№ 3 (481) 2020

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Дослідження організаційних засад поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні
  (2020) Главацька, Л. Ю.; Іщенко, В. А.; Петрук, В. Г.; Hlavatska, Liliya Yu.; Ishchenko, Vitalii A.; Petruk, Vasyl G.
  Анотація. Мета. Метою роботи є дослідження організаційних засад поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні. Методика. Авторами аналізувалися підприємства України, які займаються поводженням із відходами електричного та електронного обладнання. Оскільки законодавством України не передбачене ліцензування поводження з відходами електричного та електронного обладнання, то для проведення дослідження було проаналізовано перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, адже багато електронних відходів також відносяться до категорії небезпечних відходів (наприклад, люмінесцентні лампи, відпрацьовані хімічні джерела струму). Крім того, досліджувалися статистичні дані щодо поводження з електронними відходами. Результати. У роботі проаналізовані підприємства, які займаються поводженням з відходами електричного та електронного обладнання в Україні (збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням і захороненням). Встановлено, що в Україні відсутня відповідна законодавча та інфраструктурна база. Кількість підприємств, які можуть утилізувати відходи такого типу, є малою. Вони не можуть переробляти належним чином весь обсяг електронних відходів. Із 219 підприємств, які отримали ліцензію на поводження з небезпечними відходами, 128 можуть працювати з окремими типами відходів електричного та електронного обладнання, які містять у своєму складі небезпечні сполуки (батарейки, люмінесцентні лампи тощо). Всі інші електронні відходи не охоплені. Досліджено компонентний і хімічний склад відходів електричного та електронного обладнання. Оцінено обсяг електронних відходів, які утворюються в Україні. Однак офіційні статистичні дані, ймовірно, є заниженими у зв’язку з відсутністю системи моніторингу за електронними відходами у побутовому секторі. Також у роботі розроблено структурну схему та алгоритм поводження з відходами електронного та електричного обладнання. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у науковому обґрунтуванні алгоритму поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в аналізі статистичних даних і підприємств, які працюють у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання.
 • Документ
  Development of databases interconnection “Essences” information model for cyber-physical production systems additive cyber design creation automation
  (2020) Yevsieiev, Vladyslav V.; Bronnikov, Artem I.; Євсєєв, В. В.; Бронніков, A. І.
  Анотація. Розвиток сучасного високотехнологічного і конкурентноздатного виробництва не можливий без впровадження концепції Industry 4.0 і технологій Industrial Internet of Things (IIoT). На базі даних концепції і технологій були проведені дослідження, пов’язані із розробкою і впровадження Сyber-Physical Production Systems (CPPS), які базуються на принципі “Digital Twins” (DT). Синтез цих концепцій, технологій і принципів дозволяють реалізувати підхід до “Smart Manufacturing” (SM), що дає можливість досягти показників “Lean Production” (LP). Розробка CPPS є складним синтезом фізичних параметрів, які виходять безпосередньо з датчиків і виконавчих механізмів, і є кібернетичним складником, у якому реалізується візуалізація отриманої інформації для користувача, забезпечуються механізми управління і прийняття рішень залежно від отриманих даних. Критичний аналіз публікацій із розробки CPPS показав, що нині не існує методології, моделей, методів і технологій, які б дозволили автоматизувати процес розробки CPPS, а існуючі архітектурні моделі розробки 5C, 8C, RAMI 4.0 мають лише описово-рекомендаційний характер. Внаслідок цього виникає складна науково-прикладна задача – розробка нових підходів до автоматизацій створення адитивного кібердизайну CPPS на ранніх етапах створення CPPS. У цій статті представлена структурна схема автоматизованої системи управління розробкою складних CPPS, яка базується на альтернативному підході до автоматизацій розробки HMI адитивного кібердизайну для CPPS на базі концепцій застосування властивостей параметрів і подій графічних елементів (GUI) об’єктноорієнтованих на мову програмування. Для реалізацій поставлених завдань авторами було розроблено логічну схему БД, ґрунтуючись на великих обсягах інформації, необхідної для забезпечення усіх функцій системи, що розробляється. Вона була поділена на окремі блоки залежно від інформацій, яка зберігається і обробляється у них. Для кожного основного блоку була розроблена інформаційна модель взаємозв’язку «сутностей» довідкової та накопичувальної БД. Результати досліджень були реалізовані у вигляді фізичних моделей БД для системи «Автоматизація процесів управління розробкою CPPS», яка дає можливість синтезувати HMI користувача на базі «жорстко» структурованого табличного представлення даних для синтаксичного аналізу і генерацій адитивного кібердизайну. Такий підхід дозволить скоротити час розробки HMI з урахуванням вимоги технічного завдання (ТЗ) із залученням замовника, що забезпечить максимально привабливий та інформативно-зрозумілий HMI для кінцевого користувача CPPS.
