№ 4 (460) 2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Економічний зміст та призначення аутсорсінгу
  (2015) Жукова, О. Ю.; Zhukova, Olena Yu.
  Визначено роль стратегiчного планування в управлiннi пiдприємствами, що зростають. Окресленi ключовi бiзнес-стратегiї, якi набули поширення: вертикальної iнтеграцiї та диверсифiкацiї. Узагальнено причини прихильностi до них менеджменту. За результатами аналiтичного огляду думок попередникiв запропоновано авторське тлумачення сутностi аутсорсiнгу як особливого рiзновиду економiчних вiдносин, що виникають мiж суб'єктами господарської дiяльностi, якi прагнуть, з одного боку, пiдвищити свою ефективнiсть, а з iншого – знайти застосування набутим професiйним компетенцiям. Продемонстровано вигоди, якi супроводжують застосування аутсорсiнгу на практицi.
 • Документ
  Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку екологічного менеджменту промислових підприємств
  (2015) Бойко, Є. О.; Савчук, М. В.; Boyko, Evgeniia A.; Savcbuk, Maryna V.
  Робота присвячена дослiдженню проблеми iнновацiйно-iнвестицiйноrо забезпечення розвитку екологiчного менеджменту промислових пiдприємств. Розкрито передумови розвитку екологiчного менеджменту на вiтчизняних пiдприємствах. Теоретично обґрунтовано класифiкацiю iнновацiй в екологiчному менеджментi. Запропоновано iнновацiйнi заходи для пiдвищення рiвня екологічних знань серед менеджерiв вiтчизняних промислових пiдприємств. Визначено основнi напрями державної полiтики пiдтримки iнновацiйно-iнвестицiйної дiяльностi в екологiчному менеджментi. Обґрунтовано переваги вiд впровадження iннвестицiйно-iнновацiйної моделi розвитку промислових пiдприємств в забезпеченнi екологiчного менеджменту.
 • Документ
  Аналіз причин коливання тиску у системах водопостачання з метою їх мінімізації
  (2015) Сидоренко, В. В.; Буравченко, К. О.; Sydorenko, Volodymyr V.; Buravchenko, Kostiantyn O.
  Розглянута система керування водопостачанням. Для вирiшення питання побудови системи керування запропоновано використати регулятор зi змiнними параметрами та структурою. Крiм того зауважено, що регулятор зi змiнною структурою та параметрами дозволить досягти заданих показникiв якостi роботи системи, але не досягти екстремуму функцiоналу, тому що при керуваннi не використовує розривних функцiй.
 • Документ
  Аналiз основних термодинамiчних показникiв багатоконтурного циркуляційного піролізу органiчних вiдходiв
  (2015) Рижков, С. С.; Маркіна, Л. М.; Крива, М. С.; Глиняна, В. В.; Ryzhkov, Serhii S.; Markina, Liudmyla M.; Kryva, Marharyta S.; Нlyniana, Viktoria V.
  В роботi дослiджено процес деструкцiйної переробки органiчних вiдходiв за технологiєю багатоконтурного циркуляцiйного пiролiзу (БЦП) як термодинамiчної системи. Проведено термодинамiчний аналiз процесу утилiзацiї для рiзних видiв органiчних вiдходiв та визначено основнi термодинамiчнi показники БЦП. Визначено оптимальний температурний iнтервал проведення процесу утилiзацiї, в межах якого здiйснюється iнтенсифiкацiя деструктивних перетворень вiдходiв. Проведено оцiнку ексергетичної ефективностi технологiї БЦП та розраховано коефiцiєнт корисної дiї устаткування.
 • Документ
  Визначення ступеня кумуляції важких металів у гідробіонтах Бузького лиману
  (2015) Трохименко, Г. Г.; Циганюк, Н. В.; Trokhymenko, Ganna G.; Tsyhanyuk, Nina V.
  З'ясовано рiвень накопичення важких металiв в органiзмах гiдробiонтiв (карась срiблястий i бичок- пiсковик) Бузького лиману. Показано методику пiдготовки проб i встановлення вмiсту важких металiв в органiзмах риб за допомогою атомно-абсорбцiйного спектрофотометра C-115М1. Встановлено концентрацiю хiмiчних речовин в органiзмi карася срiблястого звичайного i бичка-пiсковика.
 • Документ
  Вдосконалення методики оцінки аспектів діяльності підприємств атомної енергетики в системі екологічного менеджменту
  (2015) Ремешевська, І. В.; Гурець, Н. В.; Демченко, О. М.; Remeshevska, Iryna V.; Нurets, Nataliia V.; Demchenko, Oleksandra M.
  Дослiджена методика iдентифiкацiї та оцiнки екологiчних аспектiв в системi екологiчного менеджменту пiдприємств атомної енергетики. Запропоновано вдосконалення методики на основi врахування критерiю можливостi впливу на екологiчний аспект. Представленi результати проведеної оцiнки екологiчних аспектiв дiяльностi за вдосконаленою методикою на прикладi ВП "Южно-Українська АЕС".
