Механізми залучення іноземних інвестицій: регіональний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Завгородній, А. В.
Zavhorodnii, Andrii V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У межах світової економічної системи між національними ринками та їх суб’єктами формуються різні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні й інші відносини. Важливим складником цих відносин є міжнародна інвестиційна діяльність, пов’язана з експортом капіталу. Основна мета дослідження – вивчити механізми залучення прямих іноземних інвестицій на окремі підприємства Чорноморського регіону. Методологічною й теоретичною основою роботи є наукові положення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічної теорії, регіональної економіки, аграрної економіки, стратегічного управління, планування та прогнозування, теорії систем, управління зовнішньоекономічною діяльністю, роботи вітчизняних та іноземних учених у різних галузях економічної науки, фундаментальні теорії розвитку зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні. Для досягнення мети в роботі використано загальні та спеціальні методи дослідження: аналіз і синтез – для вивчення основних форм і механізмів залучення прямих іноземних інвестицій; порівняльно-географічний метод систематизації – розглядається географічна структура, яка формується під впливом багатьох факторів, основним серед яких є розвиток зовнішньоекономічних зв’язків зі стратегічними партнерами; регіональні – аналізуються проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства Чорноморського регіону та розробляються пропозиції щодо побудови ефективного механізму залучення прямих іноземних інвестицій; статистичний – надає статистику щодо розвитку прямих іноземних інвестицій в Україні. Визначено динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2010–2018 роках, мільйони доларів США. Динаміку показників розвитку об’єкта дослідження наочно проілюстровано графічними й картографічними методами. Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, Миколаєві, Одеській і Херсонській областях, Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, відділів, науково-дослідних інститутів, центрів і фондів, наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних авторів, а також матеріали відділу проблем розвитку продовольчого комплексного споживача ринку й Ради продуктивних сил України. Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю застосування сформульованих висновків і рекомендацій щодо розвитку теорії та методології регіональної економіки, під час підготовки програмних і прогнозних документів, визначення пріоритетів залучення прямих іноземних інвестицій до підприємства області в сучасних умовах. Результати аналізу та виявлення механізмів залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства регіону дають можливість формувати регіональні стратегії, галузеві й регіональні інтегровані програми соціально-економічного розвитку. Розроблені концептуальні засади формування механізмів залучення прямих іноземних інвестицій на підприємствах регіону та рекомендації щодо формування моделі інноваційного розвитку Чорноморського регіону можуть бути використані як базовий проект для створення елементів інфраструктури в інші регіони України.

Опис

Завгородній, А. В. Механізми залучення іноземних інвестицій: регіональний вимір = Mechanisms of foreign investment attraction: a regional dimension / А. В. Завгородній // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2019. – № 1 (475). – С. 192–196.

Ключові слова

прямі іноземні інвестиції, спільне підприємство, вільна економічна зона, концесія, лізинг, foreign direct investment, joint venture, free economic zone, concession, leasing

Бібліографічний опис

Зібрання