 • Документ
  Автоматизация поиска дефектов судового электрооборудования
  (2020) Терещенкова, О. В.; Кондрашов, К. В.; Tereshchenkova, Oksana V.; Kondrashov, Kostiantyn V.
  Анотація. На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій і автоматизації різних процесів особлива увага приділяється розширенню можливостей сучасних систем контролю і діагностики за судновими пристроями. Успішне вирішення проблеми зниження аварійності морських суден значною мірою визначається наявністю нових підходів, методів і напрямів у розвитку підвищення ефективності систем діагностики і запобігання відмовам суднового електрообладнання, у швидкому їх усуненні. У статті зроблено оцінку якості виконуваних завдань сучасними судновими системами діагностування з погляду безпеки судна та надійності суднового устаткування. Представлений аналітичний огляд наявних систем аварійно-попереджувальної сигналізації, а також розглянуті слабкі місця і недоліки. Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності суднових систем діагностування. Описано структури пошуку несправностей, а також алгоритми їх реалізації. На основі експериментальних даних, зібраних на контейнеровозі “Brunella”, проведено математичні розрахунки середньої кількості можливих причин несправностей, що виникають на судні. Аналіз несправностей суднового електрообладнання показує, що в середньому доводиться оцінювати від 10 до 20 можливих варіантів відмови. Це висуває високі вимоги до рівня підготовленості особи, що ухвалює рішення, для усунення виниклої несправності. У статті обґрунтовано необхідність переходу від наявної паперової документації до електронної експлуатаційної документації за допомогою експертної системи. Запропоновано експертну систему, яка будується на базі знань, що охоплює досвід експертів із ремонту та пошуку дефектів. База знань формується на основі експертної оцінки з урахуванням ранжирування експертів. Описана система використовує підхід, який реалізує завдання поділу інформації, що зберігається в загальній базі даних і безпосередньо в базі знань. Представлена загальна схема побудованої системи, на якій проводилась апробація результатів, зібраних і протестованих на судні “Brunella”.
 • Документ
  Вплив режимів мікродугового оксидування на структуру, кінетику зростання, фазовий склад і твердість оксидних покриттів, які формуються на алюмінієвому сплаві АК6
  (2020) Субботіна, В. В.; Subbotina, Valeriia V.
  Анотація. В останні роки активно розвивається промислове використання методу мікродугового оксидування для отримання твердих і зносостійких шарів на поверхні виробів з алюмінієвих сплавів. Формування оксидних покриттів мікродуговим методом проходить в умовах надшвидкого термалізування і визначається сукупністю різноманітних процесів, пов’язаних із різним елементним складом сплавів і умовами електролізу. Тому метою дослідження було вивчення впливу технологічних умов оксидування (склад електроліту, щільність струму, тривалість процесу) сплаву АК6 (система Al-Cu-Si-Mg) на структуру, кінетику зростання, фазовий склад і твердість сформованих оксидних покриттів. Для досягнення поставленої мети були проведені металографічний, рентгеноструктурний аналіз, вимірювання товщини покриття та мікротвердості. Встановлено, що покриття, сформовані на сплаві АК6 у результаті мікродугового оксидування, мають двошарову структуру, яка складається з поверхневого технологічного шару і внутрішнього базового шару. Товщина технологічного шару становить 30–40 % від загальної товщини покриття. Основною фазою технологічного шару є фаза з відносно низькою твердістю – муліт (3Al2O3 • 2SiO2). Основними фазами базового шару є оксидні фази високої твердості γ-Al2O3 і α-Al2O3 (корунд). Визначено, що щільність струму впливає на швидкість зростання покриття і на фазовий склад у ньому. За низької щільності струму і тривалості процесу (до 30 хвилин) мікродугове оксидування сплаву АК6 не забезпечує утворювання фази α-Al2O3, а основною фазою є γ-Al2O3. Це не дозволяє досягнути великої твердості покриття, яка становить менше 15 000 МПа. Збільшення щільності струму від 10 до 25 А/дм2 призводить до підвищення швидкості зростання покриття майже удвічі, водночас фазовий склад покриттів змінюється від двофазного на основі γ-Al2O3 і муліту на двофазний на основі α-Al2O3 і γ-Al2O3 фаз. Склад лужно-силікатного електроліту впливає на швидкість зростання і фазовий склад: у разі збільшення вмісту силікатної (Na2SiO3) складової частини в лужно-силікатному електроліті підвищується швидкість зростання покриття, проте фазовий склад збагачується мулітною фазою з невисокою твердістю. Найбільш висока твердість 18 200 МПа досягається в електроліті KOH – 1 г/л + Na2SiO3 – 6 г/л за максимальної тривалості процесу електролізу 300 хвилин, коли формується покриття з товщиною базового шару приблизно 150 мкм, у якому вміст α-Al2O3 фази досягає 87 %.
