№ 4 (493) 2023

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Розробка лабораторного стенду для калібрування навігаційного модуля підводного апарата
  (2023) Войтасик А. М.; Voitasyk Andrii M.
  Мета. Розробка та проектування лабораторного стенду для калібрування навігаційного модуля під¬водного апарата з можливістю забезпечення його роботи з необхідною точністю. Методика. В рамках дослідження використано метод комплексного моделювання для побудови 3D-моделей каркасу лабораторного стенду та всього виконавчого обладнання, яке запропоновано застосувати у його складі, метод емпіричного опису технологічних процесів для обґрунтування та пояснення особливостей організації стенду, метод проведення експерименту для пояснення методології реалізації калібрування магнітометра. Результати. На базі використання трифазних гібридних крокових електродвигунів облаштованих конічними передачами, драйверів керування, акумуляторних джерел живлення постійного струму та запропонованої конструкції електроприводного механізму зміни положення у просторі навігаційного модуля, розміщеного в середині зібраного міцного корпусу від підводного апарата, розроблено лабораторний стенд для подальшого його використання під час виконання процесів налагодження та калібрування точності роботи навігаційного модуля підводного апарата. Керування роботою електропривода стенда виконується від персонального комп’ютера. Наукова новизна. Компенсацію впливу негативних факторів на похибки в роботі навігаційної системи підводного апарата запропоновано реалізовувати з застосуванням лабораторного стенду облаштованого на базі столу рамної конструкції з колісною базою. До складу стенду входить комплект необхідного обладнання поєднаного між собою відповідно до запропонованого алгоритму калібрування магнітометра, що дозволяє його ефективне впровадження в задачах налаштування навігаційного модуля підводного апарата. Практична значимість. Розроблений лабораторний стенд спроектований у вигляді рамної конструкції на колісній базі та передбачає наявність в процесі виконання калібрувань сенсорів застосовувати електроприводні механізми зміни положення у просторі навігаційного модуля, розташованого в середині зібраного міцного корпусу підводного апарата. У складі стенду застосовані акумуляторні джерела живлення постійного струму, що дозволяє усунути вірогідність перекручування кабель¬них зв’язків в процесі просторового обертання міцного корпусу підводного апарата відносно трьох напрямків осей навігаційного модуля. Запропонований лабораторний стенд під час реалізації процесу калібрування здатен усунути декілька негативних факторів в роботі навігаційного модуля, серед яких можна зазначити: девіацію, перекошування при неправильному встановлені та відхилення у показаннях сенсорів. Застосування лабораторного стенду надає можливість забезпечити необхідну точність процесу калібрування магнітометра, який у подальшому передбачено для використання у складі навігаційного модуля підводного апарата.
 • Документ
  Розробка електропривода відеобоксу технологічного прив’язного підводного апарата
  (2023) Войтасик А. М.; Voitasyk Andrii M.
  Мета. Розробка та проектування електропривода відеобоксу прив’язного підводного апарата, що здатен в режимі реального часу забезпечувати оператора необхідною навігаційною відеоінформацією з морських глибин до 250 м про рух об’єкта та застосування технологічного обладнання, яким об’єкт облаштований. Методика. В рамках дослідження використано метод комплексного моделювання для побудови 3D-моделей конструкції електроприводної платформи руху відеобоксу та всього виконавчого обладнання, яке запропоновано застосувати у його складі, метод емпіричного опису технологічних процесів для обґрунтування та пояснення особливостей організації передачі обертових моментів і забезпечення герметичності при роботі на глибинах до 250 м, метод проведення експерименту для засвідчення функціональних можливостей виробу. Результати. На базі використання модуля керування виконавчими кроковими електродвигунами, джерела живлення електродвигунів, цифрової відеокамери встановленої у середині відеобоксу, що виготовлений у вигляді міцного герметичного корпусу, та запропонованої схеми організації прив’язної підводної системи, розроблено електро¬привод відеобоксу технологічного прив’язного підводного апарата з метою подальшої експлуатації виробу під час проведення різноманітних морських