№ 1 (488) 2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Емісія метану з дна Світового океану. Екологічні питання. Технічні рішення
  (2022) Зур’ян, О. В.; Zurian, Oleksii V.
  Глобальна зміна клімату за останні десятиліття у суспільній свідомості посіла істотне міцне місце в низці глобальних екологічних проблем. Спостерігається тенденція багатьох країн до жорсткішого ставлення до викидів парникових газів та розроблення технологій, що забезпечують зменшення викидів парникових газів в атмосферу Землі. Серед парникових газів друге місце після вуглекислого газу посідає газ метан. У зв’язку з цим оцінка ролі метану у глобальній зміні клімату та запровадження технологій зменшення цього впливу на довкілля є важливим та актуальним науковим завданням. Мета – на підставі аналітичних та експериментальних досліджень оцінити роль метану у зміні клімату на основі різних показників, які використовуються у наукових дослідженнях і рекомендаціях, у разі об’єктивної оцінки ролі метану в глобальних екологічних планетарних процесах; виконати аналіз наявних методичних та технічних рішень для зменшення викидів метану внаслідок емісії з дна Світового океану в атмосферу Землі. Методика. У статті використано такі методи, як: аналіз, синтез, дедукція, метод екстраполяції, порівняльний метод та індуктивний. Результати. Проведено дослідження співвідношення антропогенних і природних викидів метану, виконана оцінка співвідношення різних джерел викидів. Науково обґрунтовано, що одним з екологічно небезпечних джерел дегазації Землі є просочування метану з дна Світового океан на водну поверхню. Наведено дані щодо дегазації акваторії Чорного моря. Зосереджено увагу на загальній емісії метану в атмосферу і зростанні концентрації метану у світі останніми роками. Наукова новизна полягає в новому підході до зменшення викидів парникових газів за рахунок створення методичних та технічних засобів улавлювання газу метану з донних покладів газогідратів, сипів та грязьових вулканів з подальшим їх транспортуванням та зберіганням для використання в промисловості та енергетиці. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі студентів, а також можуть стати основою для подальших наукових досліджень процесів глибинної дегазації Землі та істотного впливу цих природних процесів як на навколишнє середовище, так і на формування енергетичних та інших життєво важливих ресурсів.
 • Документ
  Сучасний стан та динаміка розвитку підприємств кондитерської промисловості України
  (2022) Сорокіна, А. М.; Sorokina, Alona M.
  Економічний розвиток держави багато в чому залежить від ситуації в харчовій промисловості і зокрема в кондитерські галузі. Особливої актуальності набуває динаміка розвитку підприємств кондитерської галузі. Ефективність їх функціонування як складних виробничо-економічних систем залежить від спроможності швидко реагувати і адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовищ і передбачає застосування ефективного і якісного виробництва продукції, реалізація якої забезпечить досягнення високого рівня економічної стійкості та відповідатиме ринковим стандартам та перспективам. Останнім часом ринок кондитерської продукції України зазнав значних змін, які спричинені перш за все підвищенням ціни на товари, ситуацією, яка склалася на сході України та зниженням купівельної спроможності населення, що призвело до економічної кризи. Проте кондитерська галузь України має високий потенціал, що й визначило актуальність теми дослідження. Однією з найрозвиненіших галузей харчової промисловості України є кондитерська галузь. Основний напрямок галузі – це необхідність більшого зростання якості та смакових переваг продукції і покращення її менту. Актуальним є забезпечення потреб населення високоякісною продукцією; вдосконалення виробництва кондитерської галузі. Кондитерські товари – це вироби, які мають високу калорійність та засвоюваність, приємні на смак та аромат, а також привабливі на зовнішній вигляд. Дана стаття присвячена дослідженню сучасного стану, основним тенденціям, структурі та особливостям розвитку підприємств кондитерської галузі України в умовах сучасної економіки. Проведено аналіз сезонності продукції кондитерського ринку України. Окреслено основні проблеми розвитку кондитерського ринку України. Проаналізовано обсяги виробництва та показники розвитку вітчизняних кондитерських підприємств. На основі аналізу кондитерського ринку України було з’ясовано, що, попри складну кризу в країні, деякі виробники кондитерської галузі суттєво збільшили прибутки, що свідчить про потенціал розвитку та можливості кондитерської галузі у період кризи. Зроблено висновки щодо смаків споживачів та марок кондитерських виробнків.
 • Документ
  Метод чек-листів та концепція кругової комп’ютерної оцінки ризиків швартування суден
  (2022) Сагайдак, О. І.; Sagaydak, Oleksandr I.
  Мета. Швартування судна є невиробничою операцією, яку неможна оминути. З іншого боку – це завжди ризикована операція, яка здійснюється різними організаціями, що мають різні бачення припустимих ризиків. Крім того, існує велика вірогідність людської помилки або суто формального підходу. Між тим вартість помилки може бути значною. Тому метою цієї статті є формулювання концепції кругової (з точки зору усіх учасників процесу швартування) оцінки ризиків, що здійснюється за допомогою комп’ютерних технологій методом чек-листів. Методика. Чеклисти широко використовуються при оцінці ризиків багатьох операцій у морській галузі. У нашому дослідженні пропонується використати їх для формалізації даних, отриманих від декількох учасників операції швартування судна, що надає можливість їх комп’ютерної обробки. Комп’ютерна обробка має здійснюватися на незалежному сервері з адаптованим під кожного учасника інтерфейсом. Програма оцінки ризиків обчислює результат окремо для кожного з учасників, на базі цих рекомендацій учасник приймає рішення про можливість проведення операції. Результати. На основі проведеного аналізу можна припустити, що зараз існують досить якісні методи оцінки ризиків швартовних операцій, є можливість їх вдосконалення, але вони майже не враховують взаємодії учасників процесу і не мають змоги обмінюватись вими даними. Крім того, зберігається великий вплив людського фактору на результат оцінки ризиків. Наукова новизна. На основі отриманих результатів можна дійти висновку, що буде корисним провадити оцінку ризиків процесу швартування судна не окремо кожним з учасників операції, як це робиться зазвичай, а з різних точок зору (з точок зору кожного зі учасників процесу) на незалежному сервері, що надасть змогу використовувати дані усіх стейкхолдерів (а також державних інституцій), формалізувавши наявні чек-листи. Це врахує специфіку кожного з учасників процесу швартування судна, зменшить вплив людського фактору та підвищить безпеку проведення операції. Практична значимість. Впровадження такої концепції у першу чергу підвищить безпеку операції швартування (її можна також застосувати до інших операцій), вона також зменшить навантаження на персонал, що відповідає за оцінку ризиків, прискорить та зробить більш об’єктивним процес оцінки ризиків.
 • Документ
  Алгоритмічне забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G
  (2022) Смірнова, Т. В.; Верховець, О. С.; Буравченко, К. О.; Смірнов, С. А.; Гермак, В. С.; Smirnova, Tetiana V.; Verkhovets, Оleksii S.; Buravchenko, Kostiantyn O.; Smirnov, Serhii A.; Viktoriia, Hermak S.
  Однією з головних проблем розгортання сучасних безпроводових мереж зв’язку для інформаційних мереж, які забезпечують надання запитуваних послуг із заданими показниками ефективності функціонування, є більш ефективне планування, що дозволить, з одного боку, забезпечити необхідну якість обслуговування (цільову ефективність) та з іншого, підвищити економічну ефективність використання мережевих ресурсів. Тому актуальним завданням, яке вирішується у даній роботі, є формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів. Для формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів у даній роботі вирішені такі часткові задачі: проведено удосконалення методу планування стільникової мережі 5G; проведено удосконалення методу проектування та оптимізації структурованих кабельних систем для транспортних потреб мережі стільникового зв’язку; розроблено алгоритмічне забезпечення для попереднього планування мережі зв’язку для потреб підприємства. Мета. Метою роботи є розробка алгоритмічного забезпечення для планування стільникової мережі 5G удосконаленої мережевої архітектури підприємств для подальшої оптимізації виробничих процесів. Методика. Основні теоретичні положення роботи отримані з використанням методів теорії оптимізації, теорії складних систем, теорії телекомунікацій. Результати. Удосконалено метод планування стільникової мережі 5G, удосконалено методу проектування та оптимізації структурованих кабельних систем для транспортних потреб мережі стільникового зв’язку, розроблено алгоритмічне забезпечення для попереднього планування мережі зв’язку для потреб підприємства. Наукова новизна. Формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів дозволить, з одного боку, забезпечити необхідну якість обслуговування (цільову ефективність), а з іншого, підвищити економічну ефективність використання мережевих ресурсів. Практична значимість. Підвищення якості обслуговування та економічної ефективності використання мережевих ресурсів.
 • Документ
  Побудова гетерогенної мережі підприємства з підтримкою QoS / QoE якості доставки інформації
  (2022) Самойлов, А. М.; Конох, І. С.; Оксанич, І. Г.; Бельська, В. Ю.; Samoilov, Andrii М.; Konokh, Igor S.; Oksanych, Iryna G.; Belska, Victoria Y.
  У статті досліджуються підходи щодо побудови гетерогенної мережі підприємства, яка може підтримувати якість послуги QoS та суб’єктивної оцінка QoE для загального трафіку мережі та мультимедійного сервісу відео- та аудіо- з мінімізацією негативних факторів. Метою роботи є аналіз наявних стандартних підходів та загальних методик побудови гетерогенної мережі підприємства, управління і варіантів оцінки якості. Підходи побудови мережі підприємства базуються на аналізі стандартів, що дозволяє обрати OSS / BSS та TMN з точки зору забезпечення якості мережі з початку її побудови. Підхід, запропонований у роботі, включає розгляд параметрів, що являють собою параметри якості обслуговування QoS на прикладному, мережевому та фізичному рівнях ISO / OSI. Надійність передачі пакетів залежить від пропускної спроможності, затримки, тремтіння, втрати даних, доступності послуги, безпеки, зони покриття та часу встановлення з’єднання. На відміну від QoS показника, QoE не технічний та вимірює ступінь позитивного чи негативного досвіду користування як залишкову якість після спотворення контенту гетерогенною мережею до кінцевого користувача. Вищеназвані фактори впливу змінюють акцент управління гетерогенною мережею підприємства в бік продуктивності. Результати показують, що якість передачі мультимедіа трафіку визначається втратою мережевих пакетів, тремтінням та затримкою пакета, затримкою з’єднання. Оптимізоване управління включає адміністрування, аналіз помилок та підтримання якості обслуговування. Уточнення якості кінцевим користувачем виконується оцінкою поширеного VoIP сервісу у гетерогенних мережах підприємства. Упровадження мережі на протоколах PIM, технології АТМ, протоколу управління SNMP та диференційованих послуг DiffServ на комутуючих пристроях для зменшення затримки – такий підхід до побудови та аналізу послуг мережі дозволяє вирішувати питання оцінювання якості функціонування гетерогенних мереж підприємств не тільки за параметрами QoS, але й за рахунок суб’єктивної оцінки QoE сервісів, що обслуговують інформаційний трафік та трафік з пріорітизацією. Отже, надання мультисервісних послуг за QoE набуває практичної актуальності та практично значимого завдання для побудови гетерогенної мережі підприємства з підтримкою QoS / QoE якості доставки інформації.
 • Документ
  Вдосконалення архітектури наявного програмного комплексу управління розкладом Державного університету "Житомирська політехніка"
  (2022) Морозов, А. В.; Вакалюк, Т. А.; Плечистий, Д. Д.; Зосімович, Д. М.; Morozov, Andrii V.; Vakaliuk, Tetiana A.; Plechystyi, Dmytro D.; Zosimovych, Denys M.
