ФОРСАЙТ-дослідження у завданнях вибору складу ВМС України на основі методу аналізу ієрархій

dc.contributor.authorФаріонова, Т. А.
dc.contributor.authorКоваленко, І. І.
dc.contributor.authorШвед, А. В.
dc.contributor.authorДавиденко, Є. О.
dc.contributor.authorFarionova, Tetyana A.
dc.contributor.authorKovalenko, Igor I.
dc.contributor.authorShved, Alona V.
dc.contributor.authorDavydenko, Yevhen O.
dc.date.accessioned2022-02-11T09:00:19Z
dc.date.available2022-02-11T09:00:19Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionФаріонова, Т. А. ФОРСАЙТ-дослідження у завданнях вибору складу ВМС України на основі методу аналізу ієрархій = FORESIGHT research in the problems of choosing the composition of the Ukrainian Navy based on the method of analysis of hierarchies / Т. А. Фаріонова, І. І. Коваленко, А. В. Швед, Є. О. Давиденко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 3 (486). – С. 48–57.uk_UA
dc.description.abstractНайважливішою функцією діяльності будь-якої держави є зміцнення військової безпеки, яка визначається станом обороноздатності країни та її можливістю забезпечити захист національних інтересів засобами збройної боротьби. У зв’язку з цим оборонне будівництво виступає важливим компонентом військової безпеки країни і характеризується цілою низкою факторів, які складаються з кількісних та якісних параметрів військово-морських сил. Особливістю ФОРСАЙТ-технологій як інструменту для вирішення завдань прогнозування є використання методів, що мають не кількісний, а якісний характер. Кількість публікацій, присвячених питанням застосування ФОРСАЙТ-технологій в оборонній сфері, невелика, їх зміст обмежений переважно загальним описом можливостей таких технологій, без детального розгляду конкретних прикладів. Метою роботи є аналіз використання ФОРСАЙТ-технологій для вирішення завдань вибору складу ВМС України за допомогою методу аналізу ієрархій. Серед методів багатокритеріального аналізу сценаріїв найбільш широке застосування в ФОРСАЙТ-технологіях отримали метод аналізу ієрархій і метод аналітичних мереж, розроблені Т. Сааті. Авторами на основі "Стратегії Військово-морських сил Збройних сил України-2035", сучасних концепцій відродження флоту, складу катерів і кораблів ВМС України, їх технічних характеристик було побудовано чотири трирівневі ієрархії (за кількістю таких факторів, як ВИГОДИ, МОЖЛИВОСТІ, ВИТРАТИ, РИЗИКИ). Альтернативою (А) стали типи катерів і кораблів: А1 – річковий броньований катер "Гюрза", А2 – десантно-штурмовий катер "Кентавр", А3 – малий патрульний катер "Island", А4 – швидкохідний патрульний катер "Лань", А5 – ракетний катер "Веспа", А6 – багатоцільовий корвет "Гайдук", А7 – малий корвет "Каракал". З огляду на проведений аналіз визначено пріоритети (типи катерів і кораблів), що вказують на домінування альтернатив: А5 – ракетний катер "Веспа", А6 й А7 – корвети "Гайдук" і "Каракал". Отже, доходимо висновку, що відроджуваний флот повинен мати у своєму складі як катери, так і корвети, що забезпечить найбільш ефективне вирішення завдань обороноздатності морських кордонів. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше для вирішення завдання подальшого розвитку ВМС України використано підхід на основі ФОРСАЙТ-технологій. Практична значущість таких результатів полягає в тому, що запропонований підхід може бути використаний для вирішення завдань оборонного будівництва в умовах наявних слабо структурованих проблем та невизначеностей.uk_UA
dc.description.abstract1The most important function of any state is to strengthen military security, which is determined by the state of the country’s defense capabilities and its ability to ensure the protection of national interests by means of armed struggle. In this regard, defense construction is an important component of the country’s military security is determined by a number of factors, which include both quantitative and qualitative parameters of the navy. A feature of FORSIGHT technologies as a tool to solve forecasting problems is the use of methods that are not quantitative but qualitative. The number of publications on the application of FORSIGHT technologies in the field of defense is small and their content is limited mainly by a general description of the capabilities of such technologies without detailed consideration of specific examples. The purpose of this work is to consider the use of FORSIGHT technologies to solve the problem of selecting the composition of the Ukrainian Navy using the method of analysis of hierarchies. Among the methods of multicriteria scenario analysis, the most widely used in FORSIGHT technologies were the method of hierarchy analysis and the method of analytical networks, developed by T. Saati. The authors based on the "Strategy of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 2035", modern concepts of revival of the fleet, the composition of boats and ships of the Ukrainian Navy, their technical characteristics, built four three-level hierarchies (by the number of factors BENEFITS, OPPORTUNITIES, COSTS). As alternatives (A) were the types of boats and ships: A1 – river armored boat "Gyurza", A2 – assault boat "Centaur", A3 – small patrol boat "Island", A4 – high-speed patrol boat "Lan", A5 – rocket boat "Vespa", A6 – multi-purpose corvette "Gaiduk", A7 – small corvette "Caracal". Based on the analysis, priorities were obtained (types of boats and ships), indicating the dominance of alternatives: A5 – rocket boat "Vespa", A6 and A7 – corvettes "Gaiduk" and “Caracal”. This in turn leads to the conclusion that the revived fleet should include both boats and corvettes, which will provide the most effective solution to the problems of defense of maritime borders. The scientific novelty of the obtained results is that for the first time an approach based on FORSIGHT technologies was used to solve the problem of further development of the Ukrainian Navy. The practical significance of the obtained results is that the proposed approach can be used to solve the problems of defense construction in the conditions of existing poorly structured problems and uncertainties.uk_UA
dc.identifier.govdochttps://doi.org/10.15589/znp2021.3(486).7
dc.identifier.issn2311–3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/5076
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries004.82:519.816uk_UA
dc.subjectФОРСАЙТ-технологіїuk_UA
dc.subjectметод аналізу ієрархійuk_UA
dc.subjectвибір складу ВМС Україниuk_UA
dc.subjectмоделювання сценаріюuk_UA
dc.subjectкритерійuk_UA
dc.subjectальтернативаuk_UA
dc.subjectFORESIGHT technologiesuk_UA
dc.subjectmethod of analysis of hierarchiesuk_UA
dc.subjectchoice of composition of the Ukrainian Navyuk_UA
dc.subjectscenario modelinguk_UA
dc.subjectcriterionuk_UA
dc.subjectalternativeuk_UA
dc.titleФОРСАЙТ-дослідження у завданнях вибору складу ВМС України на основі методу аналізу ієрархійuk_UA
dc.title1FORESIGHT research in the problems of choosing the composition of the Ukrainian Navy based on the method of analysis of hierarchiesuk_UA
dc.title22021
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Farionova.pdf
Розмір:
732.31 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання