ФОРСАЙТ-дослідження у завданнях вибору складу ВМС України на основі методу аналізу ієрархій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Фаріонова, Т. А.
Коваленко, І. І.
Швед, А. В.
Давиденко, Є. О.
Farionova, Tetyana A.
Kovalenko, Igor I.
Shved, Alona V.
Davydenko, Yevhen O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Найважливішою функцією діяльності будь-якої держави є зміцнення військової безпеки, яка визначається станом обороноздатності країни та її можливістю забезпечити захист національних інтересів засобами збройної боротьби. У зв’язку з цим оборонне будівництво виступає важливим компонентом військової безпеки країни і характеризується цілою низкою факторів, які складаються з кількісних та якісних параметрів військово-морських сил. Особливістю ФОРСАЙТ-технологій як інструменту для вирішення завдань прогнозування є використання методів, що мають не кількісний, а якісний характер. Кількість публікацій, присвячених питанням застосування ФОРСАЙТ-технологій в оборонній сфері, невелика, їх зміст обмежений переважно загальним описом можливостей таких технологій, без детального розгляду конкретних прикладів. Метою роботи є аналіз використання ФОРСАЙТ-технологій для вирішення завдань вибору складу ВМС України за допомогою методу аналізу ієрархій. Серед методів багатокритеріального аналізу сценаріїв найбільш широке застосування в ФОРСАЙТ-технологіях отримали метод аналізу ієрархій і метод аналітичних мереж, розроблені Т. Сааті. Авторами на основі "Стратегії Військово-морських сил Збройних сил України-2035", сучасних концепцій відродження флоту, складу катерів і кораблів ВМС України, їх технічних характеристик було побудовано чотири трирівневі ієрархії (за кількістю таких факторів, як ВИГОДИ, МОЖЛИВОСТІ, ВИТРАТИ, РИЗИКИ). Альтернативою (А) стали типи катерів і кораблів: А1 – річковий броньований катер "Гюрза", А2 – десантно-штурмовий катер "Кентавр", А3 – малий патрульний катер "Island", А4 – швидкохідний патрульний катер "Лань", А5 – ракетний катер "Веспа", А6 – багатоцільовий корвет "Гайдук", А7 – малий корвет "Каракал". З огляду на проведений аналіз визначено пріоритети (типи катерів і кораблів), що вказують на домінування альтернатив: А5 – ракетний катер "Веспа", А6 й А7 – корвети "Гайдук" і "Каракал". Отже, доходимо висновку, що відроджуваний флот повинен мати у своєму складі як катери, так і корвети, що забезпечить найбільш ефективне вирішення завдань обороноздатності морських кордонів. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше для вирішення завдання подальшого розвитку ВМС України використано підхід на основі ФОРСАЙТ-технологій. Практична значущість таких результатів полягає в тому, що запропонований підхід може бути використаний для вирішення завдань оборонного будівництва в умовах наявних слабо структурованих проблем та невизначеностей.

Опис

Фаріонова, Т. А. ФОРСАЙТ-дослідження у завданнях вибору складу ВМС України на основі методу аналізу ієрархій = FORESIGHT research in the problems of choosing the composition of the Ukrainian Navy based on the method of analysis of hierarchies / Т. А. Фаріонова, І. І. Коваленко, А. В. Швед, Є. О. Давиденко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 3 (486). – С. 48–57.

Ключові слова

ФОРСАЙТ-технології, метод аналізу ієрархій, вибір складу ВМС України, моделювання сценарію, критерій, альтернатива, FORESIGHT technologies, method of analysis of hierarchies, choice of composition of the Ukrainian Navy, scenario modeling, criterion, alternative

Бібліографічний опис

Зібрання