Оцінювання інвестиційних ризиків стартап-проєктів методом нечіткого моделювання

dc.contributor.authorЦеслів, О. В.
dc.contributor.authorКоломієць, А. С.
dc.contributor.authorTsesliv, Olga V.
dc.contributor.authorKolomiiets, Anna S.
dc.date.accessioned2021-04-08T07:20:47Z
dc.date.available2021-04-08T07:20:47Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЦеслів, О. В. Оцінювання інвестиційних ризиків стартап-проєктів методом нечіткого моделювання = Investment risk assessment for startup projects by fuzzy modeling / О. В. Цеслів, А. С. Коломієць // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 1 (479). – С. 103–108.uk_UA
dc.description.abstractАнотація. Метою роботи є розробка економіко-математичної моделі оцінки інвестиційних ризиків в стартап-проєкті на основі теорії нечітких множин. Методологія дослідження базується на принципі проєктного підходу, аналізі комерційної ефективності проєктів, методів нечітких множин. Визначено фінансові показники проєкту: чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, які дадуть змогу оцінити ризики інвестиційних стартап-проєктів. У процесі проведення оцінок показники проєкту використовувалися як нечіткі параметри. Для цього побудовано функції належності, які встановлюють ступінь належності нечіткій множині. Як тип функції обраний трикутний вид і задані параметри, які відповідають песимістичному, базовому та оптимістичному сценаріям. У результаті дослідження було доведено, що теорія нечітких множин є однією з найбільш ефективних математичних теорій, спрямованих на обробку невизначеної інформації, яка інтегрує відомі підходи і методи. Запропонована математична модель для розрахунку величин ризиків інвестиційних проєктів. Розроблена нова методика оцінювання економічної ефективності інноваційних проєктів на основі теорії нечітких множин. Методика дає змогу кількісно оцінити факт поетапної реалізації проєкту та можливості припинення фінансування при негативній інформації про його реалізацію. Новизною роботи є дослідження показника ступеня ризику проєкту, який залежить від критерію ефективності проєкту, тобто критерію, нижче якого проєкт вважається невигідним. У роботі виведена залежність показника ступеня ризику проєкту від значення критерію ефективності проєкту. Використання методів нечітких множин дасть змогу оцінити рівень стійкого прогнозування фінансових потоків, які генеруються проєктом залежно від варіантів важливих вхідних параметрів проєкту. Досліджуються актуальні проблеми оцінювання складних інвестиційних проєктів в умовах ризику та невизначеності. Визначаються критерії, які впливають на вартість стартапу. Оцінюється можливість задоволення необхідних значень цих критеріїв. Модель може бути використана як інвесторами, так і підприємцями.uk_UA
dc.description.abstract1Abstract. The purpose of the work is to develop an economic and mathematical model for assessing the investment risks of startup projects based on the fuzzy set theory.The methodology of the research is based on the principle of project approach, analysis of commercial efficiency of projects, methods of fuzzy sets. The financial indicators of the project are determined: net present value, internal rate of return, which make it possible to assess the risks of investment startups − projects. In evaluations, project indicators were used as fuzzy parameters. For this purpose, membership functions are constructed that establish the degree of belonging to a fuzzy set. The triangular type is selected as the type of function, and the parameters corresponding to the pessimistic, base and optimistic scenarios are also specified. The study proved that the theory of fuzzy sets is one of the most effective mathematical theories designed to process uncertain information that integrates well-known approaches and methods. A mathematical model for calculating the magnitude of the risks of investment projects is proposed. A new methodology for evaluating the economic efficiency of innovative projects based on the fuzzy set theory has been developed. The methodology allows quantifying the fact of the phased implementation of the project and the possibility of termination of funding with negative information about its implementation. The novelty of the work is the study of the project’s risk indicator, which depends on the criterion of project effectiveness, if the criterion below which the project is considered unprofitable. The dependence of the indicator of the degree of risk of the project on the value of the criterion of the effectiveness of the project is derived in the paper. The use of fuzzy set methods allows estimating the level of stable forecasting of the financial flows generated by the project depending on the variants of important input parameters of the project.Actual problems of evaluation of complex investment projects in conditions of risk and uncertainty are investigated. Criteria that affect the value of a startup are determined. The ability to satisfy the required values of these criteria is evaluated. The model can be used by both investors and entrepreneurs.uk_UA
dc.identifier.issn2311–3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)uk
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3816
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries658.5uk_UA
dc.subjectінвестиціїuk_UA
dc.subjectоцінка вартостіuk_UA
dc.subjectнечіткі множиниuk_UA
dc.subjectризикиuk_UA
dc.subjectдисконтуванняuk_UA
dc.subjectinvestmentsuk_UA
dc.subjectvaluationuk_UA
dc.subjectfuzzy setsuk_UA
dc.subjectrisksuk_UA
dc.subjectdiscountinguk_UA
dc.titleОцінювання інвестиційних ризиків стартап-проєктів методом нечіткого моделюванняuk_UA
dc.title1Investment risk assessment for startup projects by fuzzy modelinguk_UA
dc.title22020
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Tsesliv.pdf
Розмір:
354.39 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання