№ 5 (461) 2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Розробка і дослідження систем автоматичного керування швидкістю переміщення підводного апарата за його горизонтального прямолінійного руху
  (2015) Волянський, С. М.; Volianskyi, Serhii M.
  Отримавши подальший розвиток комбiнований метод компенсацiї збурень, дає змогу шляхом вибору коефiцiєнтiв адаптивного регулятора залежно вiд нестацiонарних параметрiв баророзвантаженого асинхронного двигуна пiдвищити точнiсть керування пiдводним апаратом. Розроблено систему автоматичного керування швидкiстю перемiщення пiдводного апарата за його горизонтального прямолiнiйного руху. Проведено моделювання роботи системи керування iз синтезованими регуляторами.
 • Документ
  Установка для обеззараживания воды высокочастотным стримерным разрядом
  (2015) Богуславский, Л. З.; Ярошинский, Н. С.; Boguslavskyi, L. Z.; Yaroshynskyi, M. S.
  Описано конструкцiю установки й подано висновки зi знезараження необробленої рiчкової води за допомогою високовольтних високочастотних стримерних розрядiв. Дослiджено процес впливу стримерних розрядiв на живi мiкроорганiзми. Вода оброблялася в стоячому i проточному режимах. Отриманi результати показують ефективнiсть впливу стримерного високочастотного розряду для знезараження води.
 • Документ
  Повышение эффективности системы оборотного охлаждения газопоршневых двигателей тригенерационной энергетической установки
  (2015) Радченко, Н. И.; Коновалов, А. В.; Грич, А. В.; Radchenko, Nicholay I.; Konovalov, Andrey V.; Нrych, Artem V.
  За результатами аналiзу ефективностi роботи системи оборотного охолодження наддувної газоповiтряної сумiшi газопоршневого двигуна тригенерацiйної установки встановлено, що в теплий час система оборотного охолодження з градирнею сухого типу не в змозi демпфувати вплив пiдвищеної температури повiтря на входi наддувного турбокомпрессора. Розглянуто використання конденсата, що випадає в процесi охолодження приточного повiтря машинного вiддiлення газопоршневих двигунiв тепловикористовуючою холодильною машиною, в системi оборотного охолодження наддувної газоповiтряної сумiшi двигуна i тепловикористовуючої холодильної машини.
 • Документ
  Термопрессорное охлаждение наддувочного воздуха судового ДВС
  (2015) Коновалов, Д. В.; Джуринская, А. А.; Konovalov, Dmytro V.; Dzhurinskaya, Anna А.
  Розглянуто методологiчний пiдхiд до охолодження наддувного повiтря в середньообертовому двигунi iз застосуванням термогазодинамiчного ефекту. Для пiдвищення ефекту зниження температури повiтря перед двигуном i збiльшення потужностi компресора запропоновано здiйснювати попереднє охолодження повiтря перед компресором, а вологу, що конденсується в теплообмiннику впорскувати в термопресор. Застосування термопресорної системи з попереднiм охолодженням дозволяє збiльшити тиск повiтря, з одночасним зниженням температури, що, у свою чергу, збiльшує потужнiсть компресора на 10...20 % з вiдповiдним збiльшенням потужностi двигуна.
 • Документ
  Солнечные абсорбционные холодильные системы многоступенчатого типа
  (2015) Дорошенко, А. В.; Гоголь, Н. И.; Демьяненко, Ю. И.; Людницкий, К. В.; Doroschenko, Aleksander V.; Gogol, Nikolai I.; Demianenko, Jurij I.; Ludnitski, Konstantin V.
  Авторами представленi новi схемнi рiшення багатоступеневих багатофункцiональних холодильних систем i систем кондицiонування повiтря, якi ґрунтуються на абсорбцiйному циклi, що використовує тепло, та сонячну енергiю для регенерацiї (вiдновлення концентрацiї) абсорбента. В тепломасообмiннiй апаратурi осушуючого та охолоджуючого контурiв сонячних систем використовуються багатоканальнi композицiї iз полiмерних матерiалiв. Виконано аналiз можливостей розроблених сонячних систем.
 • Документ
  Выбор топливных цистерн сжиженного природного газа для судов с длинной рейсовой линией
  (2015) Горбов, В. М.; Митенкова, В. С.; Gorbov, Viktor М.; Мitienkova, Vira S.
  Наведено обґрунтування вибору типу паливних цистерн зрiдженого природного газу за масогабаритними параметрами для суден з довгою рейсовою лiнiєю (на прикладi контейнеровозiв). Отриманi значення об'єму та маси мембранних, призматичних, цилiндричних, сферичних сталевих та алюмiнiєвих паливних танкiв ЗПГ у широкому дiапазонi встановленої потужностi головних двигунiв. Представленi рекомендацiї щодо вибору типу цистерн для газоподiбного палива на стадiї концептуального проектування.
 • Документ
  Конвективна тепловіддача при утилізації теплоти парогазової суміші в контактному апараті газокрапельного типу
  (2015) Безродний, М. К.; Рачинський, А. Ю.; Bezrodnyi, Myhaylo К.; Rachinskii, Artur Уu.
  Експериментально визначено iнтенсивнiсть тепловiддачi в контактному апаратi газокрапельного типу з вiдцентровою форсункою в умовах утилiзацiї теплоти вiдхiдних газiв енергетичних агрегатiв. Дослiдження проведенi в дiапазонi надлишкового тиску води перед форсункою (0,2 – 0,6 МПа) i об'ємною долею водяної пари парогазової сумiшi на входi в апарат вiд 0,1 до 0,35. За результатами експериментальних дослiджень було визначено коефiцiєнти тепловiддачi, якi були вiднесенi до реальної поверхнi крапель. Отриманi результати експериментальних дослiджень коефiцiєнтiв тепловiддачi були порiвнянi з даними для одиночної краплi. Встановлено, що iнтенсивнiсть конвективної теловiддачi вiд парогазового потоку до системи крапель в факелi форсунки значно вища, нiж для одиночної краплi.
 • Документ
  Оценка эффективности циклов судовых герметичных парокомпрессорных холодильных машин
  (2015) Лытош, Е. В.; Дорош, В. С.; Lytosh, Olena V.; Dorosh, Vadim S.
  Запропонований метод оцiнки ефективностi циклiв сучасних герметичних парокомпресорних холодильних машин суднового устаткування кондицiонування i рефрежерацiї за вiдсутностi безповоротностi i при розширеннi температурних меж циклу з iдеальним i реальним герметичним компресорним агрегатом.
 • Документ
  Математическое моделирование нагрева диэлектрического материала в микроволновом электромагнитном поле
  (2015) Волгушева, Н. В.; Volgusheva, Natalya V.
  Аналiзується можливiсть застосування iснуючих аналiтичних моделей теплопровiдностi в тiлi при дiї внутрiшнiх джерел теплоти до рiшення завдань нагрiвання в мiкрохвильовому полi. Дослiджено математичну модель, що описує температурне поле напiвобмеженого масиву в умовах мiкрохвильового нагрiвання.
 • Документ
  Методологический подход к определению рациональной тепловой нагрузки комбинированных абсорбционно-эжекторных холодильных машин для охлаждения воздуха на входе ГТУ
  (2015) Радченко, А. Н.; Radchenko, Andrey M.
  Запропоновано методологiчний пiдхiд до визначення рацiональних теплових навантажень на високотемпературний абсорбцiйний бромисто-лiтiєвий та низькотемпературний хладоновий ежекторний ступенi комбiнованих абсорбцiйно-ежекторних холодильних машин охолодження повiтря на входi газотурбiнних установок, що утилiзують теплоту їх вiдпрацьованих газiв.
 • Документ
  Математическая модель двухступенчатого охладителя воздуха на входе газотурбинной установки
  (2015) Радченко, Н. И.; Кантор, С. А.; Бохдаль, Лукаш; Radchenko, Nikolay I.; Kantor, Sergey A.; Bohdal, Lukash
  Розглянуто охолодження повiтря на входi газотурбiнних установок (ГТУ) термотрансформаторами, що використовують теплоту вiдпрацьованих газiв. Показано, що застосування як термотрансформаторiв тепловикористовуючих абсорбцiйно-ежекторних холодильних машин (АЕХМ) забезпечує значно бiльшу економiю палива за рахунок бiльш глибокого охолодження повiтря на входi ГТУ ежекторною холодильною машиною (ЕХМ) на низькокиплячому робочому телi (НРТ) порiвняно з традицiйними абсорбцiйними бромисто-литiєвими холодильними машинами (АБХМ). Однак це потребує застосування повiтроохолоджувачiв комбiнованого типу з використанням холодної води вiд АБХМ в їх високотемпературному ступенi охолодження i киплячого НРТ – в низькотемпературному. Розроблено математичну модель повiтроохолоджувачiв комбiнованого типу.
 • Документ
  Перспективы применения холода в судовой энергетике
  (2015) Рыжков, С. С.; Радченко, Н. И.; Сербин, С. И.; Ryzhkov, Sergey S.; Radchenko, Nikolay I.; Serbin, Sergey I.
  Проаналiзовано тенденцiї вдосконалення систем утилiзацiї теплоти вiдхiдних газiв i наддувного повiтря суднових дизельних установок i виявлено резерви пiдвищення паливної ефективностi установок шляхом охолодження повiтря на входi. Показано ефективнiсть застосування охолодження повiтря на входi головного двигуна на конкретнiй рейсовiй лiнiї з урахуванням змiнних упродовж рейсу клiматичних умов експлуатацiї.
 • Документ
  Энергетическая эффективность теплового эффекта взаимодействия диэлектрических материалов с микроволновым полем
  (2015) Бошкова, И. Л.; Boshkova, Irina L.
  Проведений аналiз ефектiв перетворення енергiї мiкрохвильового поля в теплову при взаемодiї з дiелектричним матерiалом. Доведено, що ККД мiкрохвильової камери залежить не тiльки вiд маси завантаження, а також вiд спiввiдношення товщини шару i площi вiдкритої поверхнi зразка. Запропонованi рiвняння для розрахунку середньої напруженостi електричного поля i питомої теплоти перетворення енергiї мiкрохвильового поля.
 • Документ
  Повышение эффективности судовых МОД охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе
  (2015) Андреев, А. А.; Андреева, Н. Б.; Andreev, Artem A.; Andreeva, Natalya В.
  Доведено можливiсть встановлення тепловикористовуючої установки охолодження в машинному вiддiленнi судна. Як термотрансформатор розглянуто тепловикористовуючу ежекторну холодильну машину, що утилiзує теплоту наддувного повiтря МОД. Показано залежнiсть ефективностi МОД вiд температури наддувного повiтря в суднових умовах, а також доцiльнiсть утилiзацiї теплоти. Розраховано термiн окупностi тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повiтря для МОД.
 • Документ
  Расчет непотопляемости судна в системе проектирования AVEVA Marine
  (2015) Кабанова, Н. Н.; Kabanova, Natalia N.
  Наведено опис методики розрахунку i особливостей завдання вхiдних параметрiв для подальшого аналiзу непотоплюваностi судна шляхом використання системи автоматизованого проектування АVEVA Marine.
 • Документ
  Проектная оценка амплитуд бортовой качки судов с малой площадью ватерлинии в режиме основного резонанса
  (2015) Соломенцев, О. И.; Кондратьева, Л. Ю.; Solomentsev, Oleh I.; Kondratieva, Liliia Yu.
  Отриманi практичнi наближенi залежностi для визначення дисперсiї бортової хитавицi СМПВ в умовах основного резонансу. Використовувалися роздiлення хвильового збурення на головну та дифракцiйну частини, а також спiввiдношення Хаскiнда-Ньюмана для пласкої задачi.