Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості робіт у суднобудівних проектах на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Приходько, Н. В.
Макарова, Л. М.
Кудін, О. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті вперше побудовано нелінійну регресійну модель для оцінювання трудомісткості робіт з розробки конструкторської документації суден на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB. Двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона враховує кореляцію між випадковими змінними двовимірного негаусівського вектору трудомісткості робіт. Використання двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона сімейства SB дозволяє зменшити довірчі інтервали і інтервали передбачення нелінійної регресії у порівнянні з одновимірним нормалізуючим перетворенням Джонсона сімейства SB та одновимірним нормалізуючим перетворенням на основі десяткового логарифму. Це дає змогу підвищити достовірність оцінювання трудомісткості робіт в проектах розроблення конструкторської документації суден.

Опис

Приходько, Н. В. Нелінійна регресійна модель для оцінювання трудомісткості робіт у суднобудівних проектах на основі двовимірного нормалізуючого перетворення Джонсона = Non-Linear regression model for estimating the effort of works in shipbuilding projects based on the Jonson bivariate normalizing transformation / Н. В. Приходько, Л. М. Макарова, О. О. Кудін // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сер. Технічні науки. – Київ, 2019. – № 3, т. 30 (69), ч. 1. – С. 148–152.

Ключові слова

нелінійна регресійна модель, інтервал передбачення нелінійної регресії, двовимірні негаусівські дані, двовимірне нормалізуюче перетворення Джонсона, конструкторська документація судна, нелинейная регресионная модель, интервал предсказания нелинейной регрессии, двумерные негаусовские данные, двумерное нормализирующее преобразование Джонсона, конструкторская документация судна, non-linear regressions model, non-linear regression prediction interval, bivariate non-Gaussian data, Johnson’s bivariate normalizing transformation, ship design documentation

Бібліографічний опис