№ 4 (478) 2019

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості шляхом розвитку конкурентних переваг
  (2019) Зєніна-Біліченко, А. С.; Zienina-Bilichenko, Antonina S.
  Анотація. Досліджено питання щодо визначення конкурентоспроможності продукції підприємств, методів її діагностики, а також науково-практичних рекомендацій щодо організаційного забезпечення. Проаналізовано вплив підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів на можливості розвитку та процвітання підприємства, що матиме конкурентні переваги в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнучкості, упровадження інновацій, розвитку знань і у сфері економії часу. Також досліджено визначення джерел формування конкурентних переваг українських підприємств харчової промисловості. Визначено, що конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг продаж). Необхідно особливо підкреслити, що конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенційними можливостями компанії. Надано оцінку та систематизовано визначення конкурентних переваг, джерела їх формування завдяки розрахунку основних показників щодо оцінки на підприємстві, що було вибране для поглибленого вивчення. Визначено, що найбільш типовими причинами новацій, що дають конкурентну перевагу, виступають: нові технології; нові або такі, що змінюються, запити споживачів; зміна вартості або наявності компонентів виробництва; поява нового сегмента галузі; зміна урядового регулювання. Дослідження конкурентоспроможності є складовою частиною аналізу ринку конкурентів, визначення механізму його функціонування. Для ефективного здійснення такого аналізу необхідна детальна інформація про підприємство, конкурентну ситуацію, ринкові чинники та результати їхньої дії. Конкурентоспроможність підприємства становить самостійну системну категорію, яка відображає ступінь реалізації мети підприємства в його взаємодії з навколишнім середовищем. Актуальність такого дослідження й управління цією категорією зростає з формуванням ринкових відносин і реформуванням конкурентного середовища. Завдяки проведеному аналізу розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення формування конкурентних переваг. Визначено чинники, що забезпечують здатність конкурувати на ринку м’ясної галузі, що дозволяють знайти шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано доцільність запропонованих заходів.
 • Документ
  Дослідження впливу витрати палива на температурні поля печі випалювання вуглецевих виробів
  (2019) Жученко, О. А.; Коротинський, А. П.; Zhuchenko, Oleksii A.; Korotynskyi, Anton P.
  Анотація. Мета. Розробка системи керування процесом випалювання вуглецевих виробів передбачає управління температурою в печі шляхом зміни витрати палива. Оскільки саме через порушення температурних режимів отримується вихід бракованої продукції, дослідження впливу зміни витрати палива на температурні поля камери печі як одного з параметрів технологічного режиму є важливою науковою та практичною задачею. Методика. У зв’язку з тривалістю та високою енергозатратністю кампанії випалювання виконати дослідження на промисловому обладнанні неможливо, саме тому як метод дослідження використовувалося математичне моделювання. Дослідження відбувається як порівняння результатів моделювання за різних витрат палива, а саме за 30 та 33 м3/год. Результати. Проведено дослідження впливу витрати палива на температурні поля камери печі на етапі камера «під вогнем». Основну увагу дослідження було приділено питанням однорідності температурного поля заготовок, що суттєво впливає на їхню якість. Побудовані температурні поля камери печі та заготовок, на підставі яких проаналізовані перепади температур по заготовках, що суттєво впливають на якість вихідної продукції. Представлені гістограми мінімальних і максимальних температур по заготовках наприкінці процесу для різних режимів роботи печі. Результатом дослідження стало виявлення залежності зміни температури димових газів від витрати палива. З результатів зроблено висновок, що зміна витрати палива призводить до значних змін температурних полів, а саме збільшується значення перепаду температур по всьому об’єму камери печі. Зроблені висновки щодо можливості зменшення витрати повітря, що йде на горіння палива. Наукова новизна. Виявлено закономірності зміни середнього значення перепаду температур по заготовкам за різних режимів роботи печі. Досліджено особливості характерних зон печі під час процесу нагрівання камери печі на етапі камера «під вогнем». Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для розроблення оновлених регламентів випалювання вуглецевих виробів у багатокамерних печах закритого типу.
 • Документ
  Баластна вода: електрогідроудар Юткіна – один із дієвих шляхів щодо її знезараження
  (2019) Тірон-Воробйова, Η. Б.; Данилян, А. Г.; Романовська, О. Р.; Tiron-Vorobiova, Nataliia B.; Danylian, Anatolii G.; Romanovska, Olha R.