 • Документ
  Теоретико-методичні основи використання інформаційно-аналітичної платформи Project Expert у процесі навчання бізнес-планування студентів спеціальності «Менеджмент»
  (2020) Соломко, Т. Ю.; Бауліна, Т. В.; Кухтик, Т. В.; Solomko, Tatiana U.; Baulina, Tatiana V.; Kuchtyk, Tamara V.
  Анотація. Мета – формування проєктувальних умінь у студентів спеціальності «Менеджмент» з розробки бізнес-плану з використанням інтегрованих комп’ютерних технологій. Методика. Для виконання завдань дослідження були використані такі методи: теоретичні: аналіз психологічної і педагогічної літератури з проблеми підвищення якості навчання бізнес-планування з використанням аналітичних програм із метою визначення базового понятійного апарату дослідження; порівняння, узагальнення та систематизація наукових досліджень проблеми навчання бізнеспланування; моделювання для побудови моделі методики навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів із використанням засобів інформаційно-аналітичної платформи Project Expert; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз педагогічних явищ і процесів для визначення стану навчання бізнес-планування; анкетування та опитування викладачів і роботодавців для визначення змісту професійної діяльності фахівців з менеджменту; педагогічний експеримент для перевірки ефективності методики навчання бізнес-планування майбутніх менеджерів із використанням Project Expert. Результати. На основі аналізу класифікації засобів комп’ютерних технологій виділено групу комп’ютерних навчаючих систем (далі – КНС) і групу спеціалізованих інструментальних програм для бізнес-планування. Узагальнено переваги і недоліки різних КНС. Виділено модульну комп’ютерну технологію розробки інвестиційних проєктів Project Expert, яка включає в себе все необхідне для вдалого бізнес-планування. Практична значимість. Актуальність аналізу практики використання програми Project Expert сучасними підприємствами пояснюється перш за все тим, що нині перед кожною компанією постає проблема пошуку способів якісного управління з метою досягнення бажаних цілей у майбутньому. Саме застосування такої програми дає змогу раціонально використовувати наявні на підприємстві ресурси, аналізувати та порівнювати різноманітні стратегії розвитку та фінансування, будувати масштабні бізнес-плани, які задовольняють вимоги найвибагливіших інвесторів, проводити моніторинг результатів діяльності та фінансових звітів, у результаті чого приймаються ефективні управлінські рішення, зберігаються резерви ресурсів, що приводить до підвищення результативності та ефективності діяльності загалом. Модульна комп’ютерна технологія розробки інвестиційних проєктів Project Expert дасть змогу майбутнім фахівцям-менеджерам опанувати бізнеспланування з використанням інформаційно-аналітичної платформи Project Expert, що значно підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці.
 • Документ
  Питання оптимізації логічного дерева шляхом перестановки структурних елементів
  (2020) Повхан, І. Ф.; Povkhan, Igor F.
