Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищення

dc.contributor.advisorЖувагіна І. О.uk_UA
dc.contributor.authorЧудочкін, Віталій
dc.contributor.authorChudochkin, Vitalii
dc.date.accessioned2021-03-18T13:47:48Z
dc.date.available2021-03-18T13:47:48Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЧудочкін, В. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищення : робота магістра ; 051 "Економіка" / В. О. Чудочкін ; наук. кер. І. О. Жувагіна. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 133 с.uk_UA
dc.description.abstractУ результаті дослідження еволюції теорії інвестиційного потенціалу виявлено наявність різних позицій до трактування його сутності та складових. Дослідження трансформації підходів до оцінки потенціалу підприємства дало можливість виділити основних її користувачів та обґрунтувати концептуальну модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства на основі виділення двох блоків оцінки. За допомогою компаративного аналізу систематизовано існуючі методи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства за такими групами: кількісні, якісні, змішані. Проведене дослідження обумовило необхідність розширення спектру чинників впливу на формування та розвиток інвестиційного потенціалу підприємств. Оцінку сприятливості зовнішнього середовища формування інвестиційного потенціалу підприємства запропоновано проводити на основі науково-методичного підходу, який ґрунтується на розрахунку основних показників зовнішнього середовища розвитку інвестиційно-фінансової та результуючої складових інвестиційного потенціалу підприємства. На основі проведеного дослідження, було рекомендовано основні стратегічні напрямки розвитку підприємства, зокрема: зменшення залежності від постачальників сировини і матеріалів; підвищення гнучкості виробничого устаткування на основі організації тісної взаємодії з підприємствами промисловості; інтенсифікація процесів дослідження ринку та організація довготривалої співпраці з дизайнерськими фірмами. Оцінка інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства дозволила визначити основні напрямки його подальшого розвитку, що сприятиме поглибленню процесів структурної адаптації промисловості з обов’язковим дотриманням принципів стійкого розвитку. У кваліфікаційній магістерській роботі було здійснено дослідження основоположних питань та окреслено загальні вимоги до охорони праці на підприємстві.uk_UA
dc.description.abstract1As a result of the study of the evolution of the theory of investment potential, the presence of different positions has been discovered before the interpretation of its essence and components. The study of the transformation of approaches to the assessment of the potential of the enterprise made it possible to identify its main users and to substantiate the conceptual model of the assessment of the investment potential of the enterprise on the basis of the allocation of two evaluation units. The comparative analysis systematized the existing methods for assessing the investment potential of an enterprise by the following groups: quantitative, qualitative, mixed. The research led to the necessity of expanding the range of factors influencing the formation and development of investment potential of enterprises. An assessment of the environmental friendliness of the investment potential of the enterprise is proposed to be carried out on the basis of a scientific and methodological approach based on the calculation of the main indicators of the external environment of the investment-financial and the resulting components of the investment potential of the enterprise. On the basis of the conducted research, the main strategic directions of the enterprise development were recommended, in particular: reduction of dependence on suppliers of raw materials and materials; increase of flexibility of production equipment on the basis. Estimation of investment attractiveness of the investigated enterprise allowed to determine the main directions of its further development, which will contribute to deepening the processes of structural adaptation of industry with the obligatory observance of the principles of sustainable development. In the qualifying master's thesis, fundamental questions were studied and general requirements for occupational safety at the enterprise were outlined.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3680
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпідприємствоuk_UA
dc.subjectінвестиційна привабливістьuk_UA
dc.subjectоцінкаuk_UA
dc.subjectаналізuk_UA
dc.subjectдослідженняuk_UA
dc.subjectстійкий розвитокuk_UA
dc.subjectстратегіяuk_UA
dc.subjectструктурна адаптаціяuk_UA
dc.subjectохорона праціuk_UA
dc.subject051 "Економіка"uk_UA
dc.titleОцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищенняuk_UA
dc.title22020
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Chudochkin_magistr.pdf
Розмір:
1.43 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: