Значення рекреаційного попиту при виборі оптимальних гравітаційних моделей у рекреаційних проектах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Яцунський, Є. О.
Yatsunskyi, Yevhen O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статтi розглянуто декiлька гравiтацiйних моделей, проаналiзовано їх недолiки в розрiзi рекреацiйної галузi. Подано ключовi поняття рекреацiйного попиту. Проведено дослiдження з пошуку оптимальної гравiтацiйної моделi, яка максимально поєднує рекреацiйний попит та пов'язанi з ним моделi поведiнки.

Опис

Яцунський, Є. О. Значення рекреаційного попиту при виборі оптимальних гравітаційних моделей у рекреаційних проектах = Value of the recreational demand in selecting optimal gravitу models in recreational projects / Є. О. Яцунський // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 126–133.

Ключові слова

рекреацiйний попит, гравiтацiйна модель, деструктивний ефект вiдстанi, ефективний попит, прихований (латентний) попит, нав'язаний попит, вiдволiкаючий попит, замiнюваний попит, атрактивнiсть територiї, рекреационный спрос, гравитационная модель, деструктивный эффект расстояния, эффективный спрос, скрытый (латентный) спрос, навязанный спрос, отвлекающий спрос, замещающий спрос, аттрактивность территории, recreational demand, gravity model, distance destructive effect, effective demand, latent demand, imposed demand, diverting demand, replacement demand, attractiveness of the area

Бібліографічний опис

Зібрання