підводно-технічних робіт з можливістю застосування технологічного маніпуляційного обладнання. Функціонування виробу забезпечується застосуванням Powerline адаптерів, які дозволяють здійснювати швидкий обмін інформацію на відстань до 300 м кабель-тросового зв’язку. Наукова новизна. Отримання оператором необхідної візуальної інформації для дистанційного керування прив’язним підводним апаратом та облаштованим на його борту технологічним маніпуляційним обладнанням, стосовно поточних технічних параметрів морського рухомого об’єкта, запропоновано реалізовувати з застосуванням електроприводної платформи руху відеобоксу. До складу виробу входить комплект необхідного електрообладнання об’єднаного з системою регульованої яскравості штучного освітлення, яка застосовується для висвітлення робочого простору перед відеокамерою, що є необхідною вимогою при проведені морських підводно- технічних робіт. Модуль керування електроприводом відеобоксу побудований на базі двох керуючих плат для керування кроковими біполярними електродвигунами, двох конверторів Ethernet/RS-485 та супровідних до них енкодерів під’єднаних у мережу бортового комутатора технологічного прив’язного підводного апарата. Практична значимість. Розроблений механізм руху відеобоксу спроектований у вигляді електроприводної платформи до складу якої входять: модуль керування виконавчими кроковими електродвигунами, джерело жив-лення електродвигунів, відеобокс виготовлений у виді міцного герметичного корпусу з встановленою в ньому цифровою відеокамерою і призначений для забезпечення можливості зміни положення відеобоксу відносно технологічного прив’язного підводного апарата у двох осях – горизонтальної та вертикальної. Застосування електроприводної платформи для руху відеобоксу технологічного прив’язного підводного апарата гарантує в режимі реального часу забезпечення оператора необхідною навігаційною відеоінформацією з морських глибин до 250 м про рух об’єкта та застосування технологічного обладнання, яким об’єкт облаштований.
 • Документ
  Впровадження змішаного навчання на прикладі лабораторного комплексу з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни»
  (2023) Шаповалов Ю. О.; Семенов М. М.; Соломонюк Д. М.; Shapovalov Yuriy O.; Semenov Mykola M.; Solomonyuk Denis М.
  У статті зазначається, що в умовах, коли Україна зазнала серйозних втрат і руйнувань внаслідок війни та обмежень, які були пов’язані з пандемією, необхідно вирішувати питання щодо збереження якості освіти студентів енергетиків. Відтак актуальною стає проблема використання змішаного навчання, яке, з урахуванням особливостей проведення, мають забезпечити здобувачам освіти якість надання освітніх послуг. Змішане навчання – це, на думку фахівців, гібрид традиційного очного та онлайн-навчання, за якого навчання відбувається як у лабораторії, так і за її межами, причому онлайн-складова стає природнім розширенням традиційного аудиторного навчання. Мета роботи – обґрунтування можливості єдиного підходу до організації лабораторного практикуму з дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» з використанням багатоцільового стенду. Методикою теоретичного дослідження було аналіз, синтез, порівняння педагогічних джерел з питань змішаного навчання, емпірична методика ґрунтувалася на натурному експерименті та аналізі лабораторних робот. Результати – у роботі досліджено можливість впровадження змішаного навчання на прикладі багатоцільового стенду з використанням клік-технології, який дає можливість за два аудиторних заняття провести комплекс досліджень з наступною дистанційною обробкою результатів. На стенді пропонується виконати шість лабораторних робіт, які повністю охоплюють коло знань з пристрою та принципу дії нагнітачів та методиці їх експериментального дослідження, дозволяють побудову напірно-витратних характеристик та здійснення регулювання їх продуктивності. Основна ідея стенду полягає в тому, що ми використовуємо спеціальні клік-модулі, які дають змогу швидко перетворювати одну лабораторну роботу на іншу. Практична значимість – проведене оцінювання дає змогу перенести досвід роботи лабораторного стенду на інші дисципліни технічного напрямку, а це розширює освітні можливості студентів, покращує інтерактивні взаємодії викладача та студентів. Що на нашу думку безпосередньо впливає на якість надання освітніх послуг та дозволить випускати більш кваліфікованих теплоенергетиків, які вкрай необхідні державі.
