The genesis and the modern paradigm of strategic enterprise management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Kalaman, Olga B.
Каламан, О. Б.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню генезису теорій стратегічного управління, починаючи від теорії стратегічного планування до теорії стратегічного управління. В роботі докладно проаналізовані різні трактування і визначення сутності управління з метою виявлення підходів до розкриття змісту управління. Проведені автором дослідження показали, що на цей момент часу особливості процесу стратегічного управління на підприємствах досліджені недостатньо, тому в цій роботі представлене теоретичне та методичне положення в частині організаційно-методичного та інформаційного забезпечення процесу формування стратегії підприємства. Метою проведеного дослідження є наукове обґрунтування і розвиток теорії стратегічного управління в частині організаційно-методичного забезпечення процесу формування стратегії, що дозволяють забезпечити якісне аналітичне обґрунтування стратегічних управлінських рішень підприємств в довгостроковій перспективі. Для досягнення поставленої мети дослідження використовувалися принципи діалектичної логіки, єдності логічного і теоретичного, системного аналізу, проблемно-цільовий підхід, методи класифікації, експертних оцінок. У роботі доведено, що стратегічному управлінню відводиться провідна роль в напрямі подальшого розвитку промислового виробництва і підвищенні його ефективності. Зазначено, що підприємство – це самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги. Як висновок автор зосереджує увагу на тому, що підприємство є одним з основних інститутів сучасної економічної системи і являє собою відокремлений суб’єкт економічної діяльності, який здійснює свої функції у зовнішньому економічному середовищі, до якого належать споживачі, постачальники, держава, конкуренти, природні умови і суспільство загалом. Особливо наголошується на тому, що промислове підприємство фактично служить інструментом розподілу ресурсів в економіці між альтернативними можливостями їх використання.

Опис

Kalaman, O. B. The genesis and the modern paradigm of strategic enterprise management = Генезис та сучасна парадигма стратегічного управління підприємством / O. B. Kalaman // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2019. – № 4 (478). – P. 17–24.

Ключові слова

strategy, strategic management, enterprise management, theory of strategic management, strategic planning, enterprise competitiveness, enterprise, стратегія, стратегічне управління, управління підприємством, теорії стратегічного управління, стратегічне планування, конкурентоспроможність підприємства, підприємство

Бібліографічний опис

Зібрання