  Мета – вдосконалити архітектуру наявного програмного комплексу управління розкладом Державного університету «Житомирська політехніка» для мінімізації подальшого впливу зовнішніх чинників на неї. Методика. Об’єкт дослідження – архітектури програмного забезпечення на рівні системи та застосунків. Предмет дослідження – зовнішні фактори та результат їхнього впливу на формування та зміни в архітектурах програмного забезпечення. У роботі було використано методи мобільних технологій розробки крос-платформних додатків із застосуванням підходів об’єктно-орієнтованого програмування, системного аналізу, порівняльного аналізу, експериментального аналізу, аналізу наукових та науково-практичних публікацій. Результати. У цьому дослідженні було реалізовано архітектурне вдосконалення наявного програмного комплексу управління розкладом Житомирської політехніки для мінімізації впливу зовнішніх чинників на її архітектуру. На поточний момент програмна інженерія розвивається стрімкими темпами, з’являються нові дослідження і досвід проєктування системних і програмних архітектур. Засоби і підходи до побудови гнучких і довготривалих програмних архітектур, що реалізовані в цій роботі, можуть стати прецедентом для подальшого їх використання для розробки програмних систем. Наукова новизна. У ході роботи було виявлено деякі зовнішні чинники, які мають вплив на архітектури програмних продуктів, а також було досліджено масштаби зазначеного впливу. Вони призвели до нівелювання певних затрачених на розробку зусиль і повторної реалізації й перепроєктування деяких компонентів системи. Практична значимість. У результаті було розроблено мобільний додаток для перегляду розкладу, який є реімплементацією попередньої версії. Внаслідок чого було змінено архітектуру, покращено інтерфейс, а також додано новий функціонал. Реалізований програмний продукт спрямований на використання студентами та персоналом Житомирської політехніки. Мінімізувавши кошти на розгортання та підтримку мобільного застосунку, можна перейти до планування щодо його публікації у відкритий доступ після належно проведеного закритого та відкритого тестувань.
 • Документ
  Застосування комп’ютерної інженерії у фінансових розрахунках
  (2022) Бондаренко, В. Г.; Bondarenko, Valery G.
  Мета. Матриця БКГ (BCG Matrix) – інструмент стратегічного портфельного аналізу становища над ринком товарів, підприємств і підрозділів з їх ринкового зростання і займаної частки над ринком. Такий інструмент, як матриця БКГ, знаходить нині широке застосування й у менеджменті, й у маркетингу, та інших сферах економіки (і тільки). Матриця БКГ була розроблена експертами Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group), що займається управлінським консалтингом, наприкінці 1960-х років під керівництвом Брюса Хендерсона. Саме цій компанії матриця зобов’язана своєю назвою. Крім того, матриця Бостонської Консалтингової Групи стала одним із перших інструментів портфельного аналізу. Методика. Аналіз абсолютних і відносних показників, зрівняльний аналіз, метод економіко-математичного моделювання. Результати. З аналізу попередніх таблиць було встановлено, що життєві цикли обраних страхових продуктів мали подібний розвиток для кожної страхової компанії за обраний період. Отримані результати корелюють із загальною ситуацією, що склалася на вітчизняному страховому ринку. Наукова новизна. Полягає в розробленні авторами наукових висновків, пропозицій та рекомендацій щодо розробки стратегії діяльності страхової компанії, що є її вагомим інструментом для утримання провідних позицій на ринку в умовах непередбачуваності змін зовнішнього середовища та зростаючого числа конкурентів. Вона є систематичним планом поведінки страховика, спрямованим на найбільш ефективне використання ресурсів та отримання максимальної прибутковості на перспективу. Практична значимість. Конкуренція в онлайн-просторі постійно зростає, та бізнесу все складніше виконувати потрібний обсяг продажів, використовуючи звичні методи. За допомогою прийомів комп’ютерної інженерії ви використовуєте можливості сайту як канал продажів по-максимуму. Спробуємо застосувати матрицю БКГ до аналізу фінансового стану страхової компанії в сучасних умовах та обґрунтувати висновки щодо її застосування.
 • Документ
  Лабораторний комплекс для дослідження параметрів електронних компонентів
  (2022) Рябенький, В. М.; Трибулькевич, С. Л.; Ryabenkyy, Volodymyr M.; Trybulkevich, Serhii L.
  Проаналізовано сучасний досвід побудови лабораторного обладнання для вимірювання параметрів електронних компонентів. Розглянуто основні методи вимірювань та розрахунку параметрів електронних компонентів. Проведено огляд наявного ринку схемотехнічного лабораторного обладнання. Досліджено алгоритми розрахунку основних параметрів та практичного визначення параметрів SPICE моделей електронних компонентів. Розроблено універсальну програмно-апаратну платформу для вимірювання та розрахунку параметрів електроних компонентів, яка може бути використана у розробці сучасної силової електроніки та проведенні досліджень у лабораторних роботах. Запропоновано автоматизований метод визначення типу компонента та вимірювання його характеристик. У апаратній частині використано сучасні телекомунікаційні технології, завдяки чому запропоновано методику проведення лабораторних робіт з твердотілої електроніки в умовах дистанційного навчання. Мета – розробка комплексного підходу до вимірювання параметрів електронних компонентів; автоматизація процесу дослідження та розрахунку математичних моделей електронних компонентів з подальшим їх імпортом у програми схемотехнічного моделювання. Методика. Під час виконання дослідження використовувались методи порівняльного аналізу та експериментальні методи. Результати. Розроблена універсальна апаратна платформа лабораторного стенду з дослідження параметрів електронних компонентів, яка може використовуватись для лабораторних робіт з твердотілої електроніки, а також у розробці та налагодженні електронних пристроїв. Наукова новизна. Розроблено комплексну методику з вимірювання параметрів дискретних електронних компонентів, розрахунку їх характеристик із можливістю визначення параметрів SPICE моделей із подальшим їх імпортом у програми схемотехнічного моделювання. Практична значимість: проведення випробувань електронних компонентів та організація лабораторного практикуму з твердотілої електроніки в умовах дистанційного навчання, налагодження електронного обладнання, підбір комплементарних пар.
 • Документ
  Сучасні способи переробки пластикових відходів для зменшення забруднення вод Світового океану
  (2022) Тимошевський, Б. Г.; Шалапко, І. О.; Шалапко, Д. О.; Литвиненко, О. В.; Timochevskiy, B. G.; Shalapko, I. O.; Shalapko, D. O.; Litvinenko, O. V.
  Проблема утилізації пластикових відходів є надзвичайно актуальною і має глобальне значення, оскільки світове виробництво пластмас має стійку тенденцію до зростання. У даний час у світі виробляється близько 400 млн т. різних видів пластмас, і, за прогнозами, до 2050 р. всього близько 12000 млн т накопичених пластикових відходів буде викинуто на звалища або в навколишнє середовище. При цьому полімери практично не розкладаються і не гниють, що значно посилює ситуацію, що склалася. У зв’язку із цим розробка ефективних способів утилізації відходів полімерних матеріалів є одним із першочергових завдань світової спільноти. Останнім часом у пресі, наукових публікаціях та патентах з’явилося багато повідомлень про різні напрями та способи переробки відходів полімерних матеріалів у цінні органічні речовини. Одним із таких напрямків є їх термічна та термокаталітична деструкції у вуглеводневі фракції, які після відповідної обробки можуть бути використані як високоякісне моторне паливо. Перспективним методом утилізації цих відходів є піроліз, що вигідно відрізняється від відомих способів утилізації і має додаткову перевагу з точки зору можливості перетворення пластикових відходів у різні види палива (кокс, рідке вуглеводневе та газоподібне паливо). У статті узагальнені відомості про види піролізу полімерів, механізм процесу та паливо, що утворюється. Зроблено акцент на порівняльному аналізі двох основних типів піролізу термічного (некаталітичного) та каталітичного. Наведено характеристики, шляхи та перспективи використання продуктів піролізу пластикових відходів. Подано короткий виклад проблем та перешкод, що впливають на розвиток різних способів отримання палива при піролізі. Ураховуючи той факт, що кількість відходів полімерних матеріалів щорічно збільшується, розробка високоефективної технології їх переробки у вуглеводневі паливні фракції дозволить створити додаткове джерело виробництва моторного палива і частково вирішити проблему його дефіциту, що намітилася останнім часом, а також може стати одним із передових методів очищення вод світового океану від величезних сміттєвих плям, які знаходяться на поверхні океану.
 • Документ
  Визначення вихідних параметрів шламового насосу для можливості моделювання його характеристик у разі модернізації
  (2022) Мошенцев, Ю. Л.; Гогоренко, О. А.; Moshentsev, Yuryi L.; Gogorenko, Oleksiy A.
  Шламові насоси використовуються в технологічному процесі на гірничо-збагачувальних комбінатах для відкачування пульпи (сильно забрудненої рідини з високою концентрацією частинок піску та ґрунту) у хвостосховища. Зазвичай хвостосховище споруджують за декілька кілометрів від гірничо-збагачувального комбінату і у міру його заповнення виникає необхідність подавати пульпу на нове хвостосховище, яке, як правило, буде розташовуватися на більшій висоті. У зв’язку із цим виникає проблема, яка пов’язана із необхідністю заміни шламових насосів або їх модернізацією для забезпечення необхідного напору. Слід зазначити, що вирішення проблеми не є простим та доступним через особливості самих насосів. Річ у тім, що шламові насоси споживають значну потужність і мають відповідні габарити. Так, у статті розглядається насос із потужністю приводного електродвигуна понад 1300 кВт, із зовнішнім діаметром робочого колеса 1440 мм та вагою майже 23 тонни. Для обґрунтованого прийняття рішення проблеми із насосом необхідно знати його основні параметри. Водночас під час експлуатації шламових насосів зазвичай обмежуються небагатьма вимірами, залишаючи лише ті, які визначають їх надійну експлуатацію і рентабельність. Відповідно, ці вимірювання не дають можливості визначити всі параметри, які традиційно використовуються у розрахунках насосів. Однак, як це показано у статті, для обґрунтованого вирішення завдання можна обійтися без низки таких параметрів і при цьому отримати всі відомості, необхідні для оцінки ситуації. Завдання визначення необхідних параметрів вирішується нетрадиційним способом на основі використання представлених даних. У статті розглядається спосіб отримання цих параметрів, наводяться результати відповідних розрахунків, які дозволяють оцінити можливості вирішення проблеми. За результатами розрахунків було виконано модернізацію насоса шляхом збільшення зовнішнього діаметра робочого колеса до 1500 мм. Встановлений на об’єкт модернізований насос показав результати, що відповідають розрахунковим з припустимою похибкою.
 • Документ
  Mathematical model and method for calculating the temperature level of the hermetic compressor unit
  (2022) Lytosh, Olena V.; Литош, О. В.
  Представлено математичну модель і метод розрахунку температурного рівня герметичного компресорного агрегату (ГКА) для суднових автономних кондиціонерів з урахуванням умов роботи та конструктивних параметрів машини. Наявні методи розрахунку температур елементів ГКА (холодоагенту, мастила, деталей і вузлів) з використанням математичних моделей не дають можливість створювати й удосконалювати сучасні ГКА суднового ОКВ, тому що не враховують їхні специфічні особливості. У наукових джерелах наведено результати, отримані переважно для малих ГКА торгового призначення або великих повітряних компресорів. Усе це ускладнює розрахунок температурного рівня високооборотних суднових ГКА та потребує проведення додаткових досліджень. Автором розроблені математична модель і метод розрахунку температурного рівня суднового високооборотного ГКА типу ХГВ, що дають змогу оцінити їхній тепловий стан, визначити температури елементів компресора, холодоагенту та мастила залежно від умов роботи і конструктивних параметрів машини. Математична модель та метод розрахунку температурного рівня ГКА базуються на деяких основних положеннях і припущеннях. Утверджено порядок розрахунку температурного рівня ГКА. Для перевірки адекватності математичної моделі зіставлено результати розрахунку температурного рівня ГКА з дослідними даними. Розрахункові й експериментальні значення температур основних елементів ГКА, холодоагенту та мастила відрізняються в середньому на 2…3 °С, максимальні – на 6…7 °С (відхилення не перевищує 5…6 %). Зіставлення результатів розрахунку та експерименту дає змогу зробити висновок, що розроблена математична модель адекватна досліджуваним процесам і може бути рекомендована до впровадження у практику проєктування високооборотних ГКА. За допомогою розробленого методу виконано такі дослідження: визначено раціональну товщину ізоляції нагнітального тракту ГКА, розглянуто різні варіанти системи охолодження, оцінено вплив кольору зовнішньої поверхні кожуха ГКА на температурний рівень машини. У результаті встановлено, що охолодження кожуха ГКА водою з випарника кондиціонера, яка подається в піддон, що охоплює тільки нижню частину кожуха, дає можливість знизити температурний рівень на 10…25 °С. Визначено, що фарбування кожуха ГКА чорним матовим лаком дає змогу знизити його температурний рівень на 6…7 °С (порівняно з нинішнім фарбуванням у жовтий колір), а раціональна товщина ізоляції нагнітального тракту становить 2…2,5 мм.
 • Документ
  Формування цифрового двійника пасажирського судна з аутригерами: метод розрахунку повного опору
  (2022) Слободян, С. О.; Морозов, К. О.; Slobodyan, Sergey O.; Morozov, Kostyantyn О.
  При створенні життєвого циклу цифрового двійника судна має бути враховано всі процеси його формування та насичення, що здійснюються у рамках цифрового наукового центру суднобудування та цифрового конструкторського бюро. Результати формування та насичення цифрового двійника є основою для здійснення наступних процесів на цифровому виробництві та при цифровій експлуатації. З перспективних напрямків подальшого розвитку суднобудівної галузі слід зазначити формування технологічної платформи Shipbuilding 4.0, у рамках якої реалізується цифрове суднобудування. Тому однією зі складових платформи Shipbuilding 4.0, має бути метод визначення повного опору судна, і який дасть змогу на стадії раннього проектування вже вирішити питання потужності силової установки. Перший етап методу, це обробка даних модельних випробувань за допомогою регресійного аналізу – метод найменших квадратів, за основу якої була взята робота Dejan Radojcic, професора Белградського університету. Розрахункова частина включає в собі формули по визначенню повного опору та форм-фактора на основі рекомендацій конференції 1978 року так званої ITTC’78 (International Towing Tank Conference). Стосовно цих рекомендацій була врахована специфіка розрахунку багатокорпусного судна на основі наукових досліджень Prasanta K Sahoo. Також до методу було включено дослідження Benjamin Ackers який враховує вплив хвильової інтерференції на опір судна з аутригерами шляхом розподілу водотоннажності між головним корпусом та боковими блоками плавучості, варіюючи їх розташуванням щодо нього. В якості головного корпусу судна з аутригерами, яке розглядалось у цій роботі, було обрано концепції моделей систематичних серій 62 та 65 із співвідношенням L/B від 6,6 до 9,3. Аутригери являють собою ті ж самі моделі систематичних серій 62 і 65, розділені по діаметральної площині (із врахуванням дослідження Benjamin Ackers) та співвідношенні до головного корпусу, виходячи із залежностей, які отримано шляхом обробки даних експериментів проведених у дослідницьких басейнах у різний час. Слід зазначити, що пасажирське судно з аутригерами представлено як однокорпусне судно з великою відносною довжиною та малою остійністю, для компенсації якої застосовані аутригери.
 • Документ
  Визначення типу пасажирського судна для маршруту "Очаків – Кінбурнська Коса"
  (2022) Слободян, С. О.; Морозов, О. О.; Slobodyan, Sergey O.; Morozov, Oleksii A.
  Метою статті є визначення архітектурно-конструктивного типу пасажирського судна прибережного плавання для маршруту «Очаків – Кінбурнська коса». Методика. Застосовано методи теорії та проєктування суден, аналізу й статистики. Результати. Проведено аналіз проєктних та експлуатаційних характеристик різних типів багатокорпусних суден. На підставі цього аналізу визначено архітектурно-конструктивний тип пасажирського судна прибережного плавання для маршруту «Очаків – Кінбурнська коса». Наукова новизна. Уперше узагальнені та проаналізовані дані щодо морехідних якостей, проєктних та експлуатаційних характеристик багатокорпусних суден різних типів, а також визначено архітектурно-конструктивний тип пасажирського судна прибережного плавання для маршруту «Очаків – Кінбурнська коса». Практичне значення. На основі узагальнених емпіричних і теоретичних даних, отриманих у процесі проєктування та експлуатації різних типів пасажирських суден, визначено, що необхідно прагнути до збільшення відношення L/B, зменшення осадки d, а також до відносної швидкості Frl>0,6. Здійснено порівняння навантаження мас однокорпусного пасажирського судна проєкту Р51 та катамарану Р132, у результаті якого визначено, що металоємність катамарана може перевищувати металоємність однокорпусного судна вдвічі. Наведені дані зіставлення значень опору катамарана, головні елементи якого вибрані для заданого швидкісного режиму руху, та порівняльного однокорпусного судна, ширина якого дорівнює сумарній ширині обох корпусів катамарана. Це не може бути коректним під час зіставлення й визначення переваг тієї чи іншої схеми в оцінці ходовості, тому що головні розміри такого однокорпусного судна можуть значно відрізнятися від рекомендованих для вибраного швидкісного режиму. Таким чином, катамаран не має переваги в ходовості як у водотоннажному, так і в перехідному режимі руху порівняно з однокорпусним судном. Також визначено, що судно з аутригерами, за аналогією з вітрильними тримаранами, є оптимальним типом судна під час руху у водотоннажному й перехідному режимах, які до того ж мають можливість висаджувати пасажирів на необладнане узбережжя, є оптимальним архітектурно-конструктивним типом для пасажирського судна прибережного плавання для маршруту «Очаків – Кінбурнська коса». Крім вказаного маршруту, таке судно може використовуватися й на інших прибережних або річкових маршрутах. Авторами статті наведено загальний вигляд такого судна. Для визначення оптимальних головних елементів вирішено оптимізаційне завдання, однак у межах представленої статті воно не розглядається.
 • Документ
  Вплив утилізації суден методом затоплення на екологію та безпеку судноплавства
  (2022) Пізінцалі, Л. В.; Шумило, О. М.; Александровська, Н. І.; Россомаха, О. І.; Рабоча, Т. В.; Россомаха, О. А.; Pizintsali, Liudmyla V.; Shumylo, Oleksandr O.; Aleksandrovska, Nadiia I.; Rossomakha, Olena I.; Rabochaya, Tatiana V.; Rossomakha, Oleh A.
  Стаття присвячена проблемним питанням забезпечення безпеки судноплавства, які є одними з найважливіших на морському транспорті, оскільки від їх успішного вирішення залежить охорона життя та здоров’я членів екіпажів суден і пасажирів, збереження самих транспортних засобів та вантажів, що перевозяться на них, а також вплив на навколишнє середовище. Особливу увагу автори приділили впливу утилізації суден методом затоплення на екологію та безпеку судноплавства. Особливу увагу автори звернули на географічний фактор впливу на безпеку – стан судноплавних артерій. Показано динаміку утилізованих суден за останні 5 років та зазначено, що судноплавство може зробити важливий внесок у циклічну економіку. В економіці замкнутого циклу наявні вироби або матеріали залишаються у використанні довше і таким чином захищають природні ресурси Землі. Останніми роками утилізація старих суден стала проблемою для НС, і ця проблема не зводиться до дотримання правил техніки безпеки на підприємствах з утилізації суден. Автори вказують, що базовим міжнародним стандартом в галузі екологічного менеджменту є стандарт ISO 14001:2004. Особливу увагу приділено Найробійській конвенції про видалення затонулих та затоплених суден та проблемам ратифікації цієї конвенції Україною. Останніми роками у світовій практиці сталися глибокі якісні зміни у системі організації та управління природокористуванням і охорони НС. Суть змін, що відбуваються, у підходах до вирішення екологічних проблем полягає у поступовій відмові від переважання традиційних методів управління і переході до сучасних ринкових механізмів екологічного регулювання. Автори визначили свою думку щодо основних проблемних позицій України у розвитку процесів утилізації суден та шляхів їх вирішення, що спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та безпеки судноплавства. Крім того, підкреслюють вплив розвитку утилізації суден на відродження судноремонтних заводів України та суміжних галузей.