Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Макарова, Л. М.
Приходько, Н. В.
Кудін, О. О.
Makarova, L. M.
Prykhodko, N.V.
Kudin, O. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему отримання ефективної системи оцінки кількості строк коду та оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java. Побудована нелінійна регресійна модель для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java, на основі одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона. Проведено порівняння отриманих результатів з іншими моделями. Розраховані границі інтервалу передбачення для лінійної моделі, нелінійної моделі на основі десяткового логарифму та нелінійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона. Усі значення нижньої границі інтервалу передбачення для нелінійних моделей більші нуля. Ширина інтервалу передбачення нелінійної регресії на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менше, ніж для лінійної регресії, майже для всіх проектів. При порівнянні нелінійних моделей, ширина інтервалу передбачення моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона менша для великих значень вихідних емпіричних даних. Також порівняно значення коефіцієнту детермінації R2, сeредньої величини відносної похибки MMRE та рівня прогнозування PRED(0,25) для трьох побудованих регресійних моделей. Значення наведених параметрів кращі для нелінійної регресійної моделі на основі нормалізуючого перетворення Джонсона, однак прийнятні значення MMRE та PRED(0,25) (не більше 0,25 та не менше 0,75 відповідно) для нелінійної регресії з використанням одновимірного нормалізуючого перетворення Джонсона не досягнуті, що свідчить про необхідність застосування двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона для урахування взаємного впливу двох випадкових величин.

Опис

Макарова, Л. М. Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java = Constructing the non-linear regression model for size estimation of web-applications implemented in Java / Л. М. Макарова, Н. В. Приходько, О. О. Кудін // Вісн. ХНТУ. – Херсон : ХНТУ, 2019. – № 2 (69), ч. 1. – С. 145–153.

Ключові слова

розмір програмного забезпечення, нелінійна регресія, нормалізуюче перетворення Джонсона, Java, веб-додаток, размер программного обеспечения, нелинейная регрессия, нормализирующее преобразование Джонсона, Java, веб-приложение, software size, non-linear regression, Johnson normalizing transformation, Java, webapplication

Бібліографічний опис