 • Документ
  Математичні моделі радіальних коливань стінок водяного колектора гідротермальнї теплонасосної системи
  (2023) Зур’ян О. В.; Zurian Oleksii V.
  Актуальність переходу на відновлювані джерела енергії є предметом постійного обговорення та наукових досліджень, а в останні роки особливо активно ведуться дискусії щодо доцільність використання теплонасосних технологій ефективність та доступність яких доводять як чисельні наукові дослідження, так і досвід експлуатації теплонасосних установок у багатьох країнах світу. Геотермальні теплонасосні системи, що використовують низько потенційну енергію верхніх шарів Землі, вже широко застосовується в екологічно безпечних та економічно рентабельних енергетичних системах. Разом з тим використання низькопотенційної енергії води відкритих водойм в гідротермальних теплонасосних системах ще не має широкого застосування. Наявні гідротермальні системи не завжди адаптовані до умов експлуатації та місця розташування об'єкта, актуальним залишається питання наукового підходу до розробки технологічної конструкції гідротермального колектора, методології оптимального його розміщення й визначення ефективності та надійності в залежності від умов експлуатації. Мета. На основі аналітичних досліджень розробити прикладну методологію як сукупність принципів та підходів математичного моделювання радіальних коливань стінок трубопроводів, які складають теплообмінну систему гідротермальної теплонасосної системи з відкритою водоймою з урахуванням процесу переносу теплоти від води відкритої водойми до випарника теплового насосу. Методика. У статті використано такі методи: аналіз, синтез, дедукцію, метод екстраполяції, порівняльний метод та індуктивний. Результати. Виконано аналіз зв’язків між напруженнями і деформаціями в циліндричній системі координат та виведено рівняння руху стінок трубопроводів, що виконують функцію теплообмінників гідротермальної теплонасосної системи. Визначені значення швидкостей поздовжніх і поперечних звукових коливань. Доведено, що динамічна поведінка зміщень в стінці трубопроводів має вигляд, відмінний від динамічної поведінки тиску в рідині, в зв’язку з чим вимірювання радіальних зміщень стінок трубопроводів не може служити досить зручним інформативним параметром для аналізу динамічних процесів в трубопроводах, заповнених рідиною. Визначені відмінності в підходах і способах моделювання розрахунок руху стінок трубопроводу за допомогою методу скінчених елементів (FEM), і розрахунок за системою рівнянь тонкої оболонки. Наукова новизна полягає в новому підході до способів розрахунку руху стінок трубопроводу, що виконує функцію теплообмінника гідротермальної теплонасосної системи. Методології оптимального його розміщення й визначення ефективності та надійності в залежності від умов експлуатації. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі студентів, а також запропонована математична модель дозволяє обґрунтувати оптимальні схемні рішення гідротермальних колекторів теплонасосних систем заданої потужності та надійності в залежності від конкретного місця монтажу.
 • Документ
  Ефективність використання теплового насоса «грунт–вода» на підприємствах кораблебудування
  (2023) Босий М. В.; Боса О. А.; Bosyi Mykola V.; Bosa Olena A.
  Натепер в галузі теплопостачання в Україні необхідно проектувати та створювати новітні відновлю¬вальні технології для тепло- та водопостачання будівель підприємств кораблебудування. Тому, у статті розгляда¬ється проблема застосування теплового насоса «грунт–вода» (ТН «грунт–вода»), який працює на відновлювальних джерелах енергії для теплопостачання та гарячого водопостачання будівель підприємств кораблебудуваня. ТН «грунт–вода» використовує для роботи низькопотенційну теплоту природних джерел навколишнього серед¬овища: наприклад, теплоту води морів, озер, річок та особливо теплоту підземних вод і теплоту самого грунту. Мета. Метою даної роботи є визначення термодинамічної ефективності застосування ТН «грунт–вода» на під¬приємствах кораблебудування. Методика. Використовувався термодинамічний аналіз характеристик роботи ТН «грунт–вода» для підпри¬ємств кораблебудування. Встановлені умови, які впливають на енергетичну ефективність ТН «грунт–вода». Термодинамічно проведено аналіз впливу низькотемпературних природних джерел теплоти на теплопродук¬тивність ТН «грунт–вода». Результати. При проведенні термодинамічних досліджень встановлено, що перевагою є використання тепло¬ти грунту як природного джерела теплоти. Сучасним способом підвищення ефективності теплопостачального обладнання підприємств кораблебудування є використання ТН «грунт–вода» як вказує СОР ТН «грунт–вода» 4,0 та ексергетичний коефіцієнт корисної дії ТН «грунт–вода» 44 %. Наукова новизна. Щоб підвищити ефективность роботи ТН пропонуємо схему грунтового ТН «грунт–вода» з перспективними природними холодильними агентами. ТН «грунт–вода» має дуже значні переваги перед теплоенергетичними установками, споживаючи енергію відновлювальних джерел теплоти при цьому знижуює витрати на електропостачання майже в половину – це актуально наразі для енергозбереження. Практична значимість. На сучасному етапі застосування ТН «грунт–вода» для підприємств кораблебудуван¬ня вигідно з економічної і термодинамічної точки зору. Термодинамічний аналіз ефективності систем тепло¬постачання показує, що застосуванням ТН «грунт–вода», суттєво підвищує економічні і технічні характерис¬тики теплопостачального обладнання для будівель підприємств кораблебудування. За розрахунками СОР ТН «грунт–вода» 4,0, а ексергетичний коефіцієнт корисної дії ТН «грунт–вода» – 44 %.
 • Документ
  Дослідження температурного стану жарової труби камери згоряння ГТД термоіндикаторними фарбами та термопарами
  (2023) Савушкін В. В.; Savushkin Vitalii V.
  Одним з показників економічної ефективності газотурбінного двигуна (ГТД) є ресурс роботи його окремих елементів, особливо тих, які підлягають заміні при виконанні регламентних робіт, тобто є «витратними матеріалами». Подовження ресурсу до заміни або ремонту таких елементів зменшує кількість регламентних робіт, що зменшує витрати на виведення–введення в експлуатацію ГТД та зменшує вірогідність аварійних випадків. Прикладами таких елементів є робочі лопатки турбін, елементи камери згорання, підшипники, елементи систем змащування та охолодження, тощо. Одним із чинників обмеження ресурсу наведених елементів є безпосередні умови експлуатації, які можуть обумовлюватися робочими процесами двигуна або експлуатаційними умовами стенду. Зношення елементів ГТД, обумовлене робочими процесами двигуна, найчастіше носить характер фізичного руйнування під впливом теплового або механічного навантаження. Саме тому при розробці або модернізації деталей чи вузлів ГТД особливу увагу приділяють дослідженню стійкості до температурних та механічних навантажень. Експериментальні дослідження теплового стану елементів деталей та вузлів ГТД, дозволяють своєчасно вносити зміни в конструкцію двигуна до введення його в експлуатацію, що приводить до збільшення ресурсу та зменшує вірогідність появи деформацій елементів ГТД. Метою статті є практичне дослідження рівнів теплового навантаження внутрішньої поверхні жарової труби камери згорання при натурних випробуваннях та номінальних режимах роботи газотурбінного двигуна. Розглянуто перспективні методи вимірювання температур та запропоновано способи оцінки температурного стану поверхні жарової труби з можливістю виявлення зон її перегріву використанням термоіндикаторних фарб. Для досягнення мети дослідження запропоновано нову методику побудови температурної карти внутрішньої поверхні жарової труби камери згоряння. Представлено схему та особливості проведення експериментального дослідження. Проаналізовано результати вимірювання температур, приведено показники, які характеризують виявлені недоліки при випробуваннях. Надано практичні рекомендації щодо використання термоіндикаторних фарб в газотурбобудуванні.
 • Документ
  Пропозиції визначення імовірності відмови об'єкту з урахуванням часового параметра
  (2023) Чичуліна К. В.; Щур-Дунець О. І.; Щур-Дунець О. І.; Chichulina Kseniia V.; Shchur-Dunets Oleksa І.; Shchur-Dunets Omelian І.
  На сучасному етапі розвитку імовірнісних методів розрахунку будівельних об’єктів існує потреба, при визначенні їх надійності, врахування різних чинників, що впливають на їх роботу (врахування частоти виникнення граничних навантажень, поведінки конструкцій у часі з урахуванням ступеню завантаження). Про¬тягом багатьох років науковці різних країн займаються дослідженнями, пов’язаними з теорією надійності будівельних конструкцій. Головною причиною її появи вважають потребу в практиці, що являє собою закономірний та історично необхідний процес. Уточнення частотних характеристик та ступеню навантаження будівельних об’єктів є актуальною проблемою, яка потребує вирішення при отриманні їх імовірнісних характеристик, існує необхідність визначення меж застосування формули визначення імовірності відмови об'єкту з урахуванням параметра часу. На підставі відомих формул для отримання імовірності відмови з урахуванням часу головною ціллю є визначення межі рівня завантаження будівельних конструкцій та врахування параметрів ефективної частоти випадкових процесів завантаження елементів будівлі. Мірою надійності виступає імовірність безвідмовної роботи за заданий строк служби. Імовірнісний підхід обумовлений тим, що усі геометричні й деформаційні характеристики конструкцій, показники міцності, а також усі навантаження та впливи на неї виявляються випадковими величинами або випадковими процесами. Надійність елементу конструкції характеризується терміном «характеристика безпеки». Метод визначення надійності описує імовірність відмови. Загалом в статті вирішується питання щодо визначення межі допустимих співвідношень навантаження і міцності для отримання імовірності відмови з урахуванням параметра часу роботи об’єкта. В результаті дослідження було виявлено, що зона допустимих станів з урахуванням часу роботи обмежується співвідношенням математичних очікувань навантаження та міцності 0,4 і менше, а також характеристикою безпеки 4,6 і більше.
 • Документ
  Вплив імпульсної подачі електродного дроту на вміст легуючих елементів та деякі механічні характеристики наплавлених шарів металу
  (2023) Лебедєв В. А.; Єрмолаєв Г. В.; Спіхтаренко В. В.; Лой С. А.; Lebedev Volodymyr A.; Ermolaev Hennadii V.; Spihtarenko Volodymyr V.; Loi Serhii A.
  В роботі розглянуті деякі направлення удосконалення результатів дії автоматів та напівавтоматів. Зауважено, одним з найбільш перспективних способів впливу на процеси зварювання та наплавлення є застосування імпульсної дії джерела живлення дуги та механізму подачі електродного дроту. Особлива увага приділена системі подачі, яка в сучасних конструкціях здатна здійснити керування всіма параметрами імпульсного руху дроту. Згадано про можливості такої подачі щодо формування валиків, їх структури, службових властивостей. Але є питання щодо витоків підвищення якості металу при застосуванні імпульсного механізму. В матеріалі визначено в аналітичній формі, що суттєве зменшення вигоряння легуючих елементів в наплавленому металі при імпульсній подачі електродного дроту пояснюється тим, що середня температура крапель порівняно з постійною подачею електродного дроту зменшується. З ростом частоти подачі електродного дроту температура крапель падає і зменьшуєтся перегрів металу, який надхолить у рідку ванну. Проведені експеріментальні порівняльні дослідження зносу наплавленої поверхні з визначенням характеристик в перщому та п’ятому шарах. Дослідження підтвердили висновок щодо зменшення зносу при застосуванні наплавки з імпульсною подачею електродного дроту. Визначені основні чинники, які впливають на експлуатаційні характеристики наплавленого шару. Це вміст легуючих елементів, певна структурізація металу. Застосування імпульсної подачі з певними цілеспрямовано вибраними параметрами може суттєво змінити вплив цих чинників. Дано рекомендації щодо подальших шляхів зменшення вигоряння легуючих елементів в наплавленому металі та підвищення на цій основі механічних властивостей наплавленого шару. Основні з рекомендацій – вибір електродношо дроту з певним легуючим складом та застосування імпульсної подачі з визначеними параметрами, а також застосування нових систем подачі електродного дроту та комбінованих впливів.
 • Документ
  Пасажирське судно з аутригерами модульно-понтонної конструкції для маршруту «Очаків–Кінбурнська коса»
  (2023) Морозов К. О.; Морозов О. О.; Morozov Kostyantyn О.; Morozov Oleksii A.