 • Документ
  Оценка техногенного риска оборудования опасных производств системным многоуровневым анализом
  (2015) Радионов, А. В.; Radionov, Oleksandr V.
  Проведено аналiз великих аварiй останнього десятилiття в електроенергетицi й вугiльнiй промисловостi. Показано, що для багатьох видiв технологiчного обладнання причиною вiдмови була незадовiльна робота ущiльнень. Вирiшення цiєї проблеми можливе застосуванням магнiторiдинних герметизуючих комплексiв. Для порiвняння рiвня техногенної безпеки при застосуваннi магнiторiдинних герметизуючих комплексiв i традицiйних ущiльнювальних систем пропонується вдосконалений метод оцiнки ризику, розвинутий за рахунок системного аналiзу герметизуючих комплексiв обладнання небезпечних виробництв для синхронних електродвигунiв типу СДН при рiзних режимах експлуатацiї, потужностi i оборотах обертового вала. Оцiнка техногенного ризику показує, що рiвень техногенної небезпеки за умови впровадження герметизаторiв знижується в 1,5...4 рази.
 • Документ
  Зависимости для определения грузовместимости судов-газовозов LNG со сферическими вкладными и мембранными танками на начальных стадиях проектирования
  (2015) Дун Синьшо; Dong Xinshuo
  Зроблено аналiз статистичних даних по вантажомiсткостi судiв-газовозiв LNG зi сферичними вкладними i мембранними танками. Отримано залежностi для визначення вантажомiсткостi даного типу суден на початкових стадiях проектування.
 • Документ
  Перспективные материалы, способы и технологии сварки облегченных стальных баллонов для CNG-газовозов
  (2015) Зайцев, В. В.; Савицкий, М. М.; Савицкий, А. М.; Зайцев, В. В.; Зайцев, Д. В.; Zaytsev, Volodymyr V.; Savitsky, М. М.; Savitsky, A. М.; Zaytsev, Valeriy V.; Zaytsev, Dmytro V.
  Розглянуто перспективнi матерiали, способи та технологiї зварювання полегшених сталевих балонiв, якi можуть бути застосованi у вантажний системi CNG-газовозiв. Розглянутi питання технологiї виготовлення цих балонiв. Описано створене авторами обладнання для зварювання полегшених сталевих CNG-балонiв.
 • Документ
  Исследование влияния обводов крейсерско-гоночных яхт на буксировочное сопротивление
  (2015) Кротов, А. И.; Ястреба, А. П.; Астахова, А. О.; Krotov, Oleksandr I.; Yastreba, Oleksii P.; Astakhova, Alina O.
  Викладена методика проведення дослiдження вливу обводiв крейсерсько-перегонових яхт на буксирувальний опiр за допомогою обчислювальної гiдродинамiки та проведення модельних випробувань.
 • Документ
  Выбор и обоснование взаимного расположения центрального корпуса и аутриггеров для судна-тримарана
  (2015) Соломенцев, О. И.; Нгуен Тьен Нам; Solomentsev, Oleh I.; Nhuien Tien Nam
  Розглянуто визначення найдоцiльнiшого взаємного розташування центрального корпусу й аутригерiв судна вiдповiдного типу на пiдставi наближеної варiантної оптимiзацiї. Узято до уваги вимоги в частинi хвильового опору руховi судна, остiйностi, мiсткостi й характеристик бортової хитавицi.
 • Документ
  Охлаждение приточного воздуха машинного отделения когенерационных модулей
  (2015) Радченко, Н. И.; Грич, А. В.; Radchenko, Mykola I.; Hrych, Artem V.
  Виконано аналiз ефективностi охолодження приточного повiтря машинного вiддiлення когенерацiйних газових двигунiв тригенерацiйної установки автономного енергозабезпечення. Розглянуто одно- та двоступеневе охолодження повiтря з використанням холодоносiя вiд абсорбцiйної бромистолiтiєвої холодильної машини та холодоносiя з бiльш низькою температурою, отриманого у комбiнованiй двоступеневiй тепловикористовуючiй холодильнiй машинi. За результатами аналiзу запропонованi способи тепловологiсної обробки приточного повiтря машинного вiддiлення, якi забезпечують його глибоке охолодження.
 • Документ
  Обобщение закономерностей при теплоотдаче закрученных потоков внутри трубчатых каналов теплопередающих устройств энергетических установок
  (2015) Кузнецов, В. В.; Kuznetsov, Valerii V.
  На пiдставi теоретичного вирiшення виконано узагальнення експериментальних даних з тепловiддачi i гiдродинамiчного опору для аксiально-лопаткового, тангенцiального i шнекового способiв закрутки потоку всерединi трубчастих каналiв теплопередавальних пристроїв. Отримана функцiя, що враховує вплив на тепловiддачу вiдношення окружної та осьової складових дотичного напруження, дозволяє простежити змiну розвитку закрутки потоку по довжинi каналу. Вiдмiннiсть одержаних залежностей вiд експериментальних даних не перевищило 9%.