  Анотація. Робота продовжує загальну проблематику структур (методів та схем) логічних дерев класифікації та порушує важливі питання, які пов’язані із загальною методикою оптимізації (мінімізації й обрізки) деревоподібних логічних конструкцій (моделей ЛДК/АДК) шляхом перестановки структурних елементів в їх конструкції. Проста, ефективна й економна структура логічного дерева класифікації (моделі ЛДК/АДК) із мінімальним коефіцієнтом розрідженості (на основі початкової навчальної вибірки) дозволяє забезпечити необхідну швидкодію, рівень складності схеми розпізнавання, що гарантує проведення простого та повного розпізнавання дискретних об’єктів. Представлення початкової навчальної вибірки у вигляді логічного дерева генерує деревоподібну структуру даних, яка забезпечує стиск та перетворення початкових даних навчальної вибірки, а отже, дозволяє суттєву оптимізацію й економію апаратних ресурсів інформаційної системи. Довільне дерево класифікації можна записати у вигляді набору логічних функцій. Тоді важливими проблемами під час побудови систем розпізнавання такого типу будуть задачі синтезу логічних функцій, які еквівалентні даному дереву розпізнавання, оцінка їхньої складності, завдання мінімізації отриманого дерева. Досліджується складність граф-схемних моделей (структур логічних дерев класифікації), які конструюються у процесі навчання системи розпізнавання (логічне дерево класифікації фактично являє собою згенеровану функцію розпізнавання). Дана робота присвячена питанню оптимізації конструкції логічних дерев шляхом перестановки структурних елементів в їх конструкції. Натепер існують підходи мінімізації (нормалізації) структур логічних дерев (ЛДК/АДК), які відрізняються алгоритмічною складністю та жорсткою спрямованістю під конкретні логічні граф-схемні представлення (класи логічних дерев). Метод перестановки ярусів (побідних блоків конструкції ЛДК) у структурі логічних дерев дозволяє добитися значного ефекту в оптимізації та може бути застосований для регулярного дерева довільної складності. Також варто зафіксувати суттєві переваги даного підходу мінімізації логічних дерев класифікації у плані програмної простоти побудови дерев класифікації, зменшення часу загальної генерації логічного дерева тощо. Робота актуальна для всіх методів розпізнавання образів, у яких отримана функція класифікації може бути представлена у вигляді логічного дерева.
 • Документ
  Increasing energy efficiency of natural gas reduction due to use of rotary piston engines
  (2020) Mytrofanov, Oleksandr. S.; Proskurin, Arkadii Yu.; Митрофанов, О. С.; Проскурін, А. Ю.
  Анотація. Мета. Оцінка ефективності застосування роторно-поршневих двигунів нової конструкції як утилізатора енергії надлишкового тиску природного газу під час його редукування в газотранспортних та газорозподільних системах. Методика. Для дослідження процесів утилізації енергії надлишкового тиску природного газу під час його редукування в газотранспортних та газорозподільних системах із використанням роторно-поршневих розширювальних машин нової конструкції доцільно використовувати метод математичного моделювання. Математична модель ураховує основні особливості нової конструкції розширювальної машини та є адекватною, оскільки досить точно відображає основні процеси в робочому циліндрі. Результати. Дослідження ефективності утилізації енергетичного потенціалу стиснутого природного газу виконано для автоматизованої газорозподільної станції, розрахованої на живлення одного споживача типорозміру ГРС-5 (номінальна витрата природного газу становить 5 000 Нм3/ч, тиск на вході – 1,2…5,5 МПа, на виході – 0,003…1,2 МПа). Запропоновано принципову схему автоматизованої газорозподільної станції з використанням утилізаційних детандер-генераторів електричного струму. Як розширювальна машина використовується роторно-поршневий двигун 20 РПД-7,5/5,89, який завдяки своїй конструкції об’єднує переваги детандерів об’ємної й кінетичної дії, ефективно працює за різних параметрів робочого тіла. Це дозволяє розширити межі застосування детандерів і уніфікувати обладнання. Детандер-генератори розміщуються в пункті редукування паралельно основній та резервній нитці редукування природного газу, що дає змогу оптимізувати роботу газорозподільної станції на всіх експлуатаційних режимах (значення тиску та витрати природного газу). Так, залежно від тиску (1,2…5,5 МПа) та витрати (5 500…2200 Нм3/год) природного газу ефективна потужність роторно-поршневого двигуна становить 132…29 кВт. Завдяки своїм конструктивним особливостям (відсутність мертвого об’єму, можливість регулювання фаз газорозподілу та режимів роботи двигуна завдяки ступеню наповнення циліндра) роторно-поршневий двигун 20 РПД-7,5/5,89 забезпечує високі показники питомої ефективної витрати природного газу. Так, залежно від режиму роботи детандер-генератора витрати природного газу змінюються і межах 34,4…56,7 кг/кВт∙год. Наукова новизна. Індикаторні діаграми за різних значень тиску природного газу на вході в роторно-поршневий двигун. Подано залежності зміни ефективних і експлуатаційних показників детандер-генераторної енергетичної установки. Практична значимість. Проведена оцінка об’ємів утилізованої енергії стиснутого природного газу для автоматизованої газорозподільної станції із середньою місячною витратою 0,6…3,3 мільйони м3. Щомісячна генерація енергії залежно від витрати становить від 9 до 89 МВт.
