Конвективна тепловіддача при утилізації теплоти парогазової суміші в контактному апараті газокрапельного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Безродний, М. К.
Рачинський, А. Ю.
Bezrodnyi, Myhaylo К.
Rachinskii, Artur Уu.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Експериментально визначено iнтенсивнiсть тепловiддачi в контактному апаратi газокрапельного типу з вiдцентровою форсункою в умовах утилiзацiї теплоти вiдхiдних газiв енергетичних агрегатiв. Дослiдження проведенi в дiапазонi надлишкового тиску води перед форсункою (0,2 – 0,6 МПа) i об'ємною долею водяної пари парогазової сумiшi на входi в апарат вiд 0,1 до 0,35. За результатами експериментальних дослiджень було визначено коефiцiєнти тепловiддачi, якi були вiднесенi до реальної поверхнi крапель. Отриманi результати експериментальних дослiджень коефiцiєнтiв тепловiддачi були порiвнянi з даними для одиночної краплi. Встановлено, що iнтенсивнiсть конвективної теловiддачi вiд парогазового потоку до системи крапель в факелi форсунки значно вища, нiж для одиночної краплi.

Опис

Безродний, М. К. Конвективна тепловіддача при утилізації теплоти парогазової суміші в контактному апараті газокрапельного типу = Convective heat transfer in the contact device of gas-droplet tуpe via utilizing the heat of steam gas mixture / М. К. Безродний, А. Ю. Рачинський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 5 (461) – С. 54–61.

Ключові слова

контактний утилiзатор, вiдцентрова форсунка, коефiцiєнти конвективного теплообмiну, об'ємна доля водяної пари, контактный утилизатор, центробежная форсунка, коэффициент конвективного теплообмена, объемная доля водяного пара, contact utilizer, centrifugal atomizer, convective heat transfer coefficients, bulk portion steam

Бібліографічний опис

Зібрання