацiйного попиту. Проведено дослiдження з пошуку оптимальної гравiтацiйної моделi, яка максимально поєднує рекреацiйний попит та пов'язанi з ним моделi поведiнки.
 • Документ
  Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин
  (2015) Семикіна, М. В.; Беляк, Т. О.; Semykina, Maryna V.; Beliak, Tetiana O.
  Розкрито сутнiсть якостi людського капiталу i чинникiв, що її формують. Обґрунтовано визначення корпоративної культури, її роль у регулюваннi якостi людського капiталу, визначенi принципи її розвитку. Запропоновано схему взаємозв'язкiв корпоративної культури i якостi людського капiталу в системi соцiально-трудових вiдносин. Розроблено рекомендацiї щодо становлення механiзму прогресивної корпоративної культури в контекстi пiдвищення її впливу на якiсть людського капiталу.
 • Документ
  Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці
  (2015) Семикіна, М. В.; Семикіна, А. В.; Голбанос, С. С.; Semykina, Maryna V.; Semykina, Anna V.; Holbanos, Serhii S.
  Запропоновано класифiкацiю чинникiв формування конкурентоспроможностi людського капiталу. На основi результатiв соцiологiчного дослiдження виявлено причини, якi заважають молодi реалiзувати свої конкурентнi переваги у сферi працi. Розроблено пропозицiї щодо подолання перешкод у використаннi людського капiталу на молодiжному ринку працi.
 • Документ
  Управление ценностью в ИТ-проектах. Понятия и концепции
  (2015) Григорян, Т. Г.; Hryhorian, Tyhran H.
  Розглянуто моделi життєвого циклу цiнностi, її структури та оцiнки. Запропоновано базовi поняття, використовуванi при iдентифiкацiї цiнностi, визначеннi її рiвня, оцiнювання. Наведено концепцiю вiзуалiзацiї цiнностi, планування її очiкувань i надання замовнику протягом життєвого циклу проекту.
 • Документ
  Модель жизненного цикла ценности в управлении проектами
  (2015) Чимшир, В. И.; Chymshyr, Valentyn I.
  Проведено аналiз проблеми формування цiнностi продукту та цiнностi проектної дiяльностi, а також вплив цiєї цiнностi на соцiум. Видiлено групу завдань, вирiшення яких дозволить визначити механiзм розрахунку обсягу цiнностi, механiзм трансформацiї цiнностi в соцiальний ефект. Розроблено модель життєвого циклу цiнностi, що включає в себе етапи: народження, розвитку, втрати, зникнення.
 • Документ
  Сравнительный анализ топологических свойств некоторых типовых линейно-функциональных организационных структур
  (2015) Коваленко, И. И.; Пугаченко, Е. С.; Антипова, Е. А.; Kovalenko, Ihor I.; Puhachenko, Kateryna S.; Antipova, Kateryna O.
  У процесi реструктуризацiї й формування сучасних органiзацiйних структур, здатних до самоуправлiння та саморозвитку, виникає завдання отримати комплексну оцiнку їх ефективностi. Проводиться порiвняльний аналiз топологiчних властивостей деяких типових лiнiйно-функцiональних органiзацiйних структур з використанням ряду критерiїв, що характеризують й оцiнюють топологiчнi властивостi деревоподiбних графiв. За пiдсумками проведеного аналiзу запропоновано варiанти перетворень органiзацiйних структур для їх оптимiзацiї.
 • Документ
  Экспериментальные исследования характеристик плазменного стабилизатора для низкоэмиссионной камеры сгорания газотурбинных двигателей
  (2015) Козловский, А. В.; Кирчук, Е. Ю.; Kozlovskyi, Atrem V.; Kirchuk, Yevhen Yu.
  Стаття присвячена питанню стабiлiзацiї термо-акустичних процесiв в низькоемiсiйних камерах згоряння газотурбiнних двигунiв (ГТД) з використанням плазмових стабiлiзаторiв. Проведено експериментальнi дослiдження характеристик генераторiв низькотемпературної плазми з метою їх застосування як стабiлiзаторiв полум’я в малоемiсiйнiй камерi згоряння ГТД, що працює на газоподiбному паливi. Визначено дiапазон стiйкої роботи джерела живлення плазмотрона, призначеного для стабiлiзацiї термо-акустичних процесiв в камерах згоряння ГТД.
 • Документ
  Сравнение информационной эффективности полиметрических и традиционных измерительно-вычислительных комплексов
  (2015) Зивенко, А. В.; Zivenko, Oleksii V.
  Проведено порiвняння ефективностi полiметричного й традицiйного вимiрювально-обчислювальних комплексiв на базi застосування критерiю кiлькостi iнформацiї. Розроблено методику контролю параметрiв скрапленого газу без використання iнформацiї вiд додаткових вимiрювальних каналiв.
 • Документ
  Влияние скорости ввода горячего гелия на параметры системы наддува топливного бака большого удлинения
  (2015) Митиков, Ю. А.; Куда, С. А.; Mitikov, Yurii A.; Kuda, Serhii A.
  Проведено експериментальнi дослiдження впливу швидкостi введення гарячого гелiю на параметри системи наддування бака з киплячим киснем. Показано вiдсутнiсть такої дії на параметри системи в кiнцi зливу палива, коли спочатку наддування вплив помiтний. Рекомендовано найпростiшi конструкцiї пристроїв введення.
 • Документ
  Метод оценки тепловой эффективности термотрансформаторов комбинированного типа для охлаждения воздуха на входе регенеративных газотурбинных установок
  (2015) Радченко, А. Н.; Кантор, С. А.; Radchenko, Andrii M.; Kantor, Serhii A.
  Запропоновано метод оцiнки ефективностi трансформацiiї теплоти вiдпрацьованих газiв регенеративних газотурбiнних установок у холод з охолодженням повiтря на входi. Розглянуто термотрансформатор комбiнованого типу з тепловикористовуючими абсорбцiйною бромистолiтiєвою холодильною машиною як високотемпературним ступенем охолодження й ежекторною холодильною машиною як низькотемпературним ступенем.
 • Документ
  Остаточные напряжения при пайке металлокерамических гермовводов
  (2015) Лабарткава, А. В.; Labartkava, Oleksandr V.
  Визначено вплив термодеформацiйних процесiв на залишковий напружено-деформований стан при паяннi металокерамiчних гермовводiв.
 • Документ
  Влияние импульсного воздействия на электрод, формирование и свойства поверхностного слоя при автоматической наплавке под флюсом
  (2015) Квасницкий, В. Ф.; Драган, С. В.; Голобородько, Ж. Г.; Симутенков, И. В.; Kvasnytskyi, Viacheslav F.; Drahan, Stanislav V.; Holoborodko, Zhorzh H.; Simutenkov, Ivan V.
  Експериментально встановлено, що при автоматичному наплавленнi пiд флюсом сталi 06Х19Н9Т на сталь ВСт3сп високочастотнi коливання електрода забезпечують пiдвищення концентрацiї легуючих елементiв у наплавленому шарi. При багатошаровому наплавленнi дротом Св-08А пiд флюсом АНК-18 нормативна твердiсть досягається вже у першому шарi. Високочастотнi коливання електрода в iнтервалi частот 140…250 Гц сприяють зменшенню глибини проплавлення основного металу, забезпечують якiснi формування поверхневого шару та структуру наплавленого металу. Структура металу пiд впливом ВКЕ у дiапазонi режимiв з малою погонною енергiєю не погiршується.
 • Документ
  Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на твердість і субструктуру газополуменевих покриттів
  (2015) Дубовий, О. М.; Карпеченко, А. А.; Жданов, О. О.; Бобров, М. М.; Макруха, Т. О.; Dubovyi, Oleksandr M.; Karpechenko, Anton A.; Zhdanov, Oleksandr O.; Bobrov, Maksym M.; Makrukha, Tetiana O.
