Емісія метану з дна Світового океану. Екологічні питання. Технічні рішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Зур’ян, О. В.
Zurian, Oleksii V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Глобальна зміна клімату за останні десятиліття у суспільній свідомості посіла істотне міцне місце в низці глобальних екологічних проблем. Спостерігається тенденція багатьох країн до жорсткішого ставлення до викидів парникових газів та розроблення технологій, що забезпечують зменшення викидів парникових газів в атмосферу Землі. Серед парникових газів друге місце після вуглекислого газу посідає газ метан. У зв’язку з цим оцінка ролі метану у глобальній зміні клімату та запровадження технологій зменшення цього впливу на довкілля є важливим та актуальним науковим завданням. Мета – на підставі аналітичних та експериментальних досліджень оцінити роль метану у зміні клімату на основі різних показників, які використовуються у наукових дослідженнях і рекомендаціях, у разі об’єктивної оцінки ролі метану в глобальних екологічних планетарних процесах; виконати аналіз наявних методичних та технічних рішень для зменшення викидів метану внаслідок емісії з дна Світового океану в атмосферу Землі. Методика. У статті використано такі методи, як: аналіз, синтез, дедукція, метод екстраполяції, порівняльний метод та індуктивний. Результати. Проведено дослідження співвідношення антропогенних і природних викидів метану, виконана оцінка співвідношення різних джерел викидів. Науково обґрунтовано, що одним з екологічно небезпечних джерел дегазації Землі є просочування метану з дна Світового океан на водну поверхню. Наведено дані щодо дегазації акваторії Чорного моря. Зосереджено увагу на загальній емісії метану в атмосферу і зростанні концентрації метану у світі останніми роками. Наукова новизна полягає в новому підході до зменшення викидів парникових газів за рахунок створення методичних та технічних засобів улавлювання газу метану з донних покладів газогідратів, сипів та грязьових вулканів з подальшим їх транспортуванням та зберіганням для використання в промисловості та енергетиці. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі студентів, а також можуть стати основою для подальших наукових досліджень процесів глибинної дегазації Землі та істотного впливу цих природних процесів як на навколишнє середовище, так і на формування енергетичних та інших життєво важливих ресурсів.

Опис

Зур’ян, О. В. Емісія метану з дна Світового океану. Екологічні питання. Технічні рішення = Methane emissions from the bottom of the World Ocean. Ecological issues. Technical solutions / О. В. Зур’ян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 1 (488). – С. 101–109.

Ключові слова

зміна клімату, викиди метану, сипи, грязьові вулкани, дегазація Чорного моря, climate change, methane emissions, seeps of gas, mud volcanoes, degassing of the Black Sea

Бібліографічний опис

Зібрання