№ 6 (462) 2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Выбор холодильной мощности установки охлаждения воздуха на входе ГТУ для климатических условий Ливии
  (2015) Радченко, Н. И.; Рами Камел Эл Герби; Radchenko, Mykola I.; Rami Кamel El Gerbi
  Проаналiзованi потенцiйно можлива величина зниження температури повiтря на входi газотурбiнних установок (ГТУ) при його охолодженнi тепловикористовуючими холодильними машинами, що утилiзують теплоту вiдпрацьованих газiв ГТУ, та вiдповiдне зменшення питомої витрати палива для умов експлуатацiї Лiвiї. Як тепловикористовуючi холодильнi машини розглянутi абсорбцiйна бромисто-лiтiєва та хладонова ежекторна холодильнi машини, якi забезпечують охолодження повiтря на входi ГТУ вiдповiдно до 15°С i 1О°С. Вирiшувалась задача вибору рацiональної встановленої (проектної) холодильної потужностi тепловикористовуючих холодильних машин з урахуванням добових i сезонних змiн температури та вiдносної вологостi зовнiшнього повiтря, вiдповiдно i витрат холоду на його охолодження, яка забезпечує досягнення максимального ефекту вiд охолодження у виглядi економії палива.
 • Документ
  Визначення позицій інжинірингу в життєвому циклі суднобудівних інновацій
  (2015) Парсяк, В. Н.; Жукова, О. Ю.; Parsyak, Vladymir N.; Zhukova, Elena Y.
  Визначено сучаснi погляди на ключовi фактори виробництва, наведено вiдомостi про генезис уявлень про них вiд початкової трiади "земля, праця, капiтал" до таких модерних складових як iнформацiя та знання. Окреслено етапи розвитку економiки у пiсля iндустрiальний перiод. За результатами аналiтичного огляду думок попередникiв, запропоновано авторське тлумачення сутностi iнжинiрингу як економiчних вiдносин з приводу розробки фахiвцями замовленої технiчної документацiї на виготовлення продукцiї або будiвництво об'єкту. Викладено новiтнi вимоги до надавачiв iнжинiрингових послуг та засоби, що надають можливiсть їм вiдповiдати. Запропоновано бачення мiсця iнжинiрингу у життєвому циклi iнновацiї та охарактеризовано змiст елементiв, якi складають його внутрiшню будову.
 • Документ
  Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування
  (2015) Пащенко, О. В.; Pashchenko, Oleksii V.
  Проведено дослiдження iнвестицiйної складової фiнансової стратегiї розвитку суднобудування. Виявлено пiдприємства лiдери в iнвестуваннi у суднобудування, також з'ясовано країни донори iнвестицiйних ресурсiв суднобудування України.
 • Документ
  Ідентифікація та оцінка чинників формування вартості суднобудівних підприємств: теоретико-прикладні аспекти
  (2015) Єфімова, Г. В.; Yefimovа, Наnnа V.
  Проведено дослiдження та комплексний аналiз чинникiв, що формують вартiсть суднобудiвного пiдприємства, їх класифiкацiю та систематизацiю. Визначено основнi пiдходи до видiлення груп чинникiв вартостi за рiвнем формування, мiсцем виникнення та можливiстю управлiння. Узагальнено класифiкацiю пiдходiв щодо розподiлу чинникiв вартостi за фiнансовою та нефiнансовою ознаками. Обґрунтовано, що комплексне врахування рiзноспрямованих чинникiв як нечiтких множин дозволить застосовувати вартiсно-орiєнтовану систему управлiння у практицi дiяльностi суднобудiвних пiдприємств.
 • Документ
  Контроллінг у стратегічному плануванні розвитку морських портів України
  (2015) Потай, І. Ю.; Potay, Inna У.
  Обґрунтовано доцiльнiсть використання системи контролiнrу в управлiннi морськими портами України. Встановлено, що впровадження системи контролiнгу повинно базуватися на iдеях системноrо пiдходу. Вказанi основнi фактори i мотиви для створення системи контролiнгу в морських портах i запропоновано використовувати цю систему в дiяльностi морських портiв з метою гнучкоrо реагування та своєчасного надання керiвництву пiдприємства актуальних, орiєнтованих на результат iнформацiйних блокiв i рекомендацiй, що забезпечують ефективне прийняття оптимальних управлiнських рiшень.
 • Документ
  Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства
  (2015) Ремешевська, І. В.; Гурець, Н. В.; Савчук, М. В.; Remeshevska, Irina V.; Gurets, Natalia V.; Savchuk, Maryna V.
  Визначено основнi етапи та принципи розробки екологiчної полiтики в iнтегрованiй системi менеджменту пiдприємства. Розглянутi пiдходи використанi при розробцi екологiчної полiтики ПАТ "ЮГцемент". Побудовано дерево цiлей промислового пiдприємства, визначено шляхи досягнення цiлей та очiкуванi результати. На основi проведеного аналiзу дерева цiлей визначено основнi стратегiчнi напрямки екологiчної полiтики, описанi економiчнi механiзми їхньої реалiзацiї. Для кожного з наведених напрямкiв визначено iндикатори успiшного здiйснення екологiчної полiтики пiдприємства, якi вiдображають її ключовi цiлi та задачi.