 • Документ
  Выбор расстояний между диафрагмами и скоростей теплоносителей для кожухотрубных теплообменных аппаратов
  (2020) Мошенцев, Ю. Л.; Гогоренко, А. А.; Moshentsev, Yuryi L.; Gogorenko, Oleksiy A.
  Анотація. Кожухотрубні теплообмінні апарати, поряд із теплообмінниками інших типів для рідких теплоносіїв, залишаються затребуваними і натепер. Їхня компактність, особливо під час сприйняття порівняно великих теплових потоків, простота в обслуговуванні і технологічність у виготовленні дозволяють використовувати такі теплообмінники поряд з іншими. Нині найбільш поширені кожухотрубні теплообмінники із сегментними діафрагмами. Однак за однакового теплового коефіцієнта корисної дії кожухотрубні теплообмінники можуть мати різну масу серцевини за інших близьких параметрів. Це залежить від вибору вихідних конструктивних параметрів під час проєктування. Розрахунок таких теплообмінників вельми складний і має низку специфічних особливостей. Складнощі оптимізації таких теплообмінників в основному зумовлені тим, що обидві швидкості їхніх теплоносіїв не можуть підбиратися з умови плавної зміни останніх. Одна зі швидкостей теплоносіїв зазвичай змінюється залежно від іншої швидкості стрибком з урахуванням того, яка швидкість іншого теплоносія, яка відстань між діафрагмами, яке число ходів теплообмінника за кожним із теплоносіїв. Коли такі теплообмінники входять у систему охолодження двигунів внутрішнього згоряння, система оптимізується на основі вибору раціональної схеми системи і раціональних витрат теплоносіїв через усі теплообмінники, необхідно вирішувати завдання досягнення заданих показників коефіцієнта корисної дії цих теплообмінників за мінімально можливих у цих умовах мас їхніх серцевин. Якщо ж маси серцевин кожухотрубних теплообмінників будуть змінюватися незакономірно, зокрема зростати тоді, коли можливе їх зниження, оптимізація системи охолодження завдяки зазначеним вище чинникам виявиться невдалою через нераціонально спроєктовані кожухотрубні охолоджувачі. Для визначення шуканих закономірностей у роботі використовувалася методика розрахунку кожухотрубних теплообмінників, заснована на використанні системи поправок, розроблених в Делаверському університеті (США) Кеннетом Беллом. Система враховує відхилення реального обтікання теплоносієм пучків теплообмінників від обтікання ідеального. Як випливає з виконаного аналізу розрахунків таких теплообмінників, на величину маси їхніх пучків істотно впливають вибір відстані між діафрагмами і вибір можливих швидкостей обох теплоносіїв, за інших рівних умов. У статті розглянуті зміни мас пучків таких охолоджувачів залежно від вибору відстаней між діафрагмами і вибору швидкостей обох теплоносіїв. Пояснені встановлені закономірності та надано рекомендації щодо вибору відповідних відстаней і швидкостей.
 • Документ
  Дослідження методів, моделей та інформаційних технологій експертного оцінювання результатів технологічного процесу
  (2020) Кухтик, Т. В.; Гетьман, І. А.; Держевецька, М. А.; Kukhtyk, Tamara V.; Getman, Iryna A.; Derzhevetska, Maryna A.
  Анотація. Розглянуто питання розробки програмного комплексу для експертної оцінки результатів технологічного процесу. Проведено аналіз типів технологічних процесів. Доведено, що для будь-якого процесу необхідно проводити його експертну оцінку. Проаналізовано наявні методи експертної оцінки. Вибрано методи, найбільш підходящі для оцінки технологічних процесів. Доведено, що для правильної експертної оцінки різних технологічних процесів необхідно визначити кінцеву мету такої оцінки. Необхідно чітке формулювання питань, на основі яких складаються анкети, що згодом будуть заповнені експертами. Висвітлено основні критерії оцінки результатів технологічного процесу. Для кожного критерію встановлено відповідний набір факторів. Вибрано та сформовано основну проблему відбору експертів. Встановлено, що у разі підбору експертів необхідно враховувати момент особистої зацікавленості, що тягне за собою отримання упередженої оцінки. Розроблена математична модель, яка вимагає експертної оцінки компетентності експерта для подальшого включення до групи експертів. Визначено, за якими параметрами необхідно оцінювати послідовність та компетентність експертів. Доведено, що після проведення експертизи необхідно провести статистичний аналіз результатів і у разі необхідності вжити заходів для зменшення помилок, допущених під час експертизи. Розглянуто основні бізнес-процеси предметної галузі на основі SADT-діаграм. Основні сутності були виділені під час створення діаграм випадків використання. Розроблено схему класів. Під час розробки програмного продукту підхід базувався на об’єктно-орієнтованому дизайні з використанням мови програмування C#. Вибір відповідної мови обґрунтовано у статті. У результаті проведеної роботи для оцінки результатів технологічного процесу були використані два методи експертних оцінок. Проведено аналіз правильності розрахунків для порівняння статистичних даних, отриманих на етапі експертної оцінки.
 • Документ
  Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій при складному навантаженні
  (2020) Коростильов, Л. І.; Мартиченко, Я. О.; Korostylyov, Leontiy I.; Martychenko, Yaroslav O.
  Анотація. У сучасній практиці інженерних розрахунків оцінку стійкості пластинчатого елементу переважно рекомендується виконувати окремо від кожного діючого навантаження. Неврахування фактора сумісної дії деякої сукупності простих навантажень призводить до значної похибки в розрахунках у небезпечний бік через суттєве завищення ейлеревих критичних напружень. Можливе влаштування вирізу в пластинчатому елементі суттєво впливає на його напружено-деформований стан і призводить до зниження коефіцієнтів стійкості пластини при окремій і одночасній дії простих навантажень в її площині. Такий виріз потребує установки підкріплення, що дає змогу підвищити коефіцієнт стійкості пластини до величини коефіцієнта суцільної або навіть перевищити його. Вибір оптимальних параметрів підкріплюючих елементів, як геометричних, так і конструктивних, є актуальною задачею, особливо в умовах складного навантаження. Було проаналізовано історію розвитку проблеми оцінки стійкості пластинчатого елементу при складному навантаженні у його площині, починаючи з її поставки у 30-х роках минулого століття, до сьогодення і ступінь її вирішення. Показано сучасні результати досліджень стійкості пластин при двокомпонентних навантаженнях. Описано поняття граничної поверхні і для двокомпонентного навантаження граничної кривої та зображено деяку кількість із них. Також у роботі проаналізовано методи і результати розрахунку стійкості корпусних конструкцій, до складу яких входять прямокутні пластинчаті елементи, в тому числі з вирізами різних форм та розмірів, при складному навантаженні в їх площині. Визначені і описані невирішені проблемі в оцінці стійкості пластинчатих елементів при складному навантаженні та окреслено напрям для майбутніх досліджень.
 • Документ
  Аналіз методів системи самообслуговування на АЗС
  (2021-04-12) Гайдаєнко, О. В.; Морозова, Г. С.; Тендітна, Н. В.; Щербинін, М. В.; Haidaienko, Oksana V.; Morozova, Hanna S.; Tenditna, Nataliia V.; Shcherbynin, Mykola V.
  Анотація. Під час дослідження були розглянуті методи обслуговування на сучасних АЗС. Враховуючи те, що з кожним роком збільшується кількість авто в Україні, часто можна спостерігати ситуацію, коли на АЗС виникають черги і сварки через довге обслуговування. Конкуренція між АЗС має безліч факторів, але одними із основних є якість пального та час обслуговування, чи є робітники, які заправлять вам авто, чи є термінали самообслуговування або колонки із вбудованим терміналом самообслуговування, яке ставлення працівників АЗС до своїх клієнтів. Аналіз ринку АЗС в Україні є важливою та актуальною темою. В ході дослідження теми було встановлено, що для роботи обслуговування на АЗС найбільше підходить метод масового обслуговування, а саме системи масового обслуговування в потоці. Під час дослідження також було розглянуто основні проблеми обслуговування, історію технічного прогресу у сфері обслуговування на АЗС, визначено майбутню ефективність запропонованої технології порівняно з існуючими. Основними параметрами роботи АЗС, які позитивно впливають на задоволеність клієнтів, є якісне паливо, зручність розташування, ввічливість і доброзичливість операторів, швидкість обслуговування, чистота на АЗС. З усіх параметрів можна виділити два основних, а саме: час обслуговування і якість пального. Час обслуговування залежить від способу обслуговування. Є три способи обслуговування, а саме: обслуговування персоналом, обслуговування терміналом, обслуговування за допомогою колонки з терміналом самообслуговування, у кожного з яких є свої переваги і недоліки. У Європі термінали самообслуговування змінюють на колонки із вбудованим терміналом і модернізують ПЗ в них. В Україні, на жаль, можна побачити, що лише на одиницях АЗС стоять термінали самообслуговування, а автозаправні колонки із вбудованим терміналом – це взагалі з розділу фантастики. Для більшого задоволення клієнтів послуги мають автоматизуватися, тому введення у роботу на АЗС мережах в Україні колонок самообслуговування украй необхідне. Ми прагнемо довести, що обладнання, яке обслуговує клієнтів напряму, впливає на рівень лояльності та задоволеності клієнтів і підвищує швидкість обслуговування, збільшує економічну ефективність АЗС, що довели результати дослідження.
 • Документ
  The mathematical model for the clte of solids study using the structural units method
  (2020) Evfimko, Konstantin D.; Shapoval, Natalia O.; Koval, Sergiy S.; Євфимко, К. Д.; Шаповал, Н. О.; Коваль, С. С.
  Анотація. Наведено математичну модель і метод визначення коефіцієнта теплового розширення твердих тіл методом структурних одиниць: теоретико-експериментальний підхід, заснований на використанні потенціалів міжатомної взаємодії і мікро- та макроструктурних даних: атомної або молекулярної конфігурації структурної одиниці, відомих парамерів (D, ±, r ), модифікованого потенціалу Морзе для металів (Al, Cu, Fe), фізичних параметрів всього об’єкта. Даний метод передбачає використання математичного моделювання в сукупності з експериментальними даними: у процесі вирішення модельних рівнянь використовуються емпіричні дані. Запропонований метод дозволяє теоретично розрахувати мікроструктурні динамічні лінійні (CLTE) і об’ємні коефіцієнти теплового розширення з урахуванням часу процесу в діапазоні між структурними переходами в широкому діапазоні температур із відомою конфігурацією структурної одиниці з урахуванням енергетичних характеристик багатоатомної взаємодії мікроструктури. За допомогою комп’ютерних розрахунків отримано криві значень теоретичного динамічного мікроструктурного коефіцієнта лінійного розширення для Al, Cu і Fe в широкому діапазоні температур (0–1 500 С) за відомими початковими параметрами міжатомного потенціалу, порівняно їх із даними експериментального макроструктурного коефіцієнта теплового розширення. Розрахований мікроструктурний коефіцієнт теплового розширення порівняно з макроструктурним CLTE є більш точним, ніж наявні теоретичні моделі та методи, та коливається в діапазоні 5–12 %. Представлений метод також може бути використаний щодо сплавів та твердих розчинів із відомою мікроструктурною конфігурацією, що необхідно для розрахунку параметрів структурної одиниці. Використання цієї моделі для розрахунку параметрів анізотропних матеріалів можливе лише з урахуванням використання експериментальної залежності густини структурної одиниці від температури, дозволяє не тільки отримати адекватні з погляду експерименту результати розрахунків для процесів у тому чи іншому матеріалі на мікрорівні, але й зрозуміти фізичні основи даних явищ.
 • Документ
  Основания для развития линейки отечественных сухогрузных судов
  (2020) Егоров, Г. В.; Егоров, А. Г.; Egorov, Gennadiy V.; Egorov, Alexander G.
  Анотація. Мета. Опис методики, яка дає змогу спрогнозувати склад флоту на середньострокову перспективу. Методика. Застосовано методи теорії і проєктування корабля, а також будівельної механіки корабля, аналізу і статистики. Результати. Поданий прогноз за складом флоту і його структурою до 2030 року, включаючи судна, побудовані в XXI столітті, з урахуванням суден, що були замовлені в 2020–2022 роках. Наукова новизна. Вперше виконано системні дослідження технічного стану суховантажних суден змішаного обмеженого району плавання, включаючи судна, побудовані в останні двадцять років. Практична значимість. Проведено спеціальні дослідження по 1735 побудованих із 1956 по 2000 роки суховантажних суден. Аналіз показав, що із цих суден за станом на квітень 2020 року працює 831 одиниця середнім віком 39,8 років. Списано 766 суден (44 %), із них втрачено в катастрофах 95 (12 %) середнім віком 31,2 роки і утилізовано 671 середнім віком здачі на металом 36,5 років. У відстої 138 суден із середнім віком 44,2 роки. Нині в роботі приблизно 1052 судна, з них «старих» 79 %, решта 21 % побудовані в XXI столітті. З 2000 року побудовано (або куплено з ринку) 221 суховантажне судно змішаного, внутрішнього і морського обмеженого району плавання. Показано, що головним фактором, що визначає параметри вантажних суден водного транспорту, є вантажна база. Найбільш затребуваними були і залишаються суховантажні судна «Дніпро/Волго-Дон макс» класу. Встановлено, що зменшити масу судна в порожньому стані можна вже тільки за рахунок більш легких матеріалів. Нововведенням є застосування нових Al-Mg сплавів зі зниженим вмістом скандію. Шляхом зростання міцності маса конструкцій може бути знижена порівняно зі звичайними алюмінієвими сплавами приблизно на 25 %. Для вантажних суден змішаного ріка–море плавання і річкового плавання актуальним є застосування композитів для виготовлення люкових закриттів (таке рішення застосовується на водному транспорті США), поперечних рухомих переділок, дільних речей, елементів надбудови.