  Мета. Визначення оптимальних елементів пасажирського судна з аутригерами для маршруту «Очаків–Кінбурнська коса» в умовах швидкої мінливості експлуатаційних обмежень та застосування модулів-понтонів у конструкції корпуса пасажирського судна з аутригерами, для маршруту «Очаків–Кінбурнська коса». Методика. Застосовано методи теорії і проектування суден, аналізу і статистики. Результати. На прикладі контейнеровозів показано вплив зміни умов експлуатації на експлуатаційні обмеження, та нівелювання змін за рахунок модернізації конструкції контейнеровозів шляхом подовження судна за рахунок циліндричної вставки на підставі чого було визначено, що модульність дозволяє швидко адаптуватись до значних коливань пасажиропотоку. Було про¬ведено проектний аналіз понтонних систем різних типів. На основі отриманих даних було визначено, що застосування модулів-понтонів у конструкції пасажирського, крім вище казаних преваг, дозволить значно розширить експлуатаційні можливості. Наукова новизна. Вперше узагальнені та проаналізовані дані різних проектів поромів з уніфікованих модулів-понтонів. Практичне значення. На прикладі експлуатації контейнеровозів показано, швидку мінливість експлуатаційних умов, на основі, яких формують технічні завдання, та необхідність вносити конструктивні зміни навіть під час експлуатації суден, шляхом подовження суден за рахунок циліндричної вставки. З переходом до ринкових відносин, остаточно, змінилися тенденції проектування та будівництва суден, що пов'язане із прагненням приватних судновласників до максимально можливого зниження інвестицій на побудову, експлуатаційних витрат та терміну окупності інвестицій, з урахуванням ризиків соціально-економічного та соціально-політичного характеру. З позиції зниження витрат до найбільш актуальних напрямків слід віднести: проектування та будівництво суден на обмежений термін служби – від 10 до 15 років, при цьому термін окупності встановлюється в діапазоні від 5 до 8 років; широке впровадження модульного проектування та будівництва суден, що передбачає можливість зміни як призначення судна, так і його основних характеристик (розмірів, вантажопідйомності і т. ін.), а саме: зміни довжини судна за рахунок циліндричної вставки при тих самих носовій та кормовій частинах; комплектування суден різного призначення використовуючи високий рівень уніфікації; зміни класу судна за допомогою високого рівня уніфікації. Враховуючи усе вище наведене, для визначення оптимальних елементів пасажирського судна з аутригерами для маршруту «Очаків–Кінбурнська коса» в умовах швидкої мінливості експлуатаційних обмежень, а саме: значних коливань пасажиропотоку, було застосовано модульно-понтонну конструкцію головним елементом якої є уніфікований модуль-понтон. Застосування модулів-понтонів дозволяє з максимальною ефективністю використовувати судно як пасажирське, водолазне, вантажопасажир¬ське, у прибережних районах морів так і на річках.
 • Документ
  Відпрацювання технології лазерного зварювання кореневого шва товстостінних стикових з’єднань теплостійкої сталі 25Х2НМФА
  (2023) Бернацький А. В.; Сіора О. В.; Соколовський М. В.; Юрченко Ю. В.; Бондарєва В. І.; Bernatskyi Artemii V.; Siora Oleksandr V.; Sokolovskyi Mykola V.; Yurchenko Yurii V.
  Зварювання товстостінних дисків роторів парових турбін з складнолегованих теплостійких сталей, пов’язане із значними труднощами отримання необхідних властивостей та фазового і структурного стану їх зварних з’єднань. Ще однією з важливих проблем забезпечення високих властивостей товстостінних зварних з’єднань є забезпечення якості кореневих шарів шва. Через глибоке розташування в цій частині зварного шва є найбільша ймовірність утворення дефектів, таких, як пори тріщини, непровари, прожоги, провисання зворотного валика, які знижують працездатність та надійність зварного з’єднання та ротора в цілому. Дугове зварювання під флюсом потребує застосування спеціального підкладного кільця кореневій частині розробки для забезпечення якісного формування кореневого шва. Недоліком такого методу зварювання є значне тепловкладення, яке спричиняє перегріванню металу в біляшовній зоні кореневої частини шва та погіршенню властивостей металу. Крім того, на ділянці сплавлення шва з підкладним кільцем, утворюється значна концентрація напружень, що сприяє утворенню тріщини. Отримання якісного кореневого шва дуговим зварюванням без підкладного кільця з повним та стабільним проваром кільцевих швів великого діаметру роторів є складною інженерною та науковою задачею. Метою даної роботи є досягнення оптимальної геометрії, задовільного фор¬мування та необхідного посилення кореневого шва у стикових з’єднаннях теплостійкої сталі 25Х2НМФА, шля¬хом відпрацювання технології лазерного зварювання. Узагальнення результатів досліджень свідчить про те, що за рахунок вибору параметрів лазерного зварювання та швидкості подачі присадного дроту можна досягти оптимальної геометрії, задовільного формування та необхідного посилення кореневого шва. За результатами досліджень встановлено, що більш прийнятною формою виявилася U-подібна розробка кромок. U-подібна підготовка кромок у порівнянні з V-подібною, вимагає меншої кількості наплавленого металу, а також завдяки ширшому зазору в корені шва полегшує ведення процесу при накладенні першого кореневого шва. Оптималь¬ний (з позицій формування геометрії зварного з’єднання та відсутності дефектів) режим зварювання кореневих швів з’єднань сталі 25Х2НМФА з U-подібним розробкою кромок наступний: потужність випромінювання – 4 кВт; швидкість зварювання – 16 м/год; фокусна відстань – 200 мм; заглиблення фокусу – 2 мм; витрати газу: CO2 – 20 л/хв; швидкість подачі дроту діаметром 1,2 мм – 38,4 м/год.
 • Документ
  Аналіз впливу шорсткості гребного гвинта на витрати суднового палива
  (2023) Александровська Н. І.; Пізінцалі Л. В.; Россомаха О. І.; Россомаха О. А.; Aleksandrovska Nadiia І.; Pizintsali Liudmyla V.; Rossomakha Olena І.; Rossomakha Oleh А.
  Вступ. Актуальність наукового дослідження визначена посиленням вимог до викидів в атмосферу шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах головних суднових двигунів та впливу шорсткості на вартість та витрати суднового палива. Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73/78, прийнята Міжнародною мор¬ською організацією (ІМО), є основним документом, що містить низку заходів щодо запобігання забрудненню морського середовища з суден. Мета. Актуальність наукового дослідження визначена посиленням вимог до викидів в атмосферу шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах головних суднових двигунів та впли¬ву шорсткості на вартість та витрати суднового палива. Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73/78, прийнята Міжнародною морською організацією (ІМО), є основним документом, що містить низку заходів щодо запобігання забрудненню морського середовища з суден. В області енергоефективності та вартості використаної енергії на суднах було проведено за останній час не так багато наукових робіт, виконаних різними дослідницькими організаціями та університетами. Методика. У якості аналітичного інструменту автори використовували діа-граму Ісікави, яка стала чудовим засобом візуалізації і організації знань, що спростила розуміння і діагностику проблеми. Результати. Результати дослідження показали, що шляхи зниження вартості ЖЦ судна, боротьби з шкідливими викидами у атмосферу та значного зниження експлуатаційних витрат палива залежить від бага¬тьох факторів. Діаграма Ісікави дозволила виявити ключові взаємозв’язки між різними факторами й більш точно зрозуміти досліджуваний процес; сприяла визначенню головних факторів, що роблять найбільш знач¬ний вплив на розвиток розглянутої проблеми, а також попередженню або усуненню дії цих факторів. Науко¬ва новизна. Колектив авторів визначив, що перш за все, на витрати палива впливають параметри шорсткості поверхонь гребного гвинта та провів аналіз цього впливу. Практична значимість. Статтю присвячено аналізу впливу шорсткості гребного гвинта на витрати суднового палива. Автори провели аналіз впливу матеріалів виготовлення гребного гвинта на його шорсткість та витрати суднового палива. Для перегляду дії можливих факторів та відокремлення найважливіших причин, дія яких породжує конкрет¬ні наслідки та піддається управлінню, автори як аналітичний інструмент використовували побудову діаграм Ісікави.