 • Документ
  Влияния фильтров различной степени очистки на аэроионный состав воздуха
  (2015) Марченко, В. Г.; Лагутин, А. Е.; Липа, А. И.; Пономаренко, А. П.; Marchenko, Valery G.; Lagytin, Anatoliy E.; Lipa, Alexander I.; Ponomarenko, Anatoliy P.
  Проведено аналiз впливу фiльтрiв рiзного ступеня очищення на концентрацiю аероiонiв. Дана рекомендацiя щодо мiсця установки у СКП пристроїв штучної iонiзацiї припливного повiтря. Встановлено, що фiльтри будь-якого ступеня очищення вловлюють понад 90% iонiв як негативного, так i позитивного заряду. Можливе збiльшення концентрацiї iонiв пiсля фiльтра (якщо таке спостерiгається) пояснюється високим ступенем еманацiї радiоактивних речовин з огороджувальних конструкцiй будiвель.
 • Документ
  Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу
  (2015) Тимченко, І. В.; Мотигіна, В. С.; Калюжин, А. С.; Tymchenko, Inna V.; Motyhina, Victoria S.; Kaliuzhyn, Andrew S.
  В статтi представлено результати дослiдження рiвнiв екологiчної небезпеки Бузько-Днiпровського лиманного каналу з урахуванням особливостей технологiчних процесiв та характеру джерел забруднення. Запропоновано алгоритм комп'ютерної мережi спостережень за якiстю поверхневих вод акваторiї суднохiдного Бузько-Днiпровського лиманного каналу. Представлено результати розрахункiв оптимальної кiлькостi створiв та їх розмiщення.
 • Документ
  Математическая модель массопереноса при экстрагировании из частиц идеальной (сферической) и реальной форм
  (2015) Георгиеш, Е. В.; Нeorhiiesh, Kateryna V.
  Створено математичну модель процесу вилучення цiльового компоненту iз матерiалу для тiл III класу. Для врахування впливу реальної форми поверхнi тiла запропонована гiпотеза стабiльностi потоку мас. Проведено розрахунки вiдносної концентрацiї цiльового компоненту при рiзнiй тривалостi екстрагування. Визначено вплив температури i розмiру частинок на ступiнь вилучення цiльового компоненту.
 • Документ
  Тепловые нагрузки теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля на рейсовой линии
  (2015) Радченко, Р. Н.; Богданов, Н. С.; Radchenko, Roman M.; Bohdanov, Mykola S.
  Визначенi поточнi значення теплового навантаження тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повiтря суднового малообертового дизеля та необхiднi витрати теплоти на виробництво холоду в хладоновiй ежекторнiй холодильнiй машинi для клiматичних умов експлуатацiї судна на рейсовiй лiнiї Одеса- Йокогама. Показано, що наявної теплоти наддувного повiтря достатньо для покриття її витрат на додаткове охолодження наддувного повiтря пiсля традицiйного охолоджувача забортною водою до потенцiйно можливої мiнiмальної температури, що забезпечує скорочення споживання палива двигуном.
 • Документ
  Исследование охлаждения воздуха в тригенерационных комплексах автономного энергообеспечения в тропических условиях
  (2015) Радченко, А. Н.; Рамзи Камел Эл Герби; Radchenko, Andrii M.; Ramzi Kamel El Gerbi
  Виявленi резерви пiдвищення ефективностi трансформацiї теплоти випускних газiв регенеративних газотурбiнних двигунiв в холод i розробленi схемнi рiшення систем трансформацiї, що забезпечують збiльшення виробництва холоду енергетичного (охолодження циклового повiтря на входi газотурбiнних двигунiв) i технологiчного (кондицiювання повiтря автономних комплексiв) призначення при експлуатацiї в умовах тропiчного клiмату.
 • Документ
  Исследование бустерной ступени воздухоохладителя комбинированного типа
  (2015) Радченко, А. Н.; Кантор, С. А.; Грич, А. В.; Radchenko, Andrey M.; Kantor, Sergey A.; Рrjadko, Aleksandr I.
  Проаналiзовано охолодження повiтря на входi газотурбiнної установки у двоступеневому повiтроохолоджувачi комбiнованого типу з бустерним ступенем попереднього охолодження водою та хладоновим ступенем глибокого охолодження. Запропонований пiдхiд до вибору встановленого (проектного) теплового навантаження на бустерний ступiнь з урахуванням змiнних упродовж доби температур зовнiшнього повiтря, який дозволяє скоротити непродуктивнi витрати потужностi та вiдповiднi витрати палива на подолання аеродинамiчного опору бустерного водяного ступеня. Достовiрнiсть розрахункових теплових характеристик пiдтверджена їх узгодженням з результатами експериментального дослiдження бустерного водяного ступеня повiтроохолоджувача.
 • Документ
  The diagnostics of risk-contributing factors of production high technology enterprises and the method of cost reduction in terms of gas turbine engines development
  (2015) Ryzhkov, S. S.; Chernova, L. S.; Рижков, С. С.; Чернова, Л. C.
  У статтi розглянуто основнi ризики, пов'язанi з дiяльнiстю наукоємного промислового пiдприємства, що впливають на стабiльнiсть роботи останнього. Проаналiзовано етапи створення газотурбiнних двигунiв двох рiзних модифiкацiй i проведено оцiнку вартостi витрат останнього впроваджуваного iнновацiйного продукту по вiдношенню до попередника, успiшно конкуруючого на промисловому ринку.
 • Документ
  Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ
  (2015) Погорелова, О. В.; Левченко, О. Г.; Pogoryelova, Olena V.; Levchenko, Olha Н.
  Проведено формалiзацiю процесiв та розроблено моделi управлiння науковими проектами ВНЗ виходячи iз узагальнення нормативної документацiї та провiдного свiтового досвiду. У якостi формату опису використано нотацiю IDEF0. Отриманi моделi носять нормативний характер та вказують на логiчнi зв'язки мiж науковими результатами, що отримуються та ресурсами, якi використовуються.
 • Документ
  Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ
  (2015) Погорелова, О. В.; Савич, І. Р.; Pogorelova, O. V.; Savych, I. R.
  Визначенi особливостi оцiнки персоналу в наукових проектах, сформульованi основнi критерiї оцiнки персоналу, визначенi напрями та показники оцiнки загальної результативностi дiяльностi персоналу в наукових проектах ВНЗ. Означенi задачi подальших дослiджень, що повиннi бути направленi на формування обґрунтованої системи ключових показникiв дiяльностi персоналу у наукових проектах, а також на розробку факторної моделi впливу показникiв один на одного.
 • Документ
  Особливості проектів розвитку енергетичних систем з використанням плазмохімічних елементів
  (2015) Бурунсуз, К. С.; Burunsuz, Kateryna S.
  Видiленi основнi проблеми, якi можуть бути вирiшенi за допомогою плазмохiмiчних елементiв для енергетичного обладнання. Обґрунтовано необхiднiсть розробки моделей i механiзмiв ефективного управлiння ресурсами проектiв розвитку енергетичних систем.
 • Документ
  Проект управления дистанционным обучением студентов кораблестроительного института
  (2015) Кабанова, Н. Н.; Kabanova, Nataliia N.
  Наведено опис проекту управлiння дистанцiйним навчанням у виглядi iнтерактивної онлайн-системи, яка дозволяє забезпечити можливiсть проведення занять i тестування для студентiв кораблебудiвних спецiальностей шляхом використання сучасних розробок в областi WЕB-технологiй.
 • Документ
  Комплексный анализ организационной структуры морского порта
  (2015) Коваленко, И. И.; Антипова, Е. А.; Пугаченко, Е. С.; Kovalenko, Ihor I.; Antipova, Kateryna A.; Pugachenko, Kateryna S.
  Проаналiзовано ефективнiсть функцiювання дiючої органiзацiйної структури морського порту. Визначено тип органiзацiйної структури та сформовано групи критерiїв, що характеризують її збалансованiсть, цiлiснiсть, керованiсть i надiйнiсть. Для отримання чисельних значень сформованих критерiїв були використанi методологiї теорiї графiв та теорiї графодинамiчних систем.
 • Документ
  Анализ особенностей определения коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях
  (2015) Коробанов, Ю. М.; Кузнецов, А. И.; Коробанова, А. А.; Korobanov, Yurii M.; Kuznietsov, Anatolii I.; Korobanova, Alla A.
  Виконано дослiдження по систематизацiї коефiцiєнтiв концентрацiї напружень, якi виникають при формуваннi вирiзiв, при використаннi перериваних в'язей, при локальних пiдкрiпленях. Сутнiсть коефiцiєнтiв концентрацiї напружень трактується по-рiзному в лiтературних джерелах. У зв'язку з цим виникає запитання про значення коефiцiєнтiв концентрацiї напружень в досить складних корпусних конструкцiях. За основу аналiзу приймаються результати розрахункiв методами кiнцевих i граничних елементiв порiвняно з роботами iнших авторiв.
 • Документ
  К учету ледовых нагрузок в задачах проектирования инженерных сооружений для шельфа Азовского и Черного морей
  (2015) Заец, А. Ю.; Zaiets, A. Yu.
  Виконано аналiз перспективи видобутку вуглеводневої сировини на шельфi Азово-Чорноморського басейну; розглянутi особливостi та актуальнi проблеми проектування i експлуатацiї iнженерних споруд на шельфi Азовськоrо моря.