  У роботi дослiджено можливiсть передрекристалiзацiйнї термiчної обробки й встановлено оптимальнi режими її проведення для газополуменевих покриттiв з порошкiв бронзи марки ПГ-19М-01, нержавiючої сталi ПРХ18Н9 i нiхрому марки ПГ-Х20Н80. З’ясовано, що дана термiчна обробка газополуменевих покриттiв забезпечує здрiбнення субструктурних елементiв, наслiдком чого є пiдвищення твердостi.
 • Документ
  Диффузионные и рекристаллизационные процессы при диффузионной сварке в вакууме сплава алюминия АМг6 со сплавом титана ВТ6
  (2015) Половецкий, Е. В.; Новомлинец, О. А.; Лабарткава, А. В.; Мартыненко, В. А.; Матвиенко, М. В.; Polovetskyi, Yevhen V.; Novomlynets, Oleh O.; Labartkava, Andrii V.; Martynenko, Volodymyr O.; Matviienko, Maksym V.
  Дослiджено дифузiйнi i рекристалiзацiйнi процеси, що вiдбуваються пiд термодеформацiйним впливом при дифузiйному зварюваннi у вакуумi АМг6 + ВТ6.
 • Документ
  Дослiдження процесiв розвантаження суден для транспортування стиснутого природного газу (CNG)
  (2015) Джус, А. П.; Сусак, О. М.; Зайцев, Вал. В.; Dzhus, Andrii P.; Susak, Oleksandr M.; Zaitsev, Valerii V.
  Наведено результати дослiдження процесiв розвантаження суден, обладнаних модулями для транспортування стиснутого природного газу, якi виконуються за розмiрами стандартного морського контейнера. Встановлено характер змiни тиску i температури газу в ємностях модуля за рiзних швидкостей реалiзацiї процесу. Обґрунтовано недоцiльнiсть дотримання принципу "почергового спорожнення" при великих швидкостях розвантаження суден.
 • Документ
  Определение главных элементов водного такси
  (2015) Слободян, С. О.; Морозов, А. А.; Slobodian, Serhii O.; Morozov, Oleksii O.
  У зв'язку зi змiною економiчної ситуацiї в кiнцi 80-х – на початку 90-х рокiв у країнi й переходом до ринкової економiки виникла потреба в нових методах розрахунку економiчної ефективностi проектiв суден, що дозволяють орiєнтуватися виключно на iнвестицiї. Перш за все, це було викликане припиненням державного фiнансування. Проектування суден, у якому прiоритетну роль вiдiгравали технiчнi аспекти, плавно перейшло в економiко-технiчне проектування й знаходження найбiльш рацiонального, збалансованого варiанта проекту з точки зору економiки й вiдповiдностi вимогам класифiкацiйних, морехiдних якостей судна. Оцiнка iнвестицiйної ефективностi проекту стала головною. У данiй статтi наводяться критерiї, якi можуть бути використанi для оцiнки iнвестицiйної привабливостi проекту катера – водного таксi.
 • Документ
  Модифицированный метод сечений для расчета внутренних усилий и перемещений деформируемых тел
  (2015) Соков, В. Н.; Sokov, Valerii M.
  Представлено модифiкований варiант методу перерiзiв для знаходження внутрiшнiх силових факторiв i перемiщень у твердих деформовуваних тiлах. Запропонована модифiкацiя методу перерiзiв є унiверсальною, менш трудоємною i легше пiддатною до алгоритмiзацiї, нiж наявнi на сьогоднi варiанти. Як результат, вона простiше реалiзовувана на ЕОМ i потребує менше ресурсiв обчислювальної машини порiвняно з iншими традицiйно застосовуваними способами.
 • Документ
  Определение ветрового кренящего момента, действующего на судно с малой площадью ватерлинии
  (2015) Соломенцев, О. И.; Кондратьева, Л. Ю.; Solomentsov, Oleh I.; Kondratieva, Liliia Yu.
  Наведено розрахунковi залежностi для визначення вiтрового кренуючого моменту для суден з малою площею ватерлiнiї. Виконано порiвняння отриманих результатiв з даними розрахунку за правилами класифiкацiйного товариства (Росiйський морський регiстр судноплавства 2008 р.).