 • Документ
  Стратегічна карта як частина науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів
  (2020) Деркаченко, Ю. В.; Бауліна, Т. В.; Кухтик, Т. В.; Derkachenko, Yuliia V.; Baulina, Tatiana V.; Kuchtyk, Tamara V.
  Анотація. Мета – розробка й обґрунтування теоретико-методологічних засад, методичних основ та практичних рекомендацій щодо вивчення сутності стратегічних карт та можливості використання основ стратегічного менеджменту в навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів напряму «Комп’ютерні науки». Стратегічні карти є простим та наочним способом побудови лінії науково-дослідної роботи з чітким планом дій, описом очікуваних результатів. Вони упорядковують діяльність студента, роблять її більш ефективною, дозволяють досягати більш високих результатів. Стаття вперше порушує питання використання основ стратегічного менеджменту в навчальній роботі студентів ВНЗ та представляє досвід Донбаського інституту техніки та менеджменту вищого закладу освіти «Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая». Стратегічна карта являє собою причинно-наслідкову діаграму, яка передбачає рух студента від вибору теми дослідження, підбирання та опрацювання літератури до написання розділів, вступу та висновків, створення додатків. Вона включає не тільки обов’язкові етапи роботи, але і прописані очікувані результати. Науковий керівник допомагає створити стратегічну карту, а потім контролює рух студента від одного етапу роботи до іншого. Готова магістерська робота підлягає захисту та завершує науково-дослідну роботу студента. Поставлена проблема є актуальною, оскільки в умовах швидких змін у різних сферах життя людина повинна планувати свій час, розподіляти його та ефективно використовувати. Досліджено, що стратегічна карта – це спосіб відбиття стратегії студента, цілей та напрямів його пошукової діяльності. Для студентів напряму «Комп’ютерні науки» це причинно-наслідкові діаграми. Першим кроком студента під час написання магістерської роботи є саме складання такої діаграми. Вона має включати всі етапи пошукової роботи та очікувані результати.
 • Документ
  Прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб із використанням можливостей ML.NET
  (2020) Антонюк, Д. С.; Вакалюк, Т. А.; Марчук, Г. В.; Дідківський, В. В.; Antoniuk, Dmytro S.; Vakaliuk, Tetiana A.; Marchuk, Galyna V.; Didkivskyi, Vladyskav V.
  Анотація. Комп’ютерні технології з організацією інтелектуальних обчислень переживають свій розквіт. Насамперед це пов’язано з потоком нових ідей, які виходять з галузі комп’ютерних наук, що утворилася на перетині штучного інтелекту, статистики та теорії баз даних. Нині відбувається стрімке зростання кількості програмних продуктів, що використовують нові технології, а також типів задач, де їх застосування надає значного економічного ефекту. Використання машинного навчання для оцінки фінансових ризиків у споживчому кредитуванні забезпечує фінансовим установам економію коштів до 25 %. Особливої актуальності набуває використання засобів машинного навчання для оцінки ризиків кредитоспроможності у проектах «Інтернет фінансів». Проте аналіз останніх досліджень дозволив встановити, що проблемі економічного прогнозування у сфері кредитів приділено не досить уваги. Метою роботи є розробка системи, яка на основі проведеного аналізу даних визначатиме кредитоспроможність фізичних осіб. Методика. У процесі дослідження були використані такі методи дослідження: абстрагування, метод формалізації, аналіз, моделювання. Об’єктом дослідження є прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Предметом дослідження є можливості застосування платформи ML.NET для прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Результати. Встановлено, що виконання прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб – це задача бінарної класифікації, яку дозволяє вирішити ML.NET – безкоштовна програма машинного навчання для мов програмування C# і F#. У цій роботі за основу була взята база даних банку, який пропонував послуги приватним особам. Послуги включають управління рахунками, надання кредитів тощо. Наукова новизна. У дослідженні була побудована модель та проведено прогнозування оцінки кредитоспроможності фізичних осіб з використанням можливостей ML.NET. Практична значимість. Реалізовано програму для формування набору даних, проведено інт