№ 4 (471) 2017

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів
  (2017) Тимченко, І. В.; Мотигіна, В. С.; Tymchenko, Inna V.; Motyhina, Victoria S.
  Анотація. Представлено результати дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів і визначено основні категорії екологічних ризиків. Розроблено структурну схему ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів.
 • Документ
  Экологический кризис цивилизации и проблема изменения менталитета человека
  (2017) Штейн, П. В.; Каримбердыев, Р. В.; Shtein, Pavlo V.; Karimberdyiev, Roman V.
  Анотація. Розглянуто проблеми у відносинах суспільства з навколишнім середовищем, що виникли в другій половині ХХ століття. Показано, що успіхи в розвитку промисловості, досягнення в медицині призвели до перевищення народжуваності над смертністю, почався демографічний вибух. Демографічний вибух і розвиток техносфери стали причиною загострення загальносвітових проблем (енергетичної, сировинної, продовольчої, екологічної та ряду інших). Охарактеризовано процес вивчення, усвідомлення та інтерпретації даних проблем вченими. Проаналізовано висновки вчених про зв’язок порушених проблем з безпекою земної цивілізації. Поряд з такими причинами як зростання чисельності населення, вказано так само на відсутність механізмів саморегулювання макропроцесів. Висвітлено роботу ООН у сфері навколишнього середовища й розвитку. Висловлено співчуття, що її зусилля, зокрема, проводяться кожні 10 років конференції, не дають результатів у спробах зупинити катастрофічний сценарій розвитку людства. Висловлено думку, що сучасна господарська діяльність людства багато в чому спрямована на створення штучних, неприродних для людини потреб, що мають своїм наслідком зростаюче навантаження на навколишнє середовище. Підтримується думка багатьох вчених про зміну свідомості людей, їхнього менталітету. Накопичення духовного багатства вимагає набагато менших витрат енергії та ресурсів. Зміну свідомості людей необхідно починати з ставлення до дітей, що повинно змінити хід історії. Історію творять особистості, які виросли в нових умовах.
 • Документ
  Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств
  (2017) Савіна, О. Ю.; Savina, Oksana Yu.
  Анотація. Розглянуто необхідність удосконалення портфельного управління наукомісткими підприємствами на основі ціннісно-орієнтованого підходу. Виділено базові стратегічні цінності наукомісткого підприємства, на основі яких запропоновано формування його ціннісного поля. Сформовано концептуальну модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств. Визначено, що процеси управління портфелями проектів повинні бути інтегровані з мінімізацією ризиків портфелів проектів і між собою, що, як наслідок, призведе до оптимізації стратегічних цінностей наукомісткого підприємства.
 • Документ
  Правление качеством образования НУК по программе «4+0» с Университетом науки и технологии Цзянсу
  (2017) Рыжков, А. С.; Ryzhkov, Oleksandr S.
  Анотація. Проведено розрахунок кількісної оцінки якості викладання Університетом науки та технології Цзянсу за спільною навчальною програмою «4+0» з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова. Отримані результати дають можливість вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг.
 • Документ
  Приближенное определение теплоотдачи в трубках теплообменных аппаратов для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания
  (2017) Мошенцев, Ю. Л.; Гогоренко, А. А.; Moshentsev, Yurii L.; Gogorenko, Oleksii A.
  Анотація. Розглянуто можливість точного встановлення меж областей придатності для формул наближеного визначення коефіцієнтів тепловіддачі від охолоджувальної рідини до стінки, середніх для теплообмінних апаратів. Виділено особливості отримуваних цим способом меж. Запропоновано спосіб врахування визначуваних меж у промислових розрахунках теплообмінних апаратів.
 • Документ
  Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом
  (2017) Лепський, В. В.; Lepskyi, Vladlen V.
  Анотація. Як інструмент ефективного інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) автором пропонується метод OLAP-моделювання з використанням формального концептуального аналізу показників і вимірювань, що дозволить здійснювати всебічний аналіз, приймати ефективні управлінські рішення, пропонувати стратегічні цілі розвитку ПОМЗ на основі поточного стану і очікувань головних стейкхолдерів ПОМЗ.
 • Документ
  Способы управления подачей электродной проволоки при дуговой механизированной сварке и наплавке
  (2017) Лебедев, В. А.; Жук, Г. В.; Драган, С. В.; Lebediev, Volodymyr O.; Zhuk, Hennadii V.; Drahan, Stanislav V.
  Анотація. Подано аналіз традиційних і нових способів і систем управління подачею електродного дроту в обладнанні для дугового зварювання й наплавлення, особливу увагу приділено системам регулювання (стабілізації) швидкості подачі. Значну частину роботи присвячено імпульсним і коливальним системам подачі, що дозволяють отримати ряд технологічних ефектів, які істотно підвищують якість зварного з’єднання й розширюють сферу застосування механізованого устаткування, у тому числі при виготовленні та ремонті об’єктів суднобудування та океанотехніки. Показано, що сучасні технічні засоби дають можливість вирішити практично будь-які технічні завдання, пов’язані з управлінням перенесенням електродного металу.
 • Документ
  Синтез та оптимізація нечітких регуляторів у системах керування піролізними реакторами
  (2017) Козлов, О. В.; Кондратенко, Г. В.; Кондратенко, Ю. П.; Kozlov, Oleksiy V.; Kondratenko, Galyna V.; Kondratenko, Yuriy P.
  Анотація. Запропоновано комплексну методику синтезу та оптимізації нечітких регуляторів (НР) типу Мамдані для систем автоматичного керування (САК) температурними режимами реакторів спеціалізованих піролізних комплексів (СПК). Для дослідження ефективності розробленої методики проведено проектування НР для САК температурою реактора експериментального СПК. Доведено, що застосування створених на основі представленої методики НР в САК температурними режимами піролізних реакторів СПК дозволяє забезпечувати достатньо високі показники якості керування за їхньої відносно нескладної програмно-апаратної реалізації.
 • Документ
  Анализ формул для расчета водоизмещения порожнем буровых судов
  (2017) Гук, М. Н.; Guk, Mykhailo M.
  Анотація. Проведено аналіз застосованості відомих формул для розділів масового навантаження транспортних суден до розрахунку водотоннажності порожнем бурових суден. Для оцінки достовірності застосованості обчислювалась водотоннажність порожнем для трьох бурових суден різних поколінь з відомим розподілом масового навантаження за статтями. Зроблено порівняння фактичних і розрахункових водотоннажностей для інших бурових суден.
 • Документ
  Методика розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах
  (2017) Булгаков, Р. В.; Головань, В. Г.; Головань, А. В.; Bulhakov, Ruslan V.; Holovan, Viacheslav H.; Holovan, Artur V.
  Анотація. За допомогою побудованої математичної моделі преміальної системи розроблено механізм преміювання, мотивування виконавців наукових проектів колективу вищого військового навчального закладу.
 • Документ
  Перспективы применения водометных движителей на надводных кораблях
  (2017) Борисов, В. Е.; Волошин, А. Ю.; Borysov, Vadym Ye.; Voloshyn, Andrii Y.
  Анотація. Розглянуто основні аспекти застосування водометних рушіїв на надводних кораблях і катерах. Проведено аналіз їхньої експлуатації залежно від водотоннажності, призначення й класу. Розглянуто можливості їхнього використання в складі пропульсивних установок.
 • Документ
  Интеллектуальная система управления импульсным высоковольтным источником питания комплекса электрофильтрации и деструкции газовых выбросов
  (2017) Богуславский, Л. З.; Овчинникова, Л. Е.; Козырев, C. С.; Boguslavskyi, Leonid Z.; Ovchinnikova, Larisa Ye.; Kozyrev, Serhiy S.
  Анотація. Розроблено інтелектуальну систему керування імпульсним джерелом живлення системи електрофільтрації, який сприяє коригуванню параметрів імпульсів відповідно до поточного складу екологічно небезпечних промислових газових викидів. Визначено інформаційні координати й канали керувальних впливів. Доведено, що алгоритм роботи інтелектуальної системи керування дає змогу генерувати високовольтні імпульси з параметрами, які забезпечують ефективну деструкцію всіх вагомих складових газових викидів у процесі обробки.
 • Документ
  Особенности влияния коронного разряда на поведение электрода-струны в системах электрофильтрации
  (2017) Богуславский, Л. З.; Чущак, С. В.; Куниженков, В. В.; Boguslavskyi, Leonid Z.; Chushchak, Serhiy V.; Kunizhenkov, Volodymyr V.
  Анотація. Досліджено вплив коронного об’ємного розряду на поведінку електрода-струни коаксіальних циліндричних електродних систем у комплексах електрофільтраціі газових викидів. Визначено залежності амплітуди обертання струнного електрода від напруги й матеріалу дроту.
 • Документ
  Математичне моделювання динаміки автономного підводного апарата на плоскій циркуляції
  (2017) Блінцов, С. В.; Грудініна, Г. С.; Алоба, Л. Т.; Blintsov, Serhii V.; Hrudinina, Hanna S.; Aloba, Leo Tosin
  Анотація. Представлено розробку математичної моделі функціонування рушійно-стернового комплексу АПА типу «гвинт–стерно» для дослідження його силових характеристик на плоскій циркуляції в горизонтальній площині. Моделювання руху АПА проводилось в системі Simulink середовища MATLAB. Під час досліджень встановлено, що сила упору гребного гвинта має нелінійну залежність від кута потоку води, що набігає, який змінюється залежно від кута перекладки стерна. З’ясовано також, що сила упору має нелінійну залежність від швидкості руху АПА. Розроблена математична модель дає змогу уточнити необхідні параметри для розробки високоякісних систем автоматичного керування рушійно-стерновими комплексами АПА, які мають забезпечити траєкторний рух підводних апаратів із заданою точністю в горизонтальній площині.
 • Документ
  Компьютерная модель динамики морской привязной системы с гибкой связью
  (2017) Трунин, К. С.; Trunin, Kostiantyn S.
  Анотація. Створено математичну модель морської прив’язної системи (МПС) із гнучким зв’язком (ГЗ), що дозволяє моделювати ГЗ у складі МПС на основі заданих параметрів МПС й удосконалювати проектування МПС із ГЗ.