  Анотація. Вода – одне з найпоширеніших, найважливіших джерел світу. З нею пов’язані не лише життєво важливі функції всього живого, а й вода виступає як «перевізник», зокрема, нею маневрують по всьому світу мільйони морських суден. Тоді вона морська. І для підтримання належних характеристик судна (крен, диферент, маневрені характеристики, остійність) необхідна «запасна» вода – морська (далі баластна). Під час перевезення величезної кількості вантажу саме баластна вода, яка закачується в баластні танки морських суден, зокрема, крупнотонажних, виступає «вагами» і не тільки. Як відомо, будь-яка вода є гарним «переносником» як живого, яке сприяє покращенню нативної флори і фауни, так і «мертвого», яке постійно накопичується в воді, завдаючи неабиякої шкоди отому живому, що в ній перебуває. Всім, задіяним у морській галузі належним чином, це експерти, зокрема Міжнародної Морської Організації (ІМО), відома Конвенція, завдяки якій передбачено жорсткі вимоги до баластної води морських суден, а саме: правило D-2 гласить щодо розміру та кількості інвазивних видів живих організмів, регламентовані значення яких саме передбачено Конвенцією. Нині всі судновласники дуже занепокоєні такою складною ситуацією: перед ними поставлено задачу переоснащення морських суден із метою встановлення новітніх інноваційних систем управління водним баластом, які б задовольняли вимоги ІМО. Це все непросто. Бо такі системи досить дорого коштують. Це, по-перше. По-друге, необхідно складання дуже «розумних» позивних конструкторських рішень, які б забезпечували правильне розташування таких систем на морських судах під вже діючі площі. А це теж додаткові кошти (переоснащення, додаткові площі, додаткове обладнання). Тому вже протягом близько двох років (із посиленням вимог до баластної води) створено та зарекомендовано достатньо велику кількість систем управління водним баластом. Щодо таких систем, то головним вузлом у всіх із них є різноманітні фільтруючі елементи. У світлі цих подій науковці ДІ НУ «ОМА» (м. Ізмаїл) не залишились осторонь. Нами експериментальним шляхом було створено універсальне устаткування із знезараження і очищення баластної води морських суден. Нами піднято «забуті» створені питання щодо інновацій Л. Юткіна по електрогідравлічному удару, який створює у воді, так би мовити, хвилі ударної дії. Завдяки такому ефекту знищується практично вся органіка в баластній воді. Але питання залишається відкритим. Потрібно досконало, на рівні високо «обдуманих» експериментів довести дію такого ефекту саме в баластній воді, що до нас теоретично відомо, але наочно остаточно не вирішено. Питання досить складне: чи витримають потужні двигуні на судні досить великої напруги, яка «провокується» таким електричним ефектом. По-друге, як відомо, в Україні протягом багатьох років науковці Інституту Імпульсних процесів і технологій НАН України займаються питаннями щодо високовольтного обладнання і зацікавились нашою роботою із сприянням налаштованих експериментів щодо знезараження води у такий спосіб. Але ми не зупинились на цьому. Основним елементом у запропонованому нами устаткуванні є нанофільтр. Тобто доочищення баластної води йде через фільтруючий елемент із вуглецевими «нанодисками», щоб досягти 100%-го знищення чужорідних видів у баласті. У статті наведено принципи знезараження та очищення баластної води («забуті», наприклад електрогідроудар Юткіна, проте остаточно не вивчені), представлено характеристику й дію такого очищення; зокрема надано принцип роботи експериментального устаткування, запропонованого науковцями ДІ НУ «ОМА», спираючись на жорсткі умови правила D-2 Конвенції ІМО.
 • Документ
  Ідентифікація оптимальної стратегії управління ресурсозбереженням у сільському господарстві
  (2019) Сударкіна, Л. Ю.; Sudarkina, Liudmyla Yu.