 • Документ
  Дослідження особливостей підвищення параметрів газотурбінних агрегатів за рахунок впорскування води в проточну частину компресора
  (2015) Патлайчук, В. М.; Буй, Ван Фат; Patlaichuk, Volodymyr M.; Bui, Van Fat
  Проаналiзовано особливостi охолодження компресорного повiтря газотурбiнних агрегатiв шляхом упорскування води в їх проточну частину. Встановлено, що процеси руху i випаровування води, якi вiдбуваються в проточнiй частинi компресора, i вiдповiдно вплив впорскування можуть значною мiрою вiдрiзнятися для рiзних газотурбiнних агрегатiв. Виконано дослiдження змiни параметрiв газотурбiнного агрегата потужнiстю 25 МВт, в якому для охолодження повiтря в промiжнi ступенi компресора здiйснювалося впорскування води.
 • Документ
  Экспериментальное исследование компонентов рабочего тела металлогидридной утилизационной установки непрерывного действия
  (2015) Галынкин, Ю. Н.; Halynkin, Yurii M.
  Наведено опис експериментального стенду. Вказанi залежностi за якими проводиться обробка даних отриманих прямим вимiром. Проiлюстрованi РСТ-дiаграми характеристики матерiалiв отриманi експериментальним шляхом для матерiалiв LaNi4,55 Al0,45, LaNi4,5 Al0,5, LaNi4,5Mn0,5, LaNi4,75Cu0,25.
 • Документ
  Рациональное проектирование теплоиспользующей системы охлаждения наддувочного воздуха главного судового дизеля
  (2015) Радченко, Р. Н.; Богданов, Н. С.; Стахель, А.; Андреев, А. А.; Radchenko, Roman M.; Bohdanov, Mykola S.; Stakhel, Andrii; Andrieiev, Artem A.
  Проаналiзовано ефективнiсть охолодження наддувного повiтря суднового малообертового дизеля у дво- та триступеневих охолоджувачах у складi тепловикористовуючої системи охолодження на базi ежекторної холодильної машини, що утилiзує теплоту повiтря. Показано, що основу розрахунку рацiональних параметрiв триступеневих охолоджувачiв становить визначення температури повiтря на виходi з тепловикористовуючого високотемпературного ступеня охолоджувача, який забезпечує глибину охолоджувача, а вiдтак i його аєродинамiчний опiр, порiвнянi з двоступеневими охолоджувачами когенерацiйного типу.
 • Документ
  Резервы повышения эффективности охлаждения воздуха на входе ГТУ с учетом сезонных климатических условий
  (2015) Радченко, А. Н.; Кантор, С. А.; Radchenko, Andrii M.; Kantor, Serhii A.
  Проаналiзовано охолодження повiтря на входi регенеративних ГТУ з нагрiвом стисненого повiтря перед камерою згоряння газами пiсля турбiни i використанням теплоти вiдпрацьованих газiв в термотрансформаторах комбiнованого типу з тепловикористовуючими абсорбцiйною бромистолiтiєвою холодильною машиною як високотемпературним ступенем охолодження та ежекторною холодильною машиною як низькотемпературним ступенем. Виявленi резерви пiдвищення ефективностi роботи термотрансформаторiв при зниженнi теплового навантаження шляхом бiльш глибокого охолодження повiтря на входi ГТУ з отриманням додаткової економiї палива при обмеженому тепловому потенцiалi скидної теплоти вiдпрацьованих газiв.
 • Документ
  Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною
  (2015) Радченко, А. М.; Остапенко, О. В.; Radchenko, Andrii M.; Ostapenko, Oleksii V.
  Виконано аналiз ефективностi трансформацiї скидної теплоти газових двигунiв тригенерацiйної установки автономного енергозабезпечення. Виявлено наявнiсть значних втрат теплоти, обумовлених вiдведенням теплоти вiд зворотного теплоносiя, що подається до вузлiв охолодження газових двигунiв пiсля абсорбцiйної бромистолiтiєвої холодильної машини. Запропонована система трансформацiї скидної теплоти з двопоточною подачею зворотного теплоносiя до газових двигунiв з додатковою витратою у другому потоцi.
 • Документ
  75 років Кафедрі суднових та стаціонарних енергетичних установок Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
  (2015) Горбов, В. М.; Шостак, В. П.; Horbov, Viktor M.; Shostak, Volodymyr P.
  Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) – найбільша кафедра на Машинобудівному інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вона є випусковою кафедрою за трьома спеціальностями: "Суднові енергетичні установки та устаткування", "Теплоенергетика" та "Експлуатація суднових енергетичних установок".