  Анотація. Мета. Стаття присвячена ідентифікації оптимальної стратегії управління ресурсозбереженням у сільському господарстві. Методика. У процесі проектування системи заходів ресурсозбереження пропонується використовувати методологію прийняття рішень в умовах невизначеності, основою якої є формування платіжної матриці в межах визначених варіантів дій при вірогідному розвитку визначених обставин. Джерелом інформації є статистичний розподіл фінансово-економічної результативності підприємств Харківської області при відповідному коефіцієнті диверсифікації та індексу продуктивності природних ресурсів при поточній технологічній системі. Для аналізу перспективних стратегій управління господарською діяльністю в аспекті ресурсозбереження використано результати аналізу типових стратегій управління у формуванні оптимальної галузевої структури. Результати. За результатами дослідження передумов розвитку програм ресурсозабезпечення в сільському господарстві встановлено, що ефективне використання ресурсів ґрунтується на зрівноваженій системі цілей менеджменту, що відповідають викликам навколишнього середовища. Доведено, що ефективний інструментарій розробки проектів ресурсозбереження має комбінувати ініціативну здатність менеджменту підприємства та економічне обґрунтування оптимальних стратегій розвитку в умовах обмеженої інформації. Узагальнюючи результати аналізу структури підприємств із прийнятими оптимальними масштабами диверсифікації, зазначимо, що теоретично обґрунтованою та практично підтвердженою є стратегія помірної диверсифікації з коефіцієнтом від 0,5 до 0,6 одиниць. Ця стратегія управління ресурсокористуванням дає змогу цілеспрямовано використовувати наявні ресурси, забезпечуючи прийнятний рівень ефективності господарювання. Наукова новизна. Доведено, що головною передумовою ефективного розвитку системи ресурсозбереження є досягнення оптимального балансу між стратегією зосередження та стратегією диверсифікації галузевої структури підприємства, за якого відбувається ефективне використання наявного ресурсного потенціалу та мінімізація обсягу додатково залучених ресурсів для збільшення результатів господарської діяльності. Практична значимість. Представлена методика дає змогу обґрунтовано приймати рішення щодо оптимального використання ресурсів сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності.
 • Документ
  Застосування методу аналізу ієрархій у визначенні впливу зовнішніх факторів на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства
  (2019) Савіцький, А. В.; Savitskyi, Andrii V.
  Анотація. За сучасних умов ринкової економіки для вітчизняних промислових підприємств поставлено ряд важливих вимог до їх функціонування та розвитку в рамках правил поглибленої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. З цих позицій мета дослідження полягає у здійсненні аналізу зовнішніх факторів, які впливають на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства з використанням технології допоміжних математичних інструментів за допомогою комп’ютерної обробки даних. Методичну основу статті складає застосування методу аналізу ієрархій, який базується на побудові структури зовнішніх факторів і включає експертну складову частину аналізу. Обґрунтовано основні етапи алгоритму застосування методу аналізу ієрархій для визначення впливу зовнішніх факторів на формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства. У процесі дослідження здійснено аналіз трьох груп зовнішніх факторів, які безпосередньо пов’язані з формуванням належного рівня прибутковості промислового підприємства та його співпрацею із зовнішніми контрагентами, а саме: фактори нормативного планування і технічних регламентів, фактори продуктивності етапів виробничого процесу та фактори фінансової стабілізації підприємства. У статті наведені результати прикладних досліджень застосування технології методу аналізу ієрархій на основі здійснення експертної оцінки впливу зовнішніх факторів провідними фахівцями окремого машинобудівного підприємства. Для обробки даних було використано програму комп’ютерного комплексу СППР і виділено найбільш значимі зовнішні фактори формування прибутковості експортоорієнтованого підприємства, зокрема: наявність конкурентних переваг за умов досконалої конкуренції та діяльності монополістів, доступ до ресурсів і сировини, рівень інфляції та курсові різниці. Новим є те, що технологію методу аналізу ієрархій адаптовано під запропоновану структуру визначення впливу зовнішніх факторів у вигляді аналізу їх системного зв’язку й обґрунтування найбільш пріоритетних у формуванні прибутковості експортоорієнтованого вітчизняного підприємства. Практичне значення прикладних досліджень застосування методу аналізу ієрархій за допомогою використання програми комп’ютерного комплексу СППР полягає у проведені оперативного і якісного аналізу ситуації, яка склалася на ринку, з метою визначення найбільш важливих факторів впливу на формування прибутковості.
 • Документ
  Сучасні підходи до імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів
  (2019) Перепелюкова, О. В.; Perepeliukova, Оlena V.
  Анотація. У статті проаналізовано основні сучасні підходи до імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів. Встановлено, що одним з інструментів вирішення проблем збалансування регіонального розвитку за рахунок виокремлення факторів негативного впливу на просторовий розвиток регіонів є застосування імітаційного моделювання просторового економічного співробітництва. Метою статті є аналіз сучасних підходів до імітаційного моделювання просторового розвитку регіонів. Для вирішення поставленої мети в роботі було використано такі методи: метод аналізу та синтезу; метод групування основних факторів впливу на просторовий розвиток регіонів; метод моделювання; метод побудови імітаційної моделі факторів впливу на просторовий розвиток регіонів. У статті було встановлено, що одним з дієвих інструментів комплексного оцінювання і порівняння рівня просторового розвитку регіонів та його прогнозування можуть виступати інформаційні системи з використанням імітаційних моделей, які дозволяють провести оцінку та прогнозування впливу різних факторів на результати просторового розвитку регіонів. Було визначено, що просторовий розвиток в деякому аспекті також залежить від ефективності використання продуктивних сил. Така система імітаційного моделювання дозволяє вирішити ряд проблем інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління різного рівня інформаційними та аналітично-прогнозними ресурсами для розробки та реалізації політики щодо розвитку територій. Основним результатом дослідження є виокремлення факторів впливу на просторовий розвиток регіонів, що за допомогою зміни сили впливу наведених факторів можливо спрогнозувати різні сценарії розвитку просторового співробітництва регіонів. Наведені в роботі рекомендації можуть бути використані для імітаційного моделювання різних сценаріїв розвитку просторового співробітництва регіонів з урахуванням сили впливу кожного фактору, а також його зміна на основі заходів щодо сприяння розвитку регіональної співпраці.
 • Документ
  Соціальне інвестування як джерело нагромадження соціального капіталу
  (2019) Нафус, І. І.; Nafus, Inna І.
  Анотація. У цій статті визначено види та особливості соціального інвестування й можливості спрямованості соціальних інвестицій на формування соціального капіталу як економічного ресурсу. Обґрунтовано можливі соціально-економічні результати використання соціальних інвестицій на різних рівнях функціонування економіки. Застосовано методологію мікро- та макроекономічного аналізу, міждисциплінарний та інституціональний підходи. Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини, що визначають зміст, закономірності та умови нагромадження соціального капіталу. Предмет дослідження – роль соціального інвестування в нагромадженні соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки. Визначено характерні особливості соціального капіталу як економічного ресурсу. Обґрунтовано напрями впливу соціальних інвестицій на формування соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки. До таких напрямів зараховано: на нанорівні – пом’якшення соціальних проблем, зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішення суспільних проблем, приріст довіри, вирішення соціальних проблем малих груп та місцевих громад; на мікрорівні – трансформацію суспільних цінностей; формування корпоративної свідомості; зростання взаємних зобов’язань і відповідальності, формування соціальних стандартів ведення бізнесу, демократизацію підходів до управління, поліпшення репутації підприємств та можливості залученості нових клієнтів; на метарівні – закріплення та підвищення ефективності використання діючих соціальних мереж, спільних норм і переконань, партнерських стосунків, довіри до установ різного рівня, сприйняття загальновстановлених цінностей, суспільну солідарність та згуртованість; на макрорівні – формування нової організаційної культури суспільства, що враховує інновації політичного, економічного і духовного життя суспільства, державно-приватне партнерство, соціальну відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства; на мегарівні – це створення асоціацій венчурної філантропії, бірж соціальних інвестицій у різних країнах, мереж соціальних посередників тощо. Доведено об’єктивну необхідність та можливість використання соціальних інвестицій як джерела формування соціального капіталу на різних рівнях функціонування економіки.
 • Документ
  Тенденції кон’юнктури ринку лікарських рослин в Україні та світі
  (2019) Мірзоєва, Т. В.; Mirzoieva, Tetiana V.
  Анотація. Метою публікації є – дослідити характерні тенденції кон’юнктури ринку лікарських рослин в Україні та світі в умовах сьогодення. У межах дослідження були використані методи наукового пізнання, аналізу, синтезу, дедукції, узагальнення та індукції. Культивування та заготівля лікарських рослин нині вважається одним із швидких і надійних способів заробити. Однією з тенденцій сучасного ринку лікарських рослин є те, що все більшої популярності набувають готові продукти на основі лікарської сировини. Значне зростання попиту на лікарські рослини останніми роками відмічається в країнах Європи, особливо в Німеччині. Тенденцією світового ринку лікарських рослин останніми роками є те, що збільшується інтерес до України з боку країн, які раніше самостійно вирощували й збирали лікарські рослини. Упродовж останніх років вони шукають сировину в Україні. Найбільше в світі лікарських рослин продають Китай та Індія – країни, де лікарське рослинництво має глибоке коріння. Характерною рисою лікарського рослинництва власне в Україні є його експортна спрямованість. Загалом у світі та Україні зростають обсяги виробництва лікарських рослин і обсяги імпорту-експорту. При цьому реалії свідчать, що є лише обмежена кількість лікарських культур із стабільним попитом і більшменш стійкими цінами. Отже, цей ринок вважається ще й одним із найбільш нестабільних. До характерних тенденцій ринку лікарських рослин в умовах сьогодення належить і те, що вимоги до стандартів якості на цю продукцію суттєво змінюються. Наукова новизна публікації полягає в спробі автора виявити та узагальнити характерні тенденції ринку лікарських рослин в Україні та світі. При цьому були виявлені такі спільні закономірності, як зростання обсягів виробництва, зростання заготівель дикоросів, зростання обсягу експорту, нестабільність. Практична значимість дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані як базис для формування стратегії розвитку лікарського рослинництва в Україні.
 • Документ
  Європейський досвід розбудови розумних мереж в умовах реформування енергетичного ринку
  (2019) Мареха, І. С.; Marekha, Iryna S.
  Анотація. Мета статті – оцінити закордонний досвід імплементації розумних мереж як ефективних драйверів енергетичних перетворень. Методичним підґрунтям дослідження є опрацювання й аналіз релевантної статистичної інформації, отриманої з міжнародних та національних джерел. У процесі проведеного дослідження було встановлено, що необхідність реформування енергетичного ринку Європейського Союзу зумовлена такими чинниками, як: нівелювання проблеми зростаючої потреби в енергоресурсах, подолання проблеми імпортозалежності, важливість інтеграційних процесів та формування єдиного енергетичного ринку, енергозбереження та ліквідація енерговитратності у промисловості та житловому комплексі. Автором встановлено, що інтелектоцентрична модель європейського енергетичного ринку фактично представлена трьома ключовими складовими частинами: розумними мережами (Smart Grids), розумними вимірювальними системами та приладами обліку (Smart Metering) та розумними будинками (Smart Cities). Проте концептуально функціонування європейського ринку електроенергетичних ресурсів відбувається на базі основної моделі Smart Grids. У дослідженні наводяться поточні та прогностичні оцінки ринкового сегмента розумних енергетичних технологій. Запропоновано розглядати стан реформ енергетичного сектора у площині аналізу європейських програм з енергоефективності. Підкреслено, що результативність реформ в енергетичному секторі Євросоюзу зумовлена продуманими, законодавчо закріпленими документами, які згадуються у статті. Автором проаналізовано європейські проєкти з інтелектуального обліку енергоспоживання. Додатково наведені екологічні й економічні ефекти від імплементації розумних технологій. Новим концептуальним внеском є обґрунтована автором інтелектоцентрична модель енергетичного ринку Європейського Союзу. На думку автора, така модель повинна включати «розумні» ринки та «розумних» споживачів. Практична значущість результатів дослідження полягає у формуванні нових європейських енергетичних стандартів, наближення до яких є пріоритетом кожної розвинутої країни.
 • Документ
  The genesis and the modern paradigm of strategic enterprise management
  (2019) Kalaman, Olga B.; Каламан, О. Б.
  Анотація. Стаття присвячена дослідженню генезису теорій стратегічного управління, починаючи від теорії стратегічного планування до теорії стратегічного управління. В роботі докладно проаналізовані різні трактування і визначення сутності управління з метою виявлення підходів до розкриття змісту управління. Проведені автором дослідження показали, що на цей момент часу особливості процесу стратегічного управління на підприємствах досліджені недостатньо, тому в цій роботі представлене теоретичне та методичне положення в частині організаційно-методичного та інформаційного забезпечення процесу формування стратегії підприємства. Метою проведеного дослідження є наукове обґрунтування і розвиток теорії стратегічного управління в частині організаційно-методичного забезпечення процесу формування стратегії, що дозволяють забезпечити якісне аналітичне обґрунтування стратегічних управлінських рішень підприємств в довгостроковій перспективі. Для досягнення поставленої мети дослідження використовувалися принципи діалектичної логіки, єдності логічного і теоретичного, системного аналізу, проблемно-цільовий підхід, методи класифікації, експертних оцінок. У роботі доведено, що стратегічному управлінню відводиться провідна роль в напрямі подальшого розвитку промислового виробництва і підвищенні його ефективності. Зазначено, що підприємство – це самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги. Як висновок автор зосереджує увагу на тому, що підприємство є одним з основних інститутів сучасної економічної системи і являє собою відокремлений суб’єкт економічної діяльності, який здійснює свої функції у зовнішньому економічному середовищі, до якого належать споживачі, постачальники, держава, конкуренти, природні умови і суспільство загалом. Особливо наголошується на тому, що промислове підприємство фактично служить інструментом розподілу ресурсів в економіці між альтернативними